دانلود فایل پاورپوینت ارائه دارایی ها و بدهی های جاری

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارائه دارایی ها و بدهی های جاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارائه دارایی ها و بدهی های جاری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

دامنه کاربرد

این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود.

اسلاید ۲ :

اهداف متفاوت طبقه بندی داراییها و بدهیهای جاری و غیر جاری:

ارائـه‌ معیاری‌ تقریبی‌ از نقدینگی‌ واحد تجاری ابزاری‌ برای‌ تشخیص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاری‌ که‌ گردش‌ مستمر دارد.

اسلاید ۳ :

محدودیتهای‌ تفکیک‌ اقلام‌ جاری‌ و غیرجاری‌

کلیه واحدهای تجاری به استثنای موارد زیر، باید را رعایت الزامات این استاندارد، داراییهای جاری و بدهیهای جاری را به عنوان  طبقاتی جداگانه در ترازنامه منعکس نمایند:

مشمول استاندارد حسابداری خاصی باشند، یا.

مشمول مفاد قوانین آمره مشخصی باشند، یا.

چرخه عملیاتی آنها نامشخص یا خیلی طولانی باشد.

در شرایط یاد شده، واحدهای تجاری از ارائه جمعهای فرعی برای داراییها و بدهیها که در ذهن استفاده کنندگان صورتهای مالی طبقه بندی موصوف را تداعی کند، پرهیز کنند.

اسلاید ۴ :

داراییهای جاری

یک‌ دارایی‌ زمانی‌ باید به‌ عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌:

الف‌. انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، مصرف‌ یا فروخته‌ شود، یا به‌ وجه‌ نقد یا دارایی‌ دیگری‌ که‌ نقد شدن‌ آن‌ قریب‌ به‌ یقین‌ است‌، تبدیل‌ شود، یا

ب‌ . وجه‌ نقد یا معادل‌ وجه‌ نقدی‌ باشد که‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.

سایر داراییها باید به‌ عنوان‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

اسلاید ۵ :

نمونه‌ اقلامی‌ که‌ به‌ عنوان‌ دارایی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود :

الف‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهای‌ بانکی‌، به‌ استثنای‌ مواردی‌ که‌ اعمال‌ محدودیت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ این‌ اقلام‌ برای‌ عملیات‌ جاری‌ شود

ب. حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری

ج. موجودی مواد وکالا و کاردرجریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت

د. سهام شرکتها، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که به قصد نگهداری تحصیل نشده و به سهولت قابل نقد شدن است

ه. پیش پرداختهای خرید داراییهای  جاری

و. پیش پرداختهای هزینه های جاری

اسلاید ۶ :

بدهیهای‌ جاری‌

یک‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به‌عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود . سایر بدهیها باید به‌ عنوان‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ شود.

اسلاید ۷ :

بدهیهای جاری شامل موارد زیر می باشند:

بدهیهای عندالمطالبه که انتظار رود ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه مطالبه شود.

حصه ای از بدهی های بلند مدت که انتظار ورد ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه  تسویه گردد.

اسلاید ۸ :

تجدید طبقه‌بندی‌ داراییها و بدهیها

هرگاه‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌ ولی‌ قبل‌ از تصویب‌ صورتهای‌ مالی‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد تجاری‌، رویدادهایی‌ در جهت‌ تبدیل‌ داراییها و بدهیهای‌ جاری‌ به‌ داراییها و بدهیهای‌ غیرجاری‌ و به‌عکس‌ رخ‌ دهد، نحوه‌ برخورد حسابداری‌ با آن‌ طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۵ با عنوان‌ حسابداری‌ رویدادهای‌ بعد از تاریخ‌ ترازنامه‌ خواهد بود.

اسلاید ۹ :

نحوه ارائه در صورتهای مالی

جمع کل داراییهای جاری و جمع کل بدهی های جاری باید در ترازنامه نشان داده شود.

مبلغ  یک دارایی جاری یا بدهی جاری نباید از بدهی جاری  یا دارایی جاری دیگر کسر شود، مگر آنکه شرایط تهاتر داراییها و بدهیها مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی برقرار باشد.

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد