بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الف – اعلام تعرفه ها از سوي ستاد صندوق بيمه

-    جمع بندي و تحليل آمارهاي چندساله

-    تعيين ضريب خسارت

-    محاسبه تعرفه و حق بيمه ها

-    گروه بندي مناطق

-     تصويب در هيئت مديره وكميته فني

-     ابلاغ به استانها

اسلاید 2 :

ب                                        ب- هماهنگي با ارگانهاي ذيربط

-  -تشكيل جلسات استاني با مشاركت ستاد

-طرح موضوع در ستاد بيمه استان  

-اخذ سطوح زيركشت و برنامه ريزي جهت   بيمه پذيري 

-  -تعيين شرح وظايف طرفين

اسلاید 3 :

ج – سازماندهي كارگزاران

 -   عقد يا تمديد قرارداد با كارگزاران

 -   تقسيم بندي كارگزاران براي مناطق مختلف

 براساس پتانسيل هاي موجود

-   تشكيل كلاس هاي توجيهي براي كارگزاران

اسلاید 4 :

د – توزيع مطبوعات و تنظيم صورتجلسه

--برآورد مطبوعات مورد نياز هر شهرستان

 --تحويل مطبوعات به كارگزاران و تنظيم صورتجلسه

اسلاید 5 :

هـ - مراجعه بيمه گذاران جهت خريد بيمه نامه  

-   اطلاع رساني بموقع و دقيق از طرق مختلف جهت ترغيب بيمه گذاران

آگاه نمودن بيمه گذاران از مفاد فرمها و شرايط بيمه اي توسط كارگزاران

اسلاید 6 :

و-اعمال كنترل هاي لازم در طول دوره انعقاد قرارداد بيمه

 -   نظارت بر نحوه تنظيم صحيح بيمه نامه در طي دوره

 -   تطبيق سطوح بيمه شده يا حق بيمه هاي دريافتي

 

اسلاید 7 :

ز – پيگيري آمار سطوح بيمه شده

-  -اخذ آمار هر 15 روز يكبار و ارسال آن به مديريت استان

     -جمع بندي آمار و مقايسه آن با مدت مشابه

اسلاید 8 :

ح – رفع موانع و مشكلات در خلال دوره عقد قرارداد

 -   بررسي در مورد عدم همكاري ارگانهاي ذيربط

 -   تشكيل جلسات فوق العاده شهرستاني

 -   تامين بموقع مطبوعات مورد نياز

اسلاید 9 :

ط – خاتمه عمليات بيمه پذيري

 

-  -جمع بندي نهايي آمار سطوح بيمه شده و ارسال آن به مديريت

-   -تحويلگرفتنمطبوعاتاستفادهنشدهومخدوشازكارگزارانوتنظيمصورتجلسه

-  -محاسبه كارمزد كارگزاري و پرداخت آن

اسلاید 10 :

ك شرايط تقسيط حق بيمه

-  - تقسيط با سه قسط مساوي

-  -قسط اول همزمان با عقد قرارداد

-  -قسط دوم يكماه پس از عقد قرارداد

-   -قسط سوم دو ماه پس از قسط دوم

-   -تبصره : مبلغ حق بيمه می بایست بيش از دو ميليونريال

 (درزراعت) پنج میلیون  ريال (در باغات) و یک و نیم میلیون ریال (در منابع طبیعی) باشد

-  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید