بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

فصل اول : کلیات و تعاریف

ماده 1 : امور مالی و معاملات دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / و موسسات مراکزتحقیقاتی که منبعد موسسه نامیده می شوند ، بر اساس این آیین نامهانجام خواهد شد .

ماده 2 : موسسه شامل دانشگاه ، دانشکده موسسه و کلیه واحد های اجرایی منطبق به تشکیلات مصوب است .

ماده 3 : سال مالی موسسه از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده 4 : موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه و در مهلت مقرر ، صورت حساب در یافت و پرداخت هر ماه و صورتهای مالی هر سال را تهیهو تنظیم نموده و جهت تصویب به هیات امناء و حسب مورد به مراجع نظارتی قانونی ارائه نماید.

ماده 5 : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مالی و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود.

 

اسلاید 2 :

ماده 6 : موسسه از طریق خزانه یا نمایندگی خزانه در استان یک فقره حساب اصلی به منظوراستفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای ذیربط افتتاح می نماید و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایر حسابها مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه ضمن رعایت مفاد ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور و بند ( د ) ماده 10قانون برنامه چهارم راسا“ اقدام نماید.

ماده 7 :  به منظور واریز در آمدهای اختصاصی ،موسسه و واحد های اجرایی تابعه آن می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور یا ملحوظ داشتن مفاد ماده 6آیین نامه افتتاح کنند موسسه و واحد های اجرایی وابسته به آن موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریزنماید.

ماده 8 :  به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه ، ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود ، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد ، واحد های اجرایی

 

 

 

 

اسلاید 3 :

   مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت میدارند به این حساب واریز نمایند برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یاضبط آن به نفع موسسه با رعایت این آیین نامه خواهد بود.

ماده 9: مدیر مالی ( خزانه دار ) واجد صلاحیتبه مدت 4 سال از بین کارشناسان و صاحبنظران رشته های امور مالی با حداقل 4 سال تجربه حرفه ای و اجرایی به پیشنهاد رئیس موسسه با تصویب هئیت امناء و ابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه

2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم

 

 

اسلاید 4 :

3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی

4- پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای موسسه

5- نظارتبر عملکرد مالی نماینده امور مالی در بخش های مختلف موسسه

6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های موسسه

7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاءهای مجاز در مصرف منابع

8-اجرای کد ینگ حسابها    

9- اجرای عملیات مالی در چهار چوب بودجه تفضیلی هیئت امناء

ماده 10:به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی، موسسه می تواند به تعداد واحد های خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهای مالی مستقل جهت آن واحد تهیه نماید .

ماده 11: رئیس امور مالی فردی است که از بین کارشناسان واجد صلاحیت و ازبین کارکنان رسمی و پیمای موسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود .

 

اسلاید 5 :

ماده 12: گزارش حسابرس موسسهدر 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به موسسه و بقیه به دبیر خانه هیئت امنا تحویل خواهد شد

ماده 13: موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت و نگهداری نماید .

اسلاید 6 :

فصل دوم : بودجه و منابع مالی درآمد

 • ماده 14:بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه استکه برای یکسال مالی تهیه می شود.
 • ماده 15:برنامه اجرایی سالانه موسسه فعالیتهای جاری و طرح های تملکدارایی و سرمایه گذاری در جهت تجهیز ، بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری در قالببرنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی سالانه است .
 • ماده 16: فعالیتهای جاری : عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدف های برنامه طی یکسال اجرا می شود .
 • ماده 17:طرح عمرانی و خارج سرمایه ای
 • ماده 18: فعالیتهای سرمایه گذاری

اسلاید 7 :

 • ماده 19:دریافتها و منابع مالی موسسه
 • ماده 20:موسسه مجاز است به منظور افزایش درآمدهاو تامین مالی بهینه نسبت به واگذاری یا مشارکت یا فروش ، ظرفیت بلا استفاده از فضا و امکانات خود پس از بازار یابی مناسب و بررسی صرفه و صلاح موسسه از طریق بخش خصوصی یا دیکر موسسات دولتی پس از کسب مجوز از هیئت امناء اقدام نماید .
 • ماده 21:بودجه تفضیلی
 • ماده 22:تنظیم و تخصیص اعتبار واحد های اجرایی
 • ماده 23:قیمت تمام شده خدمات
 • ماده 24:تخصیص منابع به واحد های اجرایی موسسه

اسلاید 8 :

 • ماده 25: در صورت تغییر در برنامه اجرایی موسسه و یا تغییر در منابع ، ملاک پیش بینی شده تهیه و تنظیم اصلاحیه و یا متمم بودجه تفضیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب هیئت امناء امکان پذیر خواهد بود
 • ماده 26:چنانچه در شروع سال مالی بودجه تفضیلی به تصویب هیئت امناء نرسیده باشد تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور موسسه با تصویب هیئت رئیسه موسسه هر بارمجوز خرج بر مبنای 12/1 اعتبارات جاری و عمرانی مصوب بودجه کل کشور همان سال و درآمد اختصاصی وصولی صادر خواهد شد .
 • ماده 27:نحوه مصرف هدایا و کمکها با در نظر گرفتن نیات اهداء کننده
 • ماده 28:در مواقعی که پس از تصویب بودجه طرحهای تملک دارایی سرمایه ای به عللی رسیدن به اهداف میسر نباشد ، موسسه می تواند با تصویب هیئت امناء طبق مقررات جند طرحی را که اولویت دارند به پیش ببرند.

اسلاید 9 :

فصل سوم : پرداخت ها و هزینه ها

 • ماده 29:تعریف اعتبار
 • ماده 30:کلیه پرداختها با دستور رئیس موسسه یامقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.
 • ماده 31:کلیه پرداختهای موسسه و یا واحد اجرایی از طریق حسابهای بانکی مربوطه و بوسیله چک انجام میگیرد.
 • ماده 32:تنخواه گردان حسابداری
 • ماده 33: تنخواه گردان پرداخت
 • ماده 34: پیش پرداخت
 • ماده 35: علی الحساب
 • ماده 36: هزینه
 • ماده 37: خرید اموال
 • ماده 38: حواله

اسلاید 10 :

 • ماده 39: تشخیص
 • ماده 40:تامین اعتبار
 • ماده 41: تعهد
 • ماده 42: تسجیل
 • ماده 43:درخواست وجه
 • ماده 44:مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه یا نمایندگان مجاز او ومسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با این آیین نامه به عهده مدیر امور مالی یا مقام مجاز از طرف ایشان می باشد .
 • ماده 45:کلیه اسناد هزینه و خرید انجام شده در موارد ذیل در واحدهای اجرایی باید مدارک را حسب مورد همراه داشته باشد:

خریدهای داخلی

خریدهای خارجی

خدمات قراردادی

پرداختهای پرسنای

هزینه های خارج از کشور مامورین اعزامی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید