بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

زماني که اصطلاح مسئله را به کار مي بريم شرايط يا اتفاقاتي را در نظر داريم که به نوعي به سازمان خسارت زده يا آن را تهديد مي کند و نيز شرايط يا اتفاقاتي مورد نظر است که به نوعي در بهبود سازمان موثر بوده يا فرصت بهبود را براي سازمان فراهم مياورد.

کامپيوتر را مي توان در هر دو مسئله به کار برد. مسئله مي تواند خوب يا بد باشد.

مسئله گشايي کار پاسخگويي موفقيت اميز به هر دو نشانه ضعف و قوت است.

اسلاید 2 :

علل مسائل

مدير عموما“ روي علل داخلي  نسبت به علل خارجي  کنترل بيشتري دارد.

        تاثيرات محيطي:اصطلاح محيط به انچه در خارج از موسسه است بکار گرفته مي شود

          هماند جامعه محلي -رقابت-اقتصاد-اعتصاب يا خارج شدن موسسه اي وابسته به سازمان              موردنظرو...

         تاثيرات داخلي: در اين مورد موسسه خود باعث بروز مسئله مي شود. به طور مثال ممکن است موسسه اي علاقه بدنبال کردن راه خاصي را داشته باشد اما منابع لازم را در اختيار نداشته باشد.تضاد اهداف شخصي –ناکافي بودن سرمايه –عدم بازاريابي مناسب و مشکلات ناشي ا ز منابع و نيروي انساني  مي تواند نمونه هايي از اين مورد باشد.

n

اسلاید 3 :

تعريف مسئله

در اين کتاب واژه مدير به حل کننده مسئله گفته مي شود.

چه کسي مسئله را حل مي کند؟کار کنا ن يک موسسه که درگير حل يک مسئله مي شوند به سه دسته مديران- غير مديران و متخصصين تقسيم ميگردند.

مدير: مدير کسي است که فعاليت ديگران را هدايت مي کند.انها در قبال هر کسي در موسسه مسئوليت دارندحتي در مقابل منابع غير انساني هم همينطور اعم از تجهيزات- امکانات- مواد- پول و غيره.(مديران در حل مسائل در حوزه هاي خود مي توانند از افرادي همانند غير مديران يا متخصصين کمک بگيرند.

غير مدير:کسي است که فعاليت ديگران را هدايت نمي کند همانند منشي ها  -کارگران کارخانه و کارمندان فروش.اگر مسئله اي بروز کند يک فرد غير مدير مي تواند بدون اطلاع به مدير ان را حل کند.

متخصصين:تعدادي از افراد يک موسسه در حل يک مسئله تخصص دارند که مي توانند دستيار مدير در شناسايي و حل انواع خاصي از مسائل باشند همانند بازرسان داخلي يا مهندسين صنايع

اسلاید 4 :

افراد ديگري نيز از خارج سازمان به موسسه کمک مي کنند همانند مشاوران که جهت حل برخي مسائل خاص فرا خوانده  مي شوند يا بازرسان خارجي و يا تامين کنندگان مواد اوليه و غيره.

حل مسئله بيشتر يک کار گروهي بوده نه يک کار انفرادي .يک مدير خوب از تمام امکانات موجود براي نيل به بهترين راه حل استفاده مي کند.

چهار مرحله اساسي در حل مسئله:

1.مديران مسئله را تشخيص مي دهند(اين اقدام مقدم بر ساير اقدامات ديگر است)

2.گزينه هاي مختلف را ارزيابي مي کنند.(بر اساس تجربه)

3.بهترين راه حل را اجرا مي کنند.

4.به منظور حصول اطمينان از کار کردن راه حل ان  راپيگيري مي کنند.

نقش تصميم گيري در حل مسئله:

اصطلاحات حل مسئله و تصميم گيري داراي معاني يکساني نيستند. يک تصميم يک راه حل است. مدير در هر چهار مرحله اساسي حل مسئله به نوعي تصميم گيري مي کند.

اسلاید 5 :

نقش اطلاعات در حل مسئله

شخص حل کننده مسئله بايد براي اتخاذ هر تصميمي اطلاعات داشته باشد.اطلاعات ترديد در خصوص تعريف مسئله و نيز ابهام پتانسيل اثربخشي راه حل را کاهش مي دهد.اطلاعات مي توانند در نتيجه فراگيري و يا تجربه از ذهن شخص حل کننده تراوش کند و مي تواند در محفظه هاي بايگاني و يا در کامپيوتر ذخيره يا  بازيابي شود.

اسلاید 6 :

ضرورت يک سيستم اطلاعات کامل

مديران و متخصصين اطلاعات هر دو مي دانند که حل کنندگان مسئله به اطلاعاتي بيش از انچه در کامپيوتر ذخيره مي شود نياز دارند.زماني که اصطلاح سيستم اطلاعات کامل را به کار مي گيريم منظور سيستمي نيست که داراي همه چيز باشد. بلکه سيستمي است موردنظر است که توانايي جمع اوري اطلاعات از تمام منابع و به کار گيري تمام وسايل جهت ارائه اطلاعات را داشته باشد.سيستم شامل هر دو بخش رسمي و غير رسمي است.

n

اسلاید 7 :

منابع داخلي و خارجي

يک موسسسه اکثر اطلاعات خودرا از درون ايجاد مي کند.در هر حال حجم زيادي از اطلاعات از خارج ايجاد مي کند .هر موسسه اي اغلب سيستم مخصوصي را براي جمع اوري اطلاعات از خارج را داراست.

اسلاید 8 :

وسايل کتبي و شفاهي

بسياري از اطلاعات به صورت کتبي وجود دارند.کامپيوتر-ماشين تحرير –ماشين زيراکس و دستگاههاي چاپ از جمله دستگاههاي تهيه اطلاعات کتبي هستند.

با اين وجود بسياري از مردم معتقدند اکثر گردش اطلاعات در يک موسسه به صورت شفاهي يا غير کتبي است.چنين اطلاعات شفاهي توام با اطلاعات کتبي به منظور کسب يک تصوير کلي مور د استفاده قرار مي گيرد

اسلاید 9 :

سيستم هاي رسمي و غير رسمي

تمام موسسات داراي روش هاي رسمي انجام کار بوده که افراد بايستي از ان پيروي کنند .روش هاي عملياتي به صورت کتبي هستند و دفترچه راهنماي خط مشي ها و دفترچه راهنماي روش هاي عملياتي را به وجودمي اورند.يک سيستم زماني رسمي است که  به صورت يک روش عملياتي کتبي در ايد.

n

اسلاید 10 :

سيستم هاي رسمي و غير رسمي

سيستمهاي رسمي هيچ گاه همه چيز را پوشش نمي دهند.سيستم ها فقط مهم ترين فعاليتهاي تکراري را مي پوشانند.سيستم هاي رسمي به وسيله سيستم هاي ساخته شده به صورت ”اني“ تجهيز شده تا مسائل غير منتظره يامسائل نسبتا“ جزئي را حل کنند.چنين سيستمها که مستند سازي نشده باشند انها را سيستم هاي غير رسمي  مي نامند.

اطلاعات  حاصل از کامپيوتر –کنفرانس هاي هفتگي و گزارشات تايپي ماهيانه از جمله نتيج حاصل يک سيستم رسمي و تماسهاي تلفني – نامه ها -يادداشتها و جلسات خاص نمونه هاي اطلاعات غير رسمي است.

يک مدل سيستم اطلاعات کامل :

نبايد تصور کرد که اطلاعات از تمام مسيرهاي اطلاعاتي به يک اندازه انتقال مي يابد.زيرا معمولا“ هر مديري چندين منبع و وسايل دست پرورده خود را داراست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید