بخشی از مقاله


خلاصه:

سیستم هاي اطلاعات در اشکال گوناگون می توانند در سازمانها و کسب و کارها به کار گرفته شوند. مواردي نظیر انجام فعالیتها، حل مسایل سازمانی و پیگیري فرصتهاي تجاري، همگی با استفاده از آن امکان پذیر می گردد.

سیستم اطلاعات مدیریت، سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات به هنگام، صحیح و خلاصه شده را درموقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان ارایه داده و امکان تصمیم گیري صحیح و دقیق را براي مدیران سازمان فراهم می سازد.یابه عبارت دیگر سیستمی است که داده ها را از واحدهاي مختلف دریافت وتولید اطلاعات می کند واطلاعات مربوط وبه موقع ودقیق وشکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیري بهینه قرار می دهد.

این مقاله چگونگی استفاده از MIS و گسترش هوشمندانه و مدیریت MIS در بکارگیري پروژه هاي عظیم عمرانی و کمک به مدیریت شهري را آشکار می سازد. در حقیقت بکارگیري سیستمهاي اطلاعات مدیریت تصمیماتی است که نه تنها سریع و دقیق است بلکه در خط اجرایی بهترین تمرینات و درنهایت منجر به بهره وري و تاثیرگذاري سازمانی در مدیریت پروژه ها و مدیریت شهري می شود.

قصد داریم نقش سیستم اطلاعات مدیریت را بر مدیریت شهري و تصمیم گیري در حوزه مدیریت و انجام پروژه هاي عمراتی بررسی کنیم.

کلمات کلیدي:مدیریت، سیستمهاي اطلاعات مدیریت، مدیریت پروژه، سیستمهاي اطلاعاتی، پروژه هاي عظیم عمرانی


-1 مهندس عمران – دانشجوي کارشناسی ارشد MIS دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی


١

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید