بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

با توجه به جايگاه آزمايشگاههاي بهداشت آب وفاضلاب بعنوان ابزارو اهرمهاي نظارتي  در كنترل كيفي آب آشاميدني از آبگير تا مصرف وتشخيص واندازه گيري عوامل آلاينده  موثر در كيفيت آب وتأثير گذار بر سلامت ( ماده 3آئين نامه بهداشت محيط ) وتجهيز وراه اندازي آن ( بر اساس تبصره 3 ماده 3) ،ارتقاء سطح علمي وعملي كارشناسان آزمايشگاههاي فوق وآموزشهاي دوره اي وباز آموزيها از اهميت خاصي برخور دار است .

اسلاید 2 :

آزمون هاي باكتر يولوژي آب

 • هدف از آزمون هاي باكتر يولوژي آب: كنترل كيفي آب آشاميدني ، آب براي مصارف بهداشتي ويا آبهاي تفريحي ، از ديدگاه استانداردهاي باكتر يولوژي است وهر كدام از اين مصارف استانداردهاي خاص وشاخص هاي ويژه خود را دارند.
 • تعريف آب آشاميدني:آبي است كه ويژگي هاي فيزيكي ،شيميايي ،بيولوژيكي وراديو اكتيو آن در حدي باشد كه،مصرف آن جهت آشاميدن ،عارضه سوئي را در كوتاه مدت يا دراز مدت ،براي سلامت انسان، ايجاد نكند.

اسلاید 3 :

ادامه...

آب آلوده : آبی را آلوده گويند كه تركيب يا شرايط آن بطوري تغيير يافته باشد كه كمتر يا به هيچ و جه قابليت استفاده معيني را نداشته باشد . اين تغيير شامل تغييرات فيزيكي ، شيميايي وبيولوژيكي وراديولوژيكي بوده ومي تواند  به سلامت انسا ن و محيط زيست لطمه بزند.

اسلاید 4 :

آلودگي ميكروبي آب آشاميدني

آب خام حاوي دو دسته ميكروارگانيسم است:

vميكروارگانيسمهاي دائمي كه بطور طبيعي ساكن آب بوده وداراي نيازهاي غذايي كمي هستند وشامل گونه هاي

Acinetobacter

Flavobacteriumو

 Chromobacterium

vميكرو ازگانيسم هاي گذرا كه از محيط اطراف ( خاك ،انسان ، حيوان و.. )به آب منتقل مي شوند و ميكروارگانيسم هاي بيماري زا در اين دسته قرار دارند.مانند سالمونلا ، شيگلا، اشريشياكلي ، كريپتوسپوريديوم و....

اسلاید 5 :

معيارهاي شاخص ميكروبي آب آشاميدني

 • ميكروارگانيسم هايي كه بعنوان شاخص انتخاب مي شوند:
 • اين ميكرو ارگانيسم ها بايد عضو فلور طبيعي روده افراد سالم وجانوران خونگرم باشد
 • اين ميكروارگانيسم ها بايد به سادگي، جداسازي، شناسايي و شمارش گردند.
 • اين ميكرو ارگانيسم ها نبايد خودشان بيماريزا باشند.
 • اين ميكروارگانيسم بايد هم در موقع وجود قطعي عامل بيماريزا و هم در موقع احتمال وجود عامل بيماريزا حضور داشته باشد.
 • تعداد اين ميكروارگانيسم بايد بيشتر از آن تعدادي باشد كه براي شناسايي عوامل بيماريزا لازم است
 • اين ميكروارگانيسم ها بايد نسبت به شرايطي محيطي مقاوم باشد و به اندازه عوامل بيماريزا و كمي بيشتر از آنها بتواند فرايندهاي تصفيه آب و فاضلاب را تحمل كنند.

اسلاید 6 :

انتخاب شاخص باكتر يولوژي

 • با توجه به ويژگيهاي ذكر شده ، در حال حاضرگروه كليفرم (کلیفرم گرماپای ) به عنوان شاخص هاي استاندارد وشاخص هاي اصلي آلودگي مدفوعي آب آشاميدني به كار مي روند.
 • گروه كليفرم شامل باكتري هاي اشريشياكلي، سيتروباكتر،انتروباكتر وكلبسيلاكه از خانواده انترو باكتر ياسه مي باشندو از دسته باكتري هاي هوازي وبيهوازي اختياري ، گرم منفي بدون اسپور وميله اي شكل كه قادرند لاكتوز را را در دماي 35 درجه سانتيگراد به مدت 48 ساعت تخمير نمايند.

اسلاید 7 :

ميكرو ارگانيسم نشانگر

 • اشریشیاکلی به عنوان میکروارگانیسم نشانگر ، بر ای آلودگی مدفوعی انتخاب شده است،. اگرچه کلیفرم های گرماپای نیز می توانند به عنوان یک متغیر مورد آزمایش قرار گیرند وجود این باکتری ها در آب نشان دهند ۀ ناکافی بودن فرآیند تصفیه و همچنین آلودگی متناوب و اخیر آب با مدفوع انسان و حیوانات خونگرم می باشد.
 • کلیفرم های گرماپای به غیر از اشریشیاکلی مانند كلبسيلا از خانواده آنتروباكترياسه می توانند از طریق آب های آلوده شده با فاضلاب صنعتی، گیاهان در حال فساد و خاک نیز وارد آب شوند .

اسلاید 8 :

ساير گزينه هاي مختلف به عنوان شاخص ميكروبي آب

 • ميكرو ارگانيسم هاي ديگري که ، به عنوان تعیین منشاء آلودگی آب با مدفوع و نشان دهنده آلودگي مدفوعي آب پيشنهاد گرديده است ودر تعيين منشاء آلودگي آب با مدفوع ،ارزيابي و كارايي روش هاي تصفيه وگند زدايي آب مهم مي باشند. آنتروكوك هاي مدفوعي وكلستريديوم هاي احياء كننده سولفيت مي باشند ، كه مي توان از آنها به عنوان يك نشانگر اضافي استفاده نمود.

اسلاید 9 :

ادامه...

 • کلستريدیوم های احیاء کنند ۀ سولفیت در مقایسه با کلیفرم ها و آنتروکوک ها نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیا یی مقاوم تر هستند و اسپور آنها برای مدت طولانی در آب باقی می ماند. بنابراین وجود آن ها در آب نشان دهندۀ وقوع آلودگی آب در گذشته و همچنین ناکافی بودن فرآیند تصفیه است.
 • عليرغم مزاياي فوق برخي خصوصيات اين گروه موجب كاهش ارزش آنها به عنوان شاخص آلودگي گرديده است. اين خصوصيات عبارتند از:
 • تعداد آنها در مدفوع انساني كمتر از كليفرم ها است كه در تشخيص آلودگي مدفوعي انسان كم اهميت تر از كليفرم ها به نظر مي رسد

اسلاید 10 :

 • در بعضي موارد براي تعيين وضعيت وصحت آزمايشهاي مشكوك از ساير شاخص ها استفاده مي شود. بعنوان مثال وقتي نمونه هاي با تعداد زياد كليفرم و بدون وجود آلودگي مدفوعي باشند،آنتروكوك هاي روده اي به عنوان شاخص كارايي سيستم تصفيه پيشنهاد مي شود.
 • مزاياي استرپتوكوك مدفوعي نسبت به كليفرم ها به عنوان شاخص آلودگي عبارتند از:
 • استرپتوكوك مدفوعي به ندرت در آب تكثير و رشد مجدد پيدا مي كند.
 • نسبت به شرايط نامساعد و استرس هاي محيطي و كلرزني مقاومت بيشتري دارد
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید