بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دستگاه گوارش

 • لوله گوارش از دهان تا رکتوم امتداد دارد غذا از دهان در طول مری به معده می رسد، سپس از معده به سوی دوازدهه، ژژنوم، ایلئوم (روده باریک) پیش می رود و بخش عمده غذا در روده باریک جذب می شود. باقیمانده جذب نشده غذا از راه سکوم، کولون بالا رو، کولون افقی، کولون پایین رو و سیگموئید به رکتوم و مجرای مقعدی می رسد غذا در طول لوله گوارش تغییرات مکانیکی و شیمیایی داشته و علاوه بر لوله گوارش اندامهای ضمیمه ای لوله گوارش نظیر کبد؛ پانکراس و کیسه صفرا نیز در هضم غذا نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.

اسلاید 2 :

 • مخاط
 • زیر مخاط
 • لایه عضلانی حلقوی
 • لایه عضلانی طولی
 • بافت همبند

اسلاید 3 :

عضلات صاف دستگاه گوارش

 • بصورت حلقوی و طولی در سرتاسر دستگاه گوارش کشیده شده اند این عضلات به صورت یک سن سی تیوم عمل می کنند.
 • فعالیت الکتریکی در این عضلات بصورت امواج آهسته و نیزه مانند هستند.
 • امواج آهسته ناشی از نوسان آهسته فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم است.
 • بعضی از عضلات صاف لوله گوارش انقباضات تونیک دارند:

    الف - پتانسیل عمل اسپایک تکراری

    ب - هورمونها و عوامل دیگر

اسلاید 4 :

عضلات صاف دستگاه گوارش

 • این عضلات با تحریکاتی از قبیل کشش، اعصاب پاراسمپاتیک، استیل کولین و هورمونهای گوارشی منقبض می شوند.
 • بلعکس توسط اعصاب سمپاتیک، اپینفرین و نوراپینفرین هیپرپلاریزه شده و مهار می شوند.

اسلاید 5 :

کنترل عصبی لوله گوارش

 • شبکه عصبی خارجی (میانتریک یا اورباخ auerbach) که بین لایه های عضلانی طولی و حلقوی قرار گرفته و حرکات لوله گوارش را کنترل می کند.
 • شبکه عصبی داخلی (زیر مخاطی يا مايسنر meissner) که در زیر مخاط قرار گرفته و ترشحات لوله گوارش را کنترل می کند.

اسلاید 6 :

کنترل هورمونی لوله گوارش

 • هورمونها بیشتر بر ترشحات لوله گوارش تاثیر دارند ولی برخی هورمونها حرکات لوله گوارش را تحت تاثیر قرار میدهند.
 • کولستسیوکنین که از سلولهای نوع I مخاط دوازدهه و ژژنوم در پاسخ به چربیها ترشح می شود باعث انقباض کیسه صفرا شده و صفرا را به داخل روده آزاد می کند. این هورمون همچنین حرکات معده را مهار می کند.
 • سکرتین توسط سلولهای S در مخاط دوازدهه در پاسخ به اسید معده ترشح می شود و اثر مهاری خفیفی روی حرکات قسمت اعضم لوله گوارش دارد.
 • پپتید مهاری معده(GIP) در مخاط روده ترشح شده و حرکات معده را کاهش می دهد.

اسلاید 7 :

انواع حرکات لوله گوارش

 • حرکات پیش برنده (دودی یا پريستالیک)
 • حرکات مخلوط کننده

اسلاید 8 :

جریان خون لوله گوارش

 • گردش خون احشایی جریان خون روده، طحال، لوزالمعده و کبد را تامین می کند.
 • تمام خونی که از روده، طحال و لوزالمعده می گذرد بلافاصله از راه ورید باب به داخل کبد جریان می یابد و از کبد به داخل ورید اجوف گردش عمومی تخلیه می شود.
 • در کبد باکتریها و سایر ذرات خارجی که از راه گوارش به خون راه یافته اند پاکسازی می شوند.
 • آب و مواد غذایی غیر چرب از طریق خون به کبد رسیده و قسمت عمده مواد غذایی در کبد گرفته شده و پردازش می شود.
 • مواد غذایی چرب از راه لنفاتیک و سپس از راه قنات صدری بدون عبور از کبد به خون عمومی می ریزد.

اسلاید 9 :

 تنظیم جریان خون لوله گوارش

 • هورمونهای پپتیدی مثل کولسیستوکینین، پپتید روده ای موثر بر عروق، گاسترین و سکرتین بعنوان گشاد کننده رگی مطرح هستند.
 • برخی غدد لوله گوارش همزمان با ترشحات خود به داخل لوله گوارش مواد گشاد کننده رگی موسوم به کالیدین و برادی کینین به داخل دیواره روده آزاد می کنند.
 • کاهش غلظت اکسیژن و افزایش تولید آدنوزین باعث گشادی عروق ناحیه می شود.

اسلاید 10 :

اعمال حرکتی معده

 • انبار کردن غذا
 • مخلوط کردن غذا
 • تخلیه آهسته کیموس به معده
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید