بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- آشنایی با اصول و مفاهیم سازماندهی
2- شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی
3- آگاهی از نحوه تنظیم نمودار سازمانی
4- آشنایی با روشهای تهیه طرح سازمانی

اسلاید 2 :

1- شرح پنج بخش سازمان از دیدگاه مینتزبرگ
2- شرح دوازده مورد از مبانی سازماندهی
3- شرح روشهای تحلیلی ، تلفیقی و ترکیبی در تهیه سازمان
4- مواردی را که آنالیست باید درتنظیم نمودارسازمانی مورد توجه قرار دهد برشمارید.

اسلاید 3 :

اصول و مفاهیم سازمانی تعریف سازمان : سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزاء به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که در جهت رسیدن به هدفهای خاصی فعالیت می کند .

اسلاید 4 :

ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری مینتزبرگ
سازمان دارای پنج بخش اساسی است :
1- بخش مدیریت عالی :(مسئولیت نهایی اداره امور سازمان را دارد)
2- بخش میانی :( نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعالیت آنها را بر عهده دارد )
3- بخش عملیاتی :(مسئولیت تولید کالاها و خدمات را دارد )
4- بخش فنی :(از متخصصان فنی تشکیل و در موارد لزوم نظرات فنی و تخصصی می دهد )
5- ستاد پشتیبانی :(نقش کمک و یاری دهنده را برای سایر واحدها ایفاء می کند)

اسلاید 5 :

1- سازمان بر مبنای تعداد
2- سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)
3- سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص)
4- سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع)
5- سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی (محل جغرافیایی)
6- سازمان بر مبنای محصول (نوع تولید )
7- سازمان بر مبنای پروژه
8- سازمان ماتریسی
9- سازمان با ساخت آزاد
10- ساخت سازمانی مدولار
11- ساختهای ترکیبی

اسلاید 6 :

1- سازمان بر مبنای تعداد
در این سازماندهی ،گروهبندی و تقسیم وظایف بر مبنای تعداد صورت می گیرد و شامل تقسیم بندی افراد بطور اتفاقی و به دسته های مساوی و مأمور کردن هر دسته برای انجام یک قسمت از وظایف سازمانی است .

اسلاید 7 :

2- سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)دراین نوع سازماندهی ، واحدها بر حسب وظیفه و کاری که قرار است انجام دهند تقسیم بندی می شوند در این روش هدف اصلی سازمان به فعالیتهای اصلی و فعالیتهای اصلی به فعالیتهای فرعی و فعالیتهای فرعی به وظایف اصلی و وظایف اصلی به وظایف فرعی تقسیم می شوند .

اسلاید 8 :

3- سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص)دراین روش مبنای تقسیم کار نوع فعالیت ،تخصص و آگاهیهاو حرفه افرادی است که کارها را انجام می دهند .

اسلاید 9 :

دراین سازماندهی به دریافت کنندگان خدمات توجه گردیده و سازماندهی بر اساس گروههای مختلف مشتریان و ارباب رجوع صورت می پذیرد .

اسلاید 10 :

5-سازمان بر مبنای نوع محصول (تولید)دراین روش مبنای گروه بندی وظایف و تقسیم کارها نوع کالا یا محصولی است که قرار است تولید شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید