بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شَطرَنج بازی  دو نفره‌ای است که بر روی یک صفحه با ۶۴ خانه (۳۲ خانه سیاه و ۳۲
خانه سفید ) به وسیله ۳۲ مهره (۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه) انجام می‌شود.
 
برخی شطرنج را یک سرگرمی می‌دانند و عدّه‌ای دیگر آن را یک ورزش رزمی ذهنی محسوب
می‌کنند. موفقیت در این ورزش بیش از هر چیز به توان تحلیل و فهم انتزاعی ذهن 
 وابسته‌است.

اسلاید 2 :

قواعد دفاع
 . در هنگام دفاع، صرفه جويى كنيد. مهره زيادى دست و پاگير مدافع است.
 . ضعف پياده ‌اى ايجاد نكنيد، و اگر مجبور شديد، اين ضعف را در حداقل نگاه داريد.
قواعد نيرو
 . كسى كه از لحاظ نيرو جلو باشد در۹۰ درصد مواقع برنده است.
 . وقتى از لحاظ نيرو جلو هستيد. اصل اساسى "تعويض مهره ها" است.

اسلاید 3 :

قواعد فضا
 . بكوشيد كنترل خود را بر فضا افزايش دهيد.
 . وقتى برترى فضا داريد مهره ها را تعويض نكنيد؛ مهره هاى شما با ارزشترند،زيرا مهره هاى حريفتان در هم رفته و فشرده هستند.
 . با تعويضهاى پياده اى بازى را باز كنيد.
 . حمله خود را بر پياده اى متمركز كنيد.

اسلاید 4 :

قواعد زمان
 . پوزيسيون را قفل نكنيد يا نبنديد
 .با تعويضهاى پياده اى بازى را باز كنيد
انجام حرکات همراه با تهدید و کسب تمپ.

اسلاید 5 :

قواعد تعويض
 . براى آنكه بدون اتلاف وقت، ستون يا عرض يا قطرى را بگشاييد يا تصرف كنيد، تعويض كنيد.
 . براى اينكه در اثر عقب نشينى وقت تلف نكنيد ، تعويض كنيد.
 . براى آنكه مدافع قويتر را از ميان برداريد،تعويض كنيد.
 . هنگامى كه از لحاظ قوا جلو هستيد تعويض كنيد.
 . وقتى حريفتان ضعف پياده اى دارد تعويض كنيد.
 . وقتى پياده رونده داريد تعويض كنيد.

اسلاید 6 :

قواعد فيل
 . فيل در پوزيسيونهاى باز بهتر است.
 . وقتى قطرها را بگشاييد، فيل بيشترين كارايى را مى يابد.
 . فيل عليه پياده هاى رونده كارايى خوبى دارد
حفظ برتری دوفیل در طول بازی.

اسلاید 7 :

  • قواعد اسب
  • . اسب در پوزيسيونهاى بسته بهتر است.
  • . اسب اگر در مركز مستقر شود بيشترين كارايى را مى يابد
  • . وقتى پياده هاى رونده متصل داريد، اسب بيشترين كارايى را دارد.

اسلاید 8 :

قواعد قلعه
 . رخ به ستونهاى باز تعلق دارد.
 . هدف نهايى رخ، هجوم به عرض هفتم و هشتم است
کنترل ستون های مرکزی توسط رخ ها.

اسلاید 9 :

قواعد شاه
 . هر چه به آخر بازى نزديكتر مىشويد، شاه را فعالتر كنيد.
 . پياده هاى مركزى مهمتر از پياده‌ هاى جناحى هستند.
 .
در شروع بازی از راندن پیاده های جناحی که قلعه رفته اید باید اجتناب کرد

اسلاید 10 :

قواعد حمله
. بيهوده مهره مهاجم را با مهره مدافع تعويض نكنيد .
 . بايد در يكى از عناصر چهارگانه (نيرو.، فضا، زمان ، ساختار پياده اى ) برترى داشته باشيد تا حمله كنيد. 
.هدف عمده در بيشتر حمله ها ايجاد ضعف پياده اى است
 . در جايى حمله كنيد كه نيرويتان قويتر است ،بجز حمله اقليت كه هدف در آن ايجاد پياده عقب افتاده در ستون باز است
 . در جهتى حمله كنيد كه در آن پياده ها نشانه رفته اند.
 . پوزيسيون بهتر در مركز، حمله در جناح را توجيه مى كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید