بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سیستمهای مفهومی و فیزیکی

* سیستمهای فیزیکی :

شرکت تجاری

شامل منابع فیزیکی

* سیستمهای مفهومی :

نمایش استفاده از سیستم فیزیکی

استفاده از منابع مفهومی

  - اطلاعات (پردازش شده )

  - داده ها (سازماندهی نشده )

اسلاید 2 :

نمایش سیستمها

تأثیرمحیط بزرگتر در عملیات تجاری :

- کاهش پیچیدگی

- نیاز به اهداف

- تأکید بر کار گروهی

- تصدیق ارتباط متقابل

- مقادیر برگشتی

اسلاید 3 :

اطلاعات و داده ها

* پردازش اطلاعات

عناصر کلیدی درسیستمهای مفهومی

  - کامپیوتری

  - دستی

  - ترکیبی

* داده ها

داده های خام پردازش شده و اطلاعات را تشکیل می دهد .

 

اسلاید 4 :

CBISتکامل

 (DPپردازش داده( *

1964 (MISسیستمهای اطلاعات مدیریت ( *

مفاهیم را از طریق فروش فایلهای دیسک و ترمینالها ارتقا  داد.  IBM       

 1971(DSSسیستمهای مبتنی بر تصمیم ( *

         تصمیمات مکتوب شده

     گروهی / سازماندهی شده - اصلی:MIS << 

انفرادی - خصوصی :DSS <<         

1994 (OA  اتوماسیون اداری (*

1990S  (ESسیستمهای خبره (   ( IA هوش مصنوعی ( *

          سرمایه گذاریهای سنگین تجاری

اسلاید 5 :

CBISمهندسی مجدد

          (BPRمهندسی مجدد فرآیند کسب وکار ( *

 

            کار مجدد سیستمها

 

        مشخصات یک سیستم خوب به دست آوردن

 

       انتخاب روش مناسب جهت بهبود کار

 

اسلاید 6 :

خلاصه

* اطلاعات یکی از پنج منبع اصلی یک سازمان است .

* خروجی کامپیوتر به وسیله مدیران و غیر مدیران استفاده می شود .

* یک سیستم متشکل از عناصری است که برای رسیدن به یک هدف کار می کنند .

         الف : فیزیکی

         ب : مفهومی

* داده در مقابل اطلاعات

اسلاید 7 :

خلاصه (ادامه)

CBIS*  اجزای مختلف

          AIS       

        MIS      

      DSS      

       دفتر مجازی

      سیستم های مبتنی بر دانش

*  تخمین تمایلات کاربرنهایی

CBIS * پیشرفت  

 

اسلاید 8 :

شرکت چیست ؟

 * سیستم فیزیکی

    - سیستمی بسته است

   - به وسیله مدیر کنترل می شود

   - از باز خورد برای دستیابی به اهداف برآورد شده استفاده می کند

   - از لحاظ مسائل محیطی باز است

 * اداره شده به واسطه استفاده از سیستم مفهومی

اسلاید 9 :

اهمیت محیط

 * وجود دلایل محیطی بسیار برای وجود شرکت

 * به دست آ وردن منابع را از محیط به وسیله شرکت،

 تبدیل منابع به کالا و خدمات و ارائه آنها به محیط

اسلاید 10 :

انواع ارتباط شرکت با محیط به وسیله جریان منابع

 * فیزیکی ومفهومی

 * برخی جریانات بزرگتر

 * برخی جریانات خاص ( نباید در همه رخ دهد )

 * همه منابع محیطی – عاقبت به محیط باز می گردند –

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید