بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

اين استاندارد بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود:

 • فروش کالا،
 • ارائه خدمات، و
 • استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است.

اسلاید 2 :

در اين استاندارد، درآمد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نمي شود:

 • سود سهام حاصل از سرمايه گذاريهايي که به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي شود،
 • پيمانهاي بلند مدت (استاندارد شماره 9)،
 • قراردادهاي اجاره،
 • کمکهاي بلاعوض و ساير کمکهاي مشابه دولتي (استاندارد شماره 10)،
 • قراردادهاي بيمه در شرکتهاي بيمه،
 • افزايش طبيعي حيوانات پرورشي ومحصولات کشاورزي و جنگلي،
 • استخراج مواد معدني، و
 • تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايه گذاريها (در موسسات تخصصي سرمايه گذاري) يا سرمايه گذاري در املاک در واحدهاي تجاري که به خريد و فروش املاک اشتغال دارند.

اسلاید 3 :

درآمد

     عبارتست از افزايشدر حقوقصاحبان          سرمايهبه جز درموارديکه به                     آورده صاحبان سرمايه                                 مربوط مي شود.

اسلاید 4 :

درآمد عملياتي

عبارت از درآمدي است که از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل مي گردد.

اسلاید 5 :

درآمد عملياتي زماني شناسايي مي شود که:

.1شواهد کافي مبني بر وقوع يک جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد، و

.2اين منافع رابتوان به گونه اي اتکاپذير اندازه گيري کرد.

اسلاید 6 :

درآمد عملياتي از معاملات و رويدادهاي زير ناشي مي شود:

الف . فروش کالا،

ب . ارائه خدمات، و

ج . استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري که مولد سود تضمين شده، درآمد حق امتياز وسود سهام است.

اسلاید 7 :

کالا

کالا شامل کالاي توليد شده توسط واحد تجاري براي فروش و همچنين کالاي خريداري شده جهت فروش مجدد و ساير املاک نگهداري شده جهت فروش مجدد مي باشد.

اسلاید 8 :

ارائه خدمات

ارائه خدمات معمولا” متضمن اجراي وظيفه اي مورد توافق طي  مدتي معين توسط واحد تجاري است.

اسلاید 9 :

استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري

استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري منجر به تحصيل درآمدهاي عملياتي زير ميشود:

سود تضمين شده: مبالغي که بابت استفاده از وجوه نقد يا معادل وجه نقد واحد تجاري مطالبه مي شود،

درآمد حق امتياز: مبالغي که بابت استفاده از داراييهاي غير جاري نظير امتياز ساخت، علايم تجاري، حق انتشار و .. مطالبه مي شود، و

سود سهام: مبالغي از سود توزيع شده واحد سرمايه پذير که عايد واحد تجاري مي شود.

اسلاید 10 :

اندازه گيري درآمد عملياتي

درآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه        مابه ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري شود.

در شرايطي که جريان ورودي وجه نقد به آينده موکول شود، ارزش منصفانه      مابه ازاي مربوط، بهاي فروش نقدي است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید