بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آمیبهای مهم دستگاه گوارش انسان

Phulum:       Sarcomastigophora/Amoebazoa

                  Genus:             1- Entamoeba

                           Species:                     - Entamoebahistolytica

                                                           - Entamoebadispar

                                                           - Entamoebamoshkovskii

                                                           - Entamoeba coli

                                                           - Entaomebahartmanni

                                                           - Entamoebagingivalis

                      Genus:            2-Endolimax

                             Species:                    Endolimax nana

                      Genus:            3- Iodamoeba

                             Species:                       Iodamoebabutschlii

اسلاید 2 :

Sarcomastigophora / Amoebazoa
 
Genus:
Entamoeba
 (with lobopodia)

1.Entamoeba coli

2.Entaomebahartmanni

3.Entamoebagingivalis

4.Entamoebamoshkovskii

اسلاید 3 :

Entamoeba coli
(Grassi, 1879; Casagrandi and Barbagallo, 1895)

اولین بار در سال 1970 توسط Lewis در مدفوع یک بیمار مبتلا به وبا در هندوستان شناسایی شد و چرخه زندگی ان توسط Grassi شرح داده شد

شایع ترین آمیب انسان است و در سراسر جهان گزارش شده است. و متوسط شدت آلودگی در جهان در سالهای گذشته 10 تا 30 درصد گزارش شده است

در گذشته متوسط آلودگی در ایران 10 تا 30 درصد بوده است و در برخی مناطق و روستاهای جنوبی، شمالی و همدان 40 تا 70 درصد هم گزارش شده است. گزارش دقیقی از میزان آلودگی در سالهای اخیر نیست ولی به احتمال زیاد همانند بقیه عفونتهای انگلی میزان شیوع آن در همه نقاط ایران کاهش یافته است.

  1. coli is the amoeba most commonly found in humans and it is surprising how little is known about it.

اسلاید 4 :

کیست 1 تا 8 هسته ای و بندرت 16 تا 32هسته ای و انتقال با خوردن کیست 8 هسته ای و به 8 تروفوزوئیت در روده باریک، کروماتوئیدال بار نخی یا سوزنی، سیتوپلاسم گرانولر و واکوئلر،همه چیز خوار و بندرت تروفوزوئیت حاوی  RBC است. پاهای کاذب کوتاه، پهن و تاولی و حرکت کند و غیر پیشرونده. هسته گرد وحبابی و دارای یک کاریوزوم درشت و کناری و واجد کروماتین محیطی درشت و نامنظم و دارای شبکه کرومانینی. واجد 6 عدد کروموزوم است

اسلاید 5 :

انتامبا کلی بیماریزا نیست و درمان لازم ندارد. هرچند مترونیدازول مؤثر است.

آلودگی به آن نشان دهنده عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی است و عمدتاً انتقال انسان به انسان است هر چند در میمون و سگ هم دیده می شود

پیشگیری از طریق رعایت بهداشت فردی و عمومی، بهسازی محیط، دفع بهداشتی مدفوع، تامین آب آشامیدنی سالم و آموزش بهداشت است

اسلاید 6 :

Entamoebahartmanni
(von Prowazek, 1912)

  1. histolytica “small race”

The only clear-cut distinction between the two species is size

اولین بار پرووازک در مدفوع یک زن از جزایر ساوایی کیست چهار هسته ای شناسایی نمود و با توجه به اندازه به آن انتامبا هارتمانی نام داد. به آن E. minuta و  E. minutissimaهم نامیدند

انتشار جهانی دارد ولی شیوع آن زیاد مشخص نیست. احتمال می دهند بین 5 تا 10 درصد در جهان شیوع داشته باشد.

Although E. histlolytica and E. hartmanni are distinguishable by measuring the diameter of cyst, E. hartmani  is usually not differentiated from E. histolytica in most clinical laboratories, as cyst are not routinely measured.

اسلاید 7 :

Morphology and life cycle

حرکت نسبتاً تند و پیشرونده ولی کندتر از هیستولیتیکا،   پای کاذب انگشتی و بلند ،

 سیتو پلاسم حاوی باکتری،  کروماتوئید بار میله ای یا سیگاری شکل

هسته با کاریوزوم کوچک مرکزی یا خارج از مرکز و کروماتین محیطی ظریف

اسلاید 8 :

انتامبا هارتمانی بیماریزا نیست و از باکتریها تغذیه می کند و درمان لازم ندارد.

آلودگی به آن نشان دهنده عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی است و عمدتاً انتقال انسان به انسان است هر چند در میمون و سگ هم دیده می شود.

پیشگیری از طریق رعایت بهداشت فردی و عمومی، بهسازی محیط، دفع بهداشتی مدفوع، تامین آب آشامیدنی سالم و آموزش بهداشت است.

اسلاید 9 :

Entamoebagingivalis
(Gros 1849; Smith and Barret, 1914)

اولین آمیبی است که در بدن انسان در روسیه توسط Gros شناسایی شد. انتشار جهانی دارد. به صورت غیر بیماریزا در حفره دهانی خصوصاً کنار دندانهای پوسیده و آبسه های چرکی لثه  

10% with good  oral hygiene

Up to 95% in  dental patients

(patients suffering from pyorrhea alveolaris)

  • در مطالعه 113 بیمار با عفونت لثه 59%، در حالی که در 96 کنترل سالم 32 درصد مشاهده شد.
  • موارد کمی از عفونت رحمی با روش ایزوآنزیم در افراد ی که از IUD استفاده می کردند نیز گزارش شده است. همینطور مواردی از مری، ریه و کریپت های لوزه گزارش شده است.
  • در ایران از 160 بیمار 69 نفر (43/12%) و از 160 سالم 11 مورد (6/8%)(سال 85)

اسلاید 10 :

Morphology and life cycle

در دهان و اکثراٌ کنار لثه های خراب ودر خلط دیده می شود.حرکت نسبتاً تند و پیشرونده شبیه انتامبا هیستولیتیکا و گاهی کند، پای کاذب کشیده و متعدد ، کاریوزوم مرکزی و گاهی کناری، انتقال با ترشحات دهان، لیوان، قاشق، مسواک مشترک و بوسیدن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید