بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف خودرو:

خودرو مجموعه اي ازقطعات مختلف است كه درارتباط بايكديگربه طورهماهنگ كارمي كنند.

نتيجه ي اين كار توليدقدرت در موتور است كه سبب حركت اتومبيل مي شود.

اسلاید 2 :

وظيفه ي اجزاءخودرو:

1.موتور:تبديل انرژي شيميايي سوخت به انرژي مكانيكي

2.سيستم انتقال قدرت:منتقل كردن قدرت توليدي موتوررادرنهايت به چرخ ها

3.فنربندي وتعليغ:خنثي كردن نواسات

4.سيستم برق رساني:استفاده ازاستارت براي راه اندازي وروشن كردن خودروكه نيروي الكتريكي لازم را از باتري دريافت مي كند.

5.هدايت وفرمان:هدايت چرخ هاي جلو از طريق فرمان وجعبه دنده ي فرمان

6.چرخ وترمز:   1-رسيدن نيروي موتور از طريق مجموعه ي انتقال قدرت به چرخها

2-لاستيكهاوظيفه ي تحمل كردن مجموعه ي وزن خودرووسرنشينان وباررابرعهده دارند.3-ايستادن ماشين ازحركت توسط ترمز

7.بدنه وشاسي:دربرگيرنده ي مجموعه هاي مختلف

اسلاید 3 :

قسمتهاي مختلف سيستم انتقال قدرت:

1-كلاچ:دستگاه قطع ووصل قدرت محسوب مي شودوامكان تعويض دنده را فراهم مي كند.

2-جعبه دنده (گيربكس):مجموعه اي است كه براي ايجادسرعت وقدرت هاي مختلف درآن تعدادي چرخ دنده تعبيه شده است.

3-ديفرانسيل:مجموعه اي است كه حركت را درنهايت ازجعبه دنده به چرخها
منتقل مي كند.

اسلاید 4 :

قسمتهاي مختلف سيستم برق خودرو:

1-باتري:يك مخزن الكترو شيميايي است كه درصورت لزوم آنرا  
به انرژي الكتريكي تبديل مي كندوبراي مصرف به سيستم برق خودرو مي فرستد.
2-دينام(ژنراتور):انرژي مكانيكي راتوسط تسمه ازموتورمي گيرد
وبه انرژي الكتريكي تبديل مي كند.دينام برق مصرفي باتري رادر
ابتداي كارتامين ميكند وهمواره آن رادرحالت شارژ نگه مي دارد.

اسلاید 5 :

مطالبي درباره ي باتري:

مايع داخلي باتري در حدود 70درصد آب مقطرو27 درصد اسيدسولفوريك رقيق است.براي بازديد آب باتري درپوش هاي باتري راباز كنيد.ارتفاع محلول الكتروليت بايد حدود يك سانتي مترازصفحات بالا تر باشد.درصورت نياز مي توان مقداري آب مقطر به آن اضافه كرد.امروزه نيز درخودروها از باتري هاي خشك استفاده مي شود. 

اسلاید 6 :

مطالبي دانستني درباره ي چرخ خودرو:

حداقل عمق آج درلاستيك هاي استاندارد
نبايد از 7ميلي متر كمترباشد
;
زيراخطراتي مانندتركيدن لاستيك را در پي خواهد داشت.

اسلاید 7 :

مطالبي درباره ی طرز کار موتور اتومبيل

احتراق داخلی موتورهای بنزينی بدون وقفه ادامه مي يابد با مخلوط هوا و بنزين.مخلوط ايده آل تشکيل يافته از 14.7 قسمت از هوا و 1 قسمت بنزين(از نظر وزن). 1 قسمت از بنزين که به صورت کامل در 14.7 قسمت از هوا تبخير شده باشد مقدار شگرفی انرژی هنگام احتراق درون موتور ايجاد می کند.

هوا وارد موتور شده و پس از عبور از فيلتر هوا تا صفحه ی تنظيم کننده ی کنترل بنزين پيش می رود.شما به وسيله ی پدال گاز ميزان هوای ورودی به موتور را از طريق دريچه ورود هوا کنترل مي کنيد.سپس آن در ميان مانيفولدهای هر سيلندر توزيع می شود.در بعضی نقاط بعد از فيلتر هوا که بستگی به موتور دارد سوخت به جريان هوا از طريق سيستم تزريق سوخت يا در خودروهای قديمی کاربراتور اضافه مي شود.

اکثر موتورهای خودروهای امروزی چهار زمانه هستند به جز موتورهای ديزلی و چرخشی که در اين مقوله نيستند

*

اسلاید 8 :

*انواع موتور:چندين گونه موتور که بر اساس تعداد سيلندر و چگونگی قرارگيری آنها شناسائی می شوند.موتورها از 3 تا 12 سيلندر که در بلوک موتور با چندين پيکر بندی مرتب شده اند هستند.در موتورهای خطی سيلندرها به صورت رديفی قرار مي گيرند.موتورهای 3و4و5و6 سيلندر بطور عادی از اين چيدمان استفاده می کنند.در آرايش موتورهایV از دو رديف سيلندر کنار هم استفاده می شود و بطور عادی در موتورهايی با پيکربنديV-6و V-8 و V-10 و V-12 استفاده می شود.در موتورهای صاف از دو رديف سيلندر در مقابل هم استفاده می شود و از مقبوليت کمتری نسبت به طراحی های قبلی برخوردار است.موتورهای 4 و 6 سيلندر صاف در مدلهايی از سوبارو و پورشه استفاده شده است.هر سيلندر دارای يک پيستون است که درون آن به بالا و پائين حرکت می کند.تمامی پيستون ها در موتور به وسيله ی يک دسته پيستون انفرادی به ميل لنگ متصل هستند.ميل لنگ در زير سيلندر ها و در راستای موتور قرار گرفته است.در موتورهای V در پائين موتور و در موتورهای صاف در بين رديف های سيلندر ها قرار گرفته است.وقتی پيستون ها بالا و پائين می روند ميل لنگ را می چرخانند دقيقا مثل پاهای شما که با بالا و پائين رفتن پدال دوچرخه را می چرخانند.سر سيلندر به صورت عمودی در بالای هر رديف سيلندر برای آب بندی و مهر و موم کردن آنها و برای سوخت رسانی و ايجاد مکانی برای آن قرار گرفته .هر سرسيلندر حداقل دارای يک سوپاپ مکش و يک سوپاپ دود است که شرايط ورود مخلوط سوخت و هوا به سيلندر و خروج گازهای ناشی از سوخت را از سيلندر فراهم مي کنند.اکثر موتورها دارای 2 سوپاپ برای هر سيلندر هستند يکی سوپاپ گاز و ديگری سوپاپ دود.برخی موتورهای جديد از چندين مدخل ورودی و خروجی برای افزايش قدرت و راندمان خودرو استفاده می کنند.برخی از اين موتورها بر حسب تعداد سوپاپ ناميده شده اند.که نمايانگر موتور 6 سيلندری است که در هر سيلندر از 4 سوپاپ بهره برده است.

اسلاید 9 :

در طراحی امروزی موتور ميتوان از 2 تا 5 سوپاپ برای هر سيلندر استفاده نمود.سوپاپها به وسيله ی ميل بادامک باز و بسته می شوند.يک ميل سوپاپ ميله ای چرخشی است که بادامکهايی برای هر سوپاپ روی آن قرار گرفته است.بادامکها برجستگيهايی هستند که بر روی ميل سوپاپ قرار گرفته و با فشار بر سوپاپ کش ها باعث بالا و پائين شدن آنها می شوند.زمانيکه بادامکها دوباره سوپاپ کشها را فشار می دهند که باعث باز شدن سوپاپها مي گردد.زمانيکه بادامکها به خارج از سوپاپها می چرخند٬سوپاپها به وسيله ی فنری که به آنها اضافه شده است بسته مي شوند.يکی از رايج ترين آرايشها وجود ميل سوپاپ در بلوک موتور به همراه سوپاپ کشها است که اين قطعات به وسيله ی رابط هايی با سوپاپها در ارتباط هستند.ميل سوپاپ بايد با ميل لنگ انطباق زمانی داشته باشد بنابراين به ازای هر 1 دور ميل سوپاپ٬ ميل لنگ بايد 2 دور کامل بزند.در اکثر موتورها اين عمل بوسيله ی تسمه تايمينگ انجام شده است(همانند زنجير دوچرخه)که ميل لنگ و ميل سوپاپ را متصل مي کند.ميل سوپاپ در موتورهای نوين در بالای سيلندر و مستقيما روی سوپاپها قرار گرفته اند.اين طراحی از کارايی بسیار بالايی برخوردار است اما هزينه ی بسيار بالايی دارد و نيازمند چندين ميل سوپاپ در موتورهای v و صاف دارد همچنين نيازمند زنجير يا تسمه تايمينگ طويلی است که مستعد استهلاک مي باشد.بعضی موتورها دارای دو ميل سوپاپ هستند يکی برای گازهای ورودی و ديگری برای تخليه ی دود.

اسلاید 10 :

يک موتور چگونه کار می کند؟

پس از اينکه همان مراحل داخل سیلندر اتفاق افتاد ما به 4 مرحله درون سیلندر نگاهی خواهيم داشت. اين چهارمرحله: 1-ورود مخلوط گاز و سوخت  2- بهم فشارش   3-احتراق   4-وتخليه ی دود هستند.

پيستون در مرحله ی ورود مخلوط به پائين حرکت می کند٬در مرحله ی بهم فشارش بالا می آيد٬در مرحله ی احتراق پائين می رود و در مرحله ی تخليه ی دود بالا می آيد.

1)ورود مخلوط سوخت و هوا:هنگاميکه پيستون در مرحله ی ورود مخلوط پائين می رود٬سوپاپ ورود مخلوط باز شده و مخلوط سوخت و هوا به درون سيلندر کشيده مي شود(حالت مکش).وقتی که پيستون به پائين ترين حالت درون سيلندر رسيد سوپاپ ورودی بسته شده و مخلوط در آن محيط محصور ميشود.

2)بهم فشارش:پيستون به سمت بالا حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت را که به وسيله ی سوپاپ ورودی آورده شده بود کاملا متراکم می کند.ميزان کمپرس مخلوط هوا و سوخت به وسيله ی ضريب تراکم خودرو حکم می گردد.ميانگين ميزان بهم فشارش در موتور خودروها مابين 8:1 الی 10:1 مي باشد.اين بدين معنی است که وقتی پيستون با بالا می رسد مخلوط به ميزان 1 دهم حجم اصلی فشرده شده است.

3)احتراق:جرقه ی شمع مخلوط فشرده شده ی هوا وسوخت رامنفجر ميکندکه اين نيروی عظيمی را ازبخار توليد ميكندمراحل سوختن پيستون را به پائين فشار مي دهد که اين نيروی عظيم باعث چرخش ميل لنگ و مهيا کردن نيرويی برای حرکت خودرو مي گردد.هر پيستون در زمانهای گوناگون محترق مي شود که اين زمان بستگی به سيستم احتراق موتور دارد٬ با مرور زمان ميل لنگ 2 دور کامل ميزند٬در اين فرآيند هر سيلندر در موتور فقط يکبار تحت تاثير نيروی قدرت قرار مي گيرد.

*

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید