بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • برنامه ریزی برای ارزیابی مداخلات KT
  • آشنایی با انواع مختلف استفاده از دانش
  • آشنایی با پیامدهای قابل اندازه گیری در ارزیابی مداخلات KT

اسلاید 2 :

  • برای ارزیابی مداخلات KT باید ابتدا گروه مخاطب و پیامد قابل انتظار را مشخص نمود.
  • سپس روش ارزیابی و روش جمع آوری داد های مورد نیاز را مشخص نمود.

اسلاید 3 :

qEvaluation methods:

 Quantitative methods: randomized and quasi experimental studies, nonrandomized studies

Qualitative methods: observation, interview

Mixed methods

اسلاید 4 :

qEvaluation should start with formulation of the question of interest: PICO

q

qKnowledge implementation outcome:

  • Patient level (morbidity, mortality, QoL,satisfaction with care)
  • Provider level (satisfaction with practice, time taken to do new practice)
  • System/society level (costs, length of stay, waiting time)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید