بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه  : 

 

          منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلي ترين و محوري ترين مساله به استمرار حيات انسان و بقاي كره خاكي و پشتوانه محيط زيست بشر در برنامه ريزي ها مطرح است ، ضمن آنكه نقش منابع طبيعي در برقراري امنيت ملي نيز غير قابل انكار است .    

          لذا برنامه ريزي هاي امنيتي و اقتصادي بدون هماهنگي با منابع طبيعي تجديد شونده و يا در جهت تضعيف و نابودي آن مي تواند موجب نابودي و محو ملل و تمدنهاي اصيل جهاني شود .

          امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي- اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .

          در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.

          در چند دهه اخير روند رشد جمعيت ، محدود بودن منابع (آب و خاك) و بهره برداري بي رويه انسان ها از اين منابع باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست شده است.

          جاري شدن سيل هاي مخرب ، فرسايش شديد در اراضي بالا دست و دشت ها ، گسترش بيابانها ، تخليه روستاها و مهاجرت به حاشيه شهرها از عمده ترين مشكلاتي است كه حاصل برهم خوردن تعادل اكولوژيك حاكم بر محيط زيست است كه همگي ناشي از كم توجهي به مسائل منابع طبيعي است .

اسلاید 2 :

مساحت  و  مكان جغرافيايي كارآموزي :

     اين اداره كل با 1000 متر مربع مساحت زمين و حدود 1400 متر زير بنا در استان خراسان شمالي - بجنورد - ميدان 22 بهمن - بلوار جانباز - جنب آتشنشاني واقع شده است.

 تعداد پرسنل :

 

          اين اداره كل داراي 121 نفر پرسنل رسمي و پيماني و 24 نفر پرسنل موقت طرحي و همچنين 21نفر پرسنل قرارداد كار مشخص مي باشد.

وظايف و فعاليت هاي اداره كل منابع طبيعي :

 • حفاظت و حمايت
 • مميزي اراضی
 • مرتعداري و احياء و اصلاح مراتع
 • جنگلداري و جنگلكاري
 • مهندسی و مطالعات
 • بيابانزدايي
 • آموزش و ترويج
 • بهره برداری

اسلاید 3 :

وضعيت موجود منابع طبيعي خراسان شمالي :

 • مساحت كل منابع طبيعي استان : 2022077  هكتار
 • مساحت مراتع : 1025941  هكتار
 • مساحت جنگلها و رويشگاههاي جنگلي : 408915  هكتار
 • مساحت اراضي بياباني : 587221  هكتار

موقعيت جغرافيايي استان خراسان شمالي:

اين استان مشتمل بر 6 شهرستان :

 • اسفراين ، بجنورد ، جاجرم ، شيروان ، فاروج و مانه و سملقان 

 استان خراسان شمالي ، ازشمال به جمهوري تركمنستان ازجنوب و شرق به استان خراسان رضوي و از غرب به استانهاي گلستان و سمنان محدود مي گردد.

اسلاید 4 :

كليات :

 افراد هر جامعه به دو دسته كلي پاسخگو و پاسخ خواه تقسيم مي شوند.

افرادي كه پاسخگو هستند در برهه اي از زمان مي توانند پاسخ خواه باشند و بر عكس ، افرادي كه پاسخ خواه مي باشند مي توانند در برهه اي از زمان پاسخگو باشند.

       بزرگترين پاسخگو در هر جامعه اي ، دولت آن جامعه است . دولت منابع مردم را در اختيار دارد پس بايد  به مردم به عنوان پاسخ خواه ، گزارش دهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. بطور مثال، دولت بايد دارائي هاي بيت المال ( دارائي هاي متعلق به همه مردم ) را گزارش كند. بعبارتي ، مردم حق دارند كه بدانند دارائي هاي كشورشان چقدر است . بدهي ها و سرمايه چقدر است ؟ مردم به دولت ماليات مي دهند، كه بابت جبران خدمات دولت به مردم است . آيا مردم نبايد بدانند ماليات گرفته شده از آنها صرف چه مخارجي مي شود؟ آيا به مصرف خودشان مي رسد و يا صرف پوشش كسري هاي ايجاد شده در گذشته مي گردد و يا اينكه پسندازي براي مصرف در آينده مي گردد ؟ و ......

       ارائه چنين اطلاعاتي توسط دولت از طريق صورتهاي مالي امكان پذير است . مهمترين و شايد تنها ترين گزارش مالي دولت ، « صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور » مي باشد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و مشخصاً اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشها ي حسابداري تهيه و تنظيم مي گردد. صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور كه حداكثر بايد تا پايان آذرماه سال بعد براي سال قبل تهيه گردد ، در واقع شامل صورتحسابهاي نهايي كليه دستگاههاي اجرايي است كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.

       نحوه تهيه صورتهاي مالي در بخش دولتي بر اساس حسابداري دولتي است. كه تعريف آن به شرح ذيل است :

« حسابداري دولتي عبارتست از مجموعه قوانين ، مقررات و روشها توام با دانش حسابداري كه ذيحسابهاي دستگاههاي اجرايي در رابطه با فعاليتهاي مالي خود حسب مورد مكلف به رعايت و بكار گيري آن مي باشد.»

اسلاید 5 :

بودجه ريزي :

       هر بودجه ای چه خصوصی چه دولتی و يا چه ايرانی چه خارجی دارای منابع و مصارف است. بودجه دولتی به علت اينکه دولت منابع عظيم مردم را در اختيار دارد از اهميت بسيار زيادی برخوردار است فلسفه بودجه هم بدين خاطر است كه منابع محدود ولی مصارف نا محدود است پس بايد با توجه به منابع محدود مصارف نا محدودی که دارای اولويت هستند در قالب اين منابع محدود در آوريم به خاطر همين بودجه ريزی صورت می گيرد. مطالبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهريور ماه 1366 بودجه کل کشور به سه قسمت تقسيم می شود

 الف ) بودجه عمومی دولت  

ب ) بودجه بانک ها و شرکت های دولتی   

ج ) بودجه ساير موسسات انتفاعی وابسته به دولت

اداره کل منابع طبيعی نيز در زمره موسسات دولتی به شمار می آيد و از بودجه عمومی دولت استفاده می کند .

اسلاید 6 :

ذيحساب :

           بر اساس ماده ( 10 ) آئين نامه مالی و معلاملاتی دانشگاه ها , ذيحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بين مستخدمين رسمی واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگی لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به اين سمت منصوب می شود و انجام وظايف مشروح زير را به عهده خواهد داشت :

وظايف ذيحساب :

1 ) نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آن ها .

 2 ) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

3 ) نگاه داری و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

4 ) نگاه داری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور .

وظايف هر يک از دواير حسابداری

الف ) دايره ثبت و تنظيم سند هزينه

1 ) ثبت کليه نامه های وارده و مراسلات در دفاتر مربوطه

2 ) ثبت اسناد هزينه کارپردازی و اسناد هزينه عابرين ذيحساب شهرستانها

3 ) تنظيم و ثبت اسناد هزينه مربوط به پرداختهای انجام شده و همچنين قردادهای پيمانکاری

اسلاید 7 :

شرح خلاصه اي از وظايف هر يک از دواير امورمالي

الف ) دايره ثبت و تنظيم سند هزينه

1 ) ثبت کليه نامه های وارده و مراسلات در دفاتر مربوطه

2 ) ثبت اسناد هزينه کارپردازی و اسناد هزينه عاملين ذيحساب شهرستانها

3 ) تنظيم و ثبت اسناد هزينه مربوط به پرداختهای انجام شده و همچنين قرادادهای پيمانکاری بر اساس مدارك مثبته

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد هزينه هاي اداري ( خريد ) :

 • حواله پرداخت
 • سند هزينه
 • نماينده يا صورت ريز فاكتور يا اسناد هزينه
 • درخواست خريد كالايا انجام خدمات
 • فاكتور خريد كالا يا خدمات
 • فرم خدمات مالياتي
 • قبض انبار
 • حواله انبار( در مورد كالاهاي خارج شده از انبار )
 • صورتجلسه تحويل كالا
 • صورتجلسه نصب

اسلاید 8 :

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد هزينه ( خدمات و قراردادها )

 • حواله پرداخت
 • سند هزينه
 • نماينده يا صورت ريز فاكتور يا اسناد هزينه
 • درخواست خريد كالايا انجام خدمات
 • قرارداد
 • مفاصا حساب بيمه و فيش ماليات (براي مشمولين ماليات )
 • صورتجلسه تحويل كار يا تائيديه انجام خدمات
 • صورتجلسه مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه در صورت نياز
 • برگ رسيد وجه

مدارك لازم و ترتيب تنظيم اسناد پروژه هاي عمراني ( صورت وضعيت )

 • حواله پرداخت
 • فرمهاي تائيديه  و خلاصه وضعيت
 • نامه تائيديه كاركرد پيمانكار توسط  ناظر مقيم ويا مهندس مشاور
 • صورت ريالي
 • صورت متره
 • مفاصا هاي مربوطه
 • تائيديه صحت ارجاع كار به پيمانكار
 • تصوير صفحات مربوط به موافقتنلمه پيمان
 • تصوير صورتجلسه مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه

جهت تنظيم سند ماموريت رعايت موارد ذيل ضروری است :

        حکم مأموريت بايستی دارای شماره حکم و تاريخ رفت و برگشت و مدت ماموريت تاييد شده باشد و ضمنا جهت پرداخت هزينه ماموريت توسط امور مالی نسخه اول حکم ماموريت الزامی می باشد .

اسلاید 9 :

ب ) دايره حقوق و دستمزد :

 

1 ) ثبت اطلاعات مربوط به احکام کارگزينی ـ پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد

2 ) اعمال تغييرات و اصلاحات مربوط به احکام کارگزينی پرسنل

3 ) تنظيم ليست حقوقی در پايان هر ماه بر اساس ليست کار کرد واقعی پرسنل و بر اساس احکام کار گزينی

4 )تنظيم سند هزينه پرداخت حقوق و مزايا

5 ) تنظيم ليست بانک و کسورات قانونی

6 ) تنظيم ليست و اسناد هزينه مربوط به ساير هزينه ها و پرداختهای پرسنلی اعم از شاغلين , بازنشستگان موظفين از جمله اضافه کار ـ پاداش ـ ماموريت ـ پاداش پايان خدمت و ...

          نحوه عمل در اين دايره بدين گونه است كه احكام كارگزيني پرسنل هرسال بعد از اعمال ضرايب قانوني توسط كارگزيني و تائيد مقامات مسئول به ذيحسابي ارسال ميگردد، پس از آن احكام مزبور وارد سيستم حقوق و دستمزد شده و چنانچه در طول سال اصلاحاتي ناشي از اشتباه محاسبات ، افزايش حقوق ، ارتقاء و تشويقات و .... صورت گيرد در سيستم موجود اعمال ميگردد. در پايان هر ماه مسئول حقوق و دستمزد ليست حقوقي مربوط به آن ماه را به همراه ليست خالص حقوق پرداختي و ليست كسورات قانوني تهيه و سپس نسبت به تنظيم سند هزينه مربوطه اقدام مينمايد و بعد از ثبت آن در دفتر ذيحسابي جهت انجام مراحل بعدي به ساير دواير امور مالي از جمله دايره رسيدگي اسناد جهت

رسيدگي و كنترل و تطبيق آن با قوانين و مقررات و  سپس دايره اعتبارات جهت تامين اعتبار  و  بعد از آن به دايره تنظيم حساب و صدور چك جهت انجام ثبتهاي حسابد اري مربوطه و صدورچك خالص جهت منظور نمودن به حساب پرسنل و صدور چك كسورات جهت ذينفعان همچون كسورات بيمه و ماليات  هدايت مي شود و سرانجام چكهاي مزبور همراه با ليست حقوق و چك ليست بانك جهت برداشت چكها از حساب اداره ل و واريز آن به حساب ذينفعان به بانك عامل ارسال مي شود.

مراحل فوق در خصوص ساير پرداختها از جمله حقوق بازنشستگان و موظفين، ماموريت ، پاداش، عيدي و .... با اندكي تفاوت انجام مي پذيرد.

اسلاید 10 :

 ج ) دايره رسيدگی اسناد :

          وظيفه اصلی اين دايره رسيدگی اسناد هزينه مربوط به حقوق و دستمزد و مزايای کارکنان ،خريد کالا و خدمات و نيز قرار دادهای منعقده و تطبيق پرداختها با قوانين و مقرات مالی و احتراز از هر گونه اعمال سليقه می باشد که اصول کلی زير در رسيدگی به اسناد هزينه بايستی رعايت شود .

 

1 ) رعايت قانون و مقررات عمومی دولت و و قانون محاسبات عمومی

 

2 ) ر عايت مصوبات هيئت وزيران که توسط مراجع ذيصلاح جهت اجرا ابلاغ می گردد .

3 ) رعايت قانون بودجه و تبصره های آن و دستورالعمل های اجرائی بودجه هر سال

4 ) رعايت مفاد موافقت نامه های منعقده و انطباق پرداختها با مواد مندرج در موافقت نامه

5 ) رعايت قوانين و مقررات و دستور العمل های مربوط به قراردادها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید