بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اسلاید 2 :

مدیریت امور مالی دارای 5 اداره به شرح ذیل می باشد:

1_اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

2_اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

3_اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

4_اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

5_اداره درآمد

اسلاید 3 :

شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)

رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها و پایش واحدهای مستقل و راهبری واحدهای تابعه

رسیدگی به کلیه اسناد هزینه تدارکات

رسیدگی اسناد متفرقه

رسیدگی به چگونگی پرداخت هزینه های ازدواج وفوت بازنشستگان وموظفین وکارکنان رسمی

رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان

رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان و اسناد پرسنلی

تهیه تراز مالی و تهیه وتلفیق صورت مالی دانشگاه

اسلاید 4 :

شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)

ثبت کلیه در یافتهای دانشگاه وکلیه پرداختها ی قطعی وموقت وامانی و درامدی

ثبت وپرداخت کلیه هزینه های انجام شده اعم از حسابرسی وتملک داراوییهای سرمایه ای ستاد وواحد های تابعه

ثبت ونگهداری وجوهات سپرده ها وتضمینات و مناقصات ومزایده ها ستاد وواحدهای تابعه

ثبت وطبقه بندی وتلخیص کلیه حسابهای دانشگاه

تهیه وتنظیم صورتحسابهای مالی اعم از جاری وتملک وتهیه عملکرد برنامه های جاری وتملک واختصاصی وردیفهای ابلاغی

ارسال ماهیانه ونهائی صورتحسابهای مالی به مراجع ذیصلاح ناظر از قبیل دیوان محاسبات وحسابرس دانشگاه ووزارت دارائی

اسلاید 5 :

شرح وظایف اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)

 1. تنظیم دفاتر اموال وحسابرسی کامل به کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه اعم از دانشکده ها – معاونت ها و بیمارستان وشبکه های بهداشتی
 2. محاسبه ونگه داری اموال ونصب بر چسب اموال کلیه اموال زیر مجموعه دانشگاه
 3. بازدید از واحد های تابعه دانشگاه جهت صورت برداری کامل اموال واحد ها
 4. ایجاد شماره اموال برای اجناس خریداری شده
 5. تهیه فرمهای اموال وثبت آنها در رایانه وارسال آنها به اداره دارایی استان
 6. تفکیک وسائل اسقاطی وتنظیم و مرتب نمودن کلیه پرونده های مربوطه
 7. نظارت بر جابجائی اموال اسقاط به انبار
 8. انبار گردانی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه
 9. راهنمائی امنای اموال در جهت تسریع وصحیح انجام شده امور محموله
 10. تحویل وتحول بین امنای اموال واحدهای تابعه دانشگاه
 11. حفظ وحراست کامل از اموال ونگهداری وتعمیرات اموال

اسلاید 6 :

شرح وظایف اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان

تهیه وتنظیم لیست وپرداخت حقوق کارکنان ستاد

تهیه وتنظیم کسورات قانونی وارسال فرمهای کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی وتامین اجتمایی وغیره

تهیه وتنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها

ثبت احکام پرسنلی در رایانه وهمچنین ثبت مابه التفاوتها

تهیه وارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجع مانند بانکها وموسسات

تهیه وتنظیم کسورات صورت وضعیتها ی عمرانی برای تا مین اجتمایی – اداره دارایی وغیره وپیگیری وصول آنها وضمیمه نمودن فیشهای واریزی در اسناد

تنظیم لیست وپرداخت حقوق بازنشستگان

ارسال حقوق بازنشستگان به بانک های مختلف جهت پرداخت

در خواست وجه احکام بازنشستگان وموظفی

صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان

اسلاید 7 :

شرح وظایف اداره درآمد

شناسائی و ثبت درآمد واحدهای تابعه

وصول و ارسال به خزانه و پیگیری وصول آن از خزانه

توزیع و ارسال اطلاعات آماری درآمد به مدیر مالی

اسلاید 8 :

تغییر مبنا از نقدی به تعهدی

درابتدای سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از گذراندن مراحل پایه ای استقرار نظام نوین مالی موفق شد به جمع استانهای کشور ودانشگاههائی که موفق به گذراز مبنای نقدی به تعهدی شده بودند بپیوندد وبرای اولین بارگزارش حسابهــــــای خود ( تراز مالی ) وصورت مالی خود را به صورت تعهدی ارائه دهد درادامه کار ودرسالهای 1392 موفق به شناسائی مراکز هزینه واصلاح اشتباهات حسابداری سنوات خود شده وخود را جزء دانشگاههای برتر دراین عرصه معرفی نماید و با معرفی مربی های کشوری به دانشگاههای دیگرسبب ارتقای سایر دانشگاه وبروزآوری ، اطلاعات آنها شود با توجه به آنلاین نمودن انبارها وبرقراری ارتباط منطقی بین آنها وشناسائی دارائی ثابت غیرمنقول درسطح استان درطول این سالها شدیم.

اسلاید 9 :

اهم فعالیتها

پس از شروع نظام نوین مالی در سال 1390 و مستقل نمودن 27 واحد تابعه در هرسال  مالی حدود 190000 سند در این مدیریت تولید و تجمیع و پس از اصلاحات مالی بعنوان تراز مالی ارائه می شود

اسلاید 10 :

ادامه اهم فعالیتها

پس از آموزش 190 انبار دار واحد تابعه و انتقال اطلاعات آنها به نرم افزار توسط مربیان نظام نوین مالی داخلی دانشگاه و همچنین آموزش 58 امین اموال و در مجموع 90 مسئول حسابداری و کارشناس مالی و ثبت اطلاعات معوق آنها حسابداری تعهدی به عنوان عملیات اصلی مالی در دستور کار قرار گرفت

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید