قطعات خودرو

word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قطعات خودرو

نام قطعه :
میل لنگ
اجزاء تشکیل دهنده قطعه :
۱- قسمت جلوئی میل لنگ که محل نصب چرخ دنده میل لنگ و خار و نصب پولی میل لنگ و بالابر باشد .

۲- محورهای متحرک محل نصب شاتونها می باشد .
۳- محورهای ثابت .
۴- فانشهای انتهای میل لنگ که فلایول روی آن نصب می شود .
۵- کانالهای عبور روغن برای روغن کاری محویر ثابت یاتاقانها .
۶- وزنه تعادل میل لنگ که وظیفه یکنواخت کردن ارتعاشات میل لنگ و ذخیره نیرو را بعهده دارد.
۷- بوش یا بلبرینگ انتهای میل لنگ ( جهت قرار گرفتن سر شافت کلاج برای حفظ تعادل آن ).
کار قطعه :

وظیفه میل لنگ حرکت رفت و برگشت پیستون را توسط شاتون به حرکت دورانی تبدیل می کند .
معایب میل لنگ :
۱- سائیدگی محورهای ثابت و متحرک .۲- خط دار شدن محورهای ثابت و متحرک ۳- دو پهن شدن محور ثابت و متحرک ۳- دو پهن شدن محور ثابت و متحرک ۴- تاب برداشتن میل لنگ ۵- پیچیدگی میل لنگ
نام قطعه :
میل سوپاپ

اجزای تشکیل دهنده قطعه :
۱- محورهای میل سوپاپ که داخل بوش میل سوپاپ قرار داشتند و نقش تکیه گاه را بعهده دارد .
۲- بادامکها به تعداد هر سر سیلندر دو عدد که وظیفه آن باز کردن سوپاپها می باشد .
۳- دایره گریز از مرکز که وظیفه آن بکار انداختن پمپ بنزین
می باشد .
۴- چرخ دنده برای به حرکت درآوردن اویل پمپ و دلکو .
۵- محور جلو میل سوپاپ جهت نصب چرخ دنده .
کار قطعه :
وظیفه آن باز کردن ب موقع سوپاپها و به حرکت در آوردن پمپ بنزین و همچنین به حرکت در آوردن اویل پمپ و دلکو می باشد .
معایب قطعه ( میل سوپاپ ):
۱- سائیدگی نوک بادامکها که در مقدار باز شدن سوپاپ نقش دارد که باید میل لنگ سوپاپ تعمیر یا تعویض شود.
۲- سائیدگی بغل بادامکها که در مقدار آوانس و ریتا ر و سوپاپ نقش دارند که باید مل لنگ سوپاپ تعویض یا تعمیر شود.

۳- سائیدگی بوش میل سوپاپ که باعث افت فشار روغن می شود که باید بوش میل سوپاپ تعویض یا تعمیر شود .
۴- شکستگی دنده ومحرک اویل پمپ و دلکو که باید میل سوپاپ تعویض شود .
نام قطعه :‌
اسبک و میل اسبک

کار قطعه :
وظیفه اسبکها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد که توسط اسبکها انجام می گیرد .

معایب اسبک :
۱- خوردگی نوک اسبک ۲- خوردگی محل قرار قرار گرفتن مل اسبک و پایه اسبک ۳- خوردگی میل اسبک .( تمامی عیوب بالا قابل تعمیر نبوده باید همان قطعه عوض شود )

اسبکها و محور آن :
۱-خوردگی نوک اسبکها هنگام کار موتور تولید صدا می کند و فیلرگیری سوپاپ را دچار اشکال می کند . ۲- خوردگی محل قرار گرفتن مل اسبک و پایه میل اسبک ضمن تولید صدا باعث ریزش زیاد روغن و افت فشار روغن می شود و به علت خوب روغنکاری نشدن اسبکهای زیر را نیز به حالت گیرپاچ درمی آورد .

نام قطعه :

سوپاپ

اجزای قطعه :
۱-ساق سوپاپ ۲- وجه سوپاپ ۳- محل نصب خار سوپاپ ۴- بشقابک سوپاپ ۵- فنر سوپاپ ۶- گت یا تاید سوپاپ ۷- پولک نگهدارنده متر ۸- خار نگهدارنده متر ۹- ارتعاش گیر متر ۱۰- کسه نمد یا لاستیک گیت سوپاپ .

انواع سوپاپها :
۱- سوپاپ رو : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود و هوا در سر سیلندر قرار دارند .
۲- سوپاپ بغل : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود و هوا در بلوک سیلندر قرار دارند .
۳- سوپاپهای مختلط : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود در بلوک سیلندر و کلیه سوپاپهای هوا در سر سیلندر قرار دارد .

نام قطعه :
استکانی و میل تایپت

کار قطعه :
حرکت بادامکها را به اسبکها منتقل می کند .

نام قطعه :
پیستون

پیستون :
قطعه ای است از فلز آلومینیوم یا چدن به شکل استوانه که در داخل سر سیلندر که با اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی انجام
می دهد و چهار حالت مکش ، تراکم ، احتراق و تخلیه را فراهم می سازد.

کار قطعه :
یکی از قسمتهای پیستون شیار روی پیستون یا محل قرار گرفتن رینگها می باشد . تعداد این شیارها د پیستونهای مختلف فرق می کند ،‌ بعضی دارای سه شیار که دو شیار جهت قرار گرفتن رنگ کمپرسی و شیار سوم برای رینگ روغن در نظر گرفته شده است . ممکن است پیستون دارای پنج شیار باشد که سه شیار برای رینگ کمپرسی و دو شیار برای رینگ روغنی در نظر گرفته شده است .

نام قطعه :
شاتون

کار قطعه :
قطعه ای است از جنس فولاد یا چدن سخت که از بالا به طریقه گژین پین به پیستون متصل شده واز طرف پائین به میل لنگ متصل است و نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می نماید .

نام قطعه :
رینگ پیستون

انواع رینگ :
 رینگ کمپرسی
 رینگ روغنی

کار قطعه :
رینگ کمپرسی : جلوگیری از بیرون کمپرسی اتاق احتراق
رینگ روغنی : روغن کاری سیلندر و انتقال روغن به اجزاء دیگر پیستون و شاتون

نام قطعه:
یاتاقان

جنس یاتاقان : ۱-یاتاقان با با بیت تشکیل دهدنه از فلزات مس ، قلع ، سرب و درصدی از فلزات دیگر .۲- یاتاقان آلیاژ مس و سرب تشکیل شده از فلزات مس ، سرب ، قلع و فلزات دیگر .۳- یاتاقان آلیاژ برنز : برنز آلیاژی دیگر است که با مس و قلع آلیاژ می شود و در بوش هلی شاتون مورد استفاده دارد .

علل مختلف خرابی یاتاقانها : ۱-خط دار شدن یاتاقان ها به علت کثیفی بیش از حد رغن و وجود ذرات کربن .۲- ذوب شدن یاتاقانها که بر اثر کمبود لقی ( خلاصی کم ) بوجود می آید . ۳- ب اثر سرعت زیاد سطح بابیت یاتاقان کنده می شود و یا می شکند . ۴- معمولاً یاتاقانها سریعتر از میل لنگ فرسوده می شود ،‌ چون جنس آنها نرم تر است .۵- قرار گرفتن ذرات کربن در پشت پوسته

یاتاقان که باعث می شود یاتاقان در جای خود خوب قرار نگیرد ، در نتیجه حرارت آن قسمت، خوب انتقال داده نمی شود و یاتاقان در این نقطه ذوب می شود. ۶- استوانه نبودن تکیه گاه یاتاقانها ( بیضی بودن سر بزرگ شاتون و کپیه های ثابت بلوک سیلندر ) ۷- نامناسب بودن ( سفت ) پیچ های شاتون و کپیه های ثابت .۸- بیش فشار ندئاشتن یاتاقان ( محکم نبودن یاتاقان ) در سر جایش روی شاتون و بلوک سیلندر .
نام قطعه :
فلایول

کار قطعه :
ذخیره کردن نیرو ، خثی کردن ارتعاشات موتور ،‌ وجود دنده فلایول برای درگیر شدن با استارت ، وجود دیسک و صفحه که معمولاً بر روی فلایول بسته می شود ، ضروری است .

چگونگی خارج کردن حقه دنده فلایول :
فلایول را از انتهای میل لنگ باز کرده و سپس آن را بر روی سندان قرار می دهیم ، بعد از آن با قلم و چکش اقدام به خارج کردن حلقه فلایول می کنیم . برای جا زدن آن ابتدا آن را با چراغ کوره ای حدود ۲۰۰ درجه گرم می کنیم ، سپس بوسیله چکش آن را روی فلایول جا می زنیم .

نام قطعه :
واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر :
سطوح سرسیلندر و بلوک سرسیلندر هرچه قدر که تراز و صاف تراشکاری شود قدرت آب بندی نمودن محفظه احتراق و مجاری آب و روغن را نسبت به خارج ندارد ، بنابراین بین سرسیلندر و بلوک سیلندر واشری بنام سرسیلندر قرار می دهنا تا کامل آب بندی شود . واشر سرسیلندر باید دارای ضریب انتقال حرارت خوب و تراکم پذیر باشد .

جنس واشر سرسیلندر :
۱- مس و فولاد آزبست
۲- وشر نسوز و حلقه فولادی در اطراف محفظه احتراق .
۳- ورق نازک مس مخصوص .

نام قطعه :

گسترده اجزای سیستم جرقه اتومبیل پیکان با دلکوهای لوکاس :
۱-دلکو ۲- درب دلکو ۳- زغال درب دلکو ۴- بست نگهدارنده درب دلکو ۵- چکش برق ۶- پلاتین ثابت و متحرک ۷- صفحه حامل پلاتین ها ۸ – خازن فیوز دلکو ۹- مل دلکو ۱۰- وزنه های گیز از مرکز ۱۱- فنر برگرداننده وزنه ها ۱۲- چهار ضلعی مل دلکو ۱۳- بوش ۱۴- قسمت محرک میل دلکو ۱۵- عایق نایلونی بغل دلکو ۱۶- آوانس خلاء دلکو ۱۷- صفحه گلوئی دلکو ۱۸- واسطه فلزی ۱۹- کاسه نمد یا حلقه لاستیکی ۲۰ – واشر زیر واسطه فلزی ۲۱- لوله انتقال خلاء کاربراتور ۲۲-چپقی اتصال لوله ۲ به دلکو ۲۴- ویر اتصال برج مرکزی کویل ۲۵- وایرهای متصل به شمع ها ۲۶- شمع سیلندر ۲۷- کویل

نام قطعه :
پلاتین ثابت و متحرک دلکو

کار قطعه :
در دلکوهای معمولی اتومبیل ها برای قطع و وصل مدار اولیه کویل از پلاتین استفاده می شود .

اجزای قطعه :
۱-پایه منفی پلاتین با کنتاکت های آن ۲- فنر و کنتاکت پلاک متحرک ویفه اصلی کنتاکهای پلاتین این است که مدار اولیه را به گونه ای قطع و وصل کند که کنتاکت سر شمع ها به دقت و سرعت جرقه بزند .

چکش برق :
چکش برق وظیفه دارد برق ولتاژ قوی برج وسط درب دلکو را به طور منظم به ولت متر ها جهت جرقه شمع برساند . جنس چکش برق هم مانند درب دلکو عایق بوده و باید در مقابل حرارت مقاوم باشد .

نام قطعه :
کاربراتور و تئوری ثابت

کار قطعه :
طرز کار به این صورت است وقتی موتور در دور آرام کار می کند هوای مختصری از اطراف دریچه گاز عبور می کند و چون دریچه بسته است مکش پیستونها زیر دریچه گاز ار بیشتری داشته و در نتیجه بر اثر خلاء نسبی که زیر دریچه گاز بوجود می اید سوخت از مدار دور آرام جریان یافته و با هوا مخلوط مناسبی برای احتراق دور آرام تامین می کند .

مدار کاربراتور بر حسب وظیفه ای که به عهده دارد به شرح زیر است :
۱- مدار شناور ۲- مدار آرام ۳- مدار رابط یا انتقالی ۴- مدار اصلی ۵- مدار شتاب ۶- مدار نیم بار ۷- مدار قدرت ۸- مدار ساسات

نام قطعه :
کاربراتور استرامبورگ

طرز کار کاربراتور :
کابراتور و نتوری متغیر هم مانند کاربراتور و نتوری ثابت وظیفه دارد سوخت و هوای موتور را بسته به نیاز موتور به نسبت معین مخلوط و به موتور ارسال نماید .
قطعات تشکیل دهنده :
۱- بدنه ۲- پیاله بنزین ۳- شناور ۴- سوزن شناور ۵- اطاقک خلاء بالای پیستون ۶- پیستون اصلی ۷- سوزن پیستون ۸-شمائی پیستون ۹- دپر داخل پیستون ۱۰- دلیگور ۱۱- شیر و محرابی ۱۲- دریچه گاز

اختلاف کاربراتور و نتوری ثابت با متغیر :
۱- در کاربراتور و نتوری متغیر دهانه و نتوری ان متغیر بوده و بسته به نیاز موتور کوچک و بزرگ می شود . ۲- در کاربراتورها و نتوری متغیر دارای یک سوزن مخورطی و یک ژیگلور می باشد ، در صورتی که در ونتوری برای هر دور ا از موتور دارای مدار جداگانه ای مثل مدار آدام ، مدار انتقالی یا مدار اصلی می باشد .

نام قطعه :
ترموستات

انواع ترموستات :
۱- ترموستات فانوسی ۲- ترموستات دریچه ای ۳- ترموستات پروانه ای

کار قطعه :
داخل کپسول ترموستات از ماده ای که قابلیت انبساط ان زیاد باشد استفاده می شود . هنگامی که کپسول گرم می شود . با منبسط شدن ماده داخل کپسول به میله نگهدارنده دریچه فشار امده و با حرکت کردن میله دریچه باز می شود و زمانی که کپسول در معرض آب سرد قرار گیرد با حرکت میله دریچه بسته می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد