بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

      آندولین   

    گروه کارخانجات آندولین فعالیت خودرادرسال1945درفرانسه آغازکرد.درحال حاضراین گروه صنعتی با تولیدوعرضه متجاوز

 از یک میلیارد مترمربع مقام نخست درجهان درزمینه تولیدپوشش سقف وعایقهای ساختمانی رادراختیارداردودرپنچ قاره جهان-درکشورهای مختلف فعالیت می نماید.

   آندولین اروپاآسیا:

     آندولین اروپا آسیایکی ازمراکزاصلی تولیدوپخش محصولات گروه آندولین است این شرکت فعالیت خود را ازسال1994آغاز

 نمودویک شرکت فرانسوی می باشدومحل جغرافیای ان جهت پوشش قسمتی از بازارهااروپاواسیای میانه وخاورمیانه درکشوره

 ترکیه قرار گرفته است.

اسلاید 2 :

        آندولینhigh resistance-hr)مقاومت بالا) بصورت ورق محصول اصلی درگروه آندولین ویژه پوشش سقف ساختمان

 می باشد. آندولین  hrازترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است ودرجریان با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومن

 از درون رنگ می پذیرد ، به نحوی که در سخت ترین شرایط این رنگها ثابت می ماند.آندولینhrیک محصول عالی دربرابرنفوذ آب

 است. ازآن جا که انعطاف پذیر بوده غیر قابل ترک برداشتن است.وهمچنین بخاطر غیرقابل زنگ زدگی، غیر قابل پوسیدگی،مقاوم بودن درمقابل اشعه های ماوراءبنفش ومقاوم بودن درمقابل موادبیولوژیکی وشیمیایی موجود درهوا عمری طولانی دارد ونیازی به وارسی دائمی نداشته وبه محیط زیست آسیب نمی رساند.

اسلاید 3 :

تولید باکیفیت بالا

     بلااستثنا درتمامی کارخانجات گروه آندولین در8 کشورجهان بااستفاده ازتکنولوژی پیشرفته واستاندارد بالا انواع محصولات

 ازقبیل آندولین hr (ورق پوشش سقف بام ونما)وعایقهای زیر بام (ایزولین-روفولین)وعایقهای ضد آب ساخته می شود وبه

خاطره سازگاری با محیط زیست-کارخانجات آندولین تعداد زیادی جوایزوگواهینامه دریافت نموده است.ورقهای آندولین

HR توسطCEN(کمیته استاندارد اروپا)مورد آزمون وتایید قرار گرفته وطبق استاندارد534EN-باکیفیت بالا از نوعA  تولید

وعرضه می شود.

مشخصات آندولینHR

ورق ویژه پوشش بام (سقف)

طول:  200سانتیمتر 

عرض:  95سانتیمتر

سطح خالص پوشش:  59/1مترمربع توسط هر ورق

وزن هر ورق:  5/6 کیلوگرم(هرمتر مربع 4/3کیلوگرم)

ارتفاع شیار:  4سانتیمتر

تعداد شیار:  10 شیار درهر ورق

بسته بندی:  300 ورق درهرپالت

اسلاید 4 :

 رنگ ورق:

 ورق وتیزه آندولین دررنگهای سیاه-قرمزوسبز بصورت استاندارد تولید می شود وبنا به سفارش سایر رنگها مانند قهوه ای

-آلومینومی-رنگ استتاری وحتی بصورت دو رویه رنگ2  HRقابل عرضه میباشد.

مشخصات تیزه آندولینHR

طول:  200سانتیمتر

عرض:  5/48سانتیمتر

سطح خالص پوشش:       45/0مترمربع توسط هرعدد

وزن:  57/2کیلوگرم

بسته بندی:  25عدد درهربسته

اسلاید 5 :

    ویژگیهای فنی آندولینHR 

عایق آب: درهر نوع آب وهوا وشرایط جوی از نفوذ آب جلوگیری می نماید.

سبکی: با وزن کمتر از 4کیلوگرم درهر متر مربع- ازنظر سهولت نصب- حمل ونقل با صرفه

است. به دلیل وزن بسیار سبک، صرفه جوی درسازه ها وایمنی درمقابل زلزله را تامین می کنند.

مقاوم در مقابل اشعه ماوراءبنفش:اشعه های ماوراءبنفش بر سطح ورقها کمترین آسیبینمی رساند.

تحمل نیروی ثقل(بار): در فاصله های تیر چوبی 45 سانتیمتر(با حداکثر1/200انحنا 

 درهرتیر چوبی) 350 کیلوگرم بار تحمل می کنند.

تحمل در سرماوگرما:درفاصله35- تا105+درجه سانتیگراد هیچ تغییری دیده نمی شود.

 دراین فاصله دما –هیچگونه پولکی درسطح آن بوجود نمی آید.

هدایت گرمایی: درآندولینHRهادی گرمایی مطا بق چوب است. KCAL/MHC105/0

عایق صوتی: معدل قدرت جذب صوت معا دل db40 می باشد.

خواص بیولوژیکی: آندولین پوسیده نم یشود واز عوامل بیولوزیکی مانند قارچ وکپک تاثیر نمی پذیرد.

خواص شیمیایی : انواع بازواسیدبرورق آندولین بی تا ثیرند.ضمنا" درآندولینHR ابدا”

 آزبست وجود ندارد.

اسلاید 6 :

  • استانداردهای کیفیت عالی آندولین درآزما یشگاههای معتبر جهانی با تست های گوناگون اثبات شده است.
  • آزمایشها وتستهای انجام شده عبارت از:

 _استاندارد ظاهری-شکل وابعاد

 _آزمایش سختی

 _آزمایش مقا ومت در برابر ضربات

 _آزمایش فرسودگیAGING))

 _آزمایش جذب آب وآزما یش حل شدن ماده بیتو من و.. 

  روش نصب:

   ورق های آندولین روی بام های شیب دار(با شیب کم

  ویا زیاد) وبام های قوسی ودیوارنمای ساختمان بسادگی

  قابل نصب است وورقها به سادگی با هم بطور کامل جفت

  میشوند. نصب ورقهای آندولین دربام های مختلف با تیر

 چوبی-تیر فلزی –تیربتنی وهمچنین با عایق های گرمای

 ویا بدون عایق به سهولت انجام می گیرد وبه علت سبکی

 وعدم دورریزوبرش آسان کاملا مقرون به صرفه است .

اسلاید 7 :

1-آندولین HR95 ×200

2-تیرچوبی5*5

3- پشم شیشه یاورق پلی استایرن

4- پیچ گالوانیزه8 سانت با واشر وکلا هک پلاستیکی

1-آندولینHR 95×200

2- تیزه آندولینHR5/48-200

3- لاپه یاتیر چوبی10-2

4- میخ گا لوانیزه 8سانت با واشر وکلا هک پلاستیکی

5- تیر چوبی اصل

1 -HR آندولین 95×200

2- میخ گالوانیزه 8سانت باواشر وکلاهک پلاستیکی

3- تیر چوبی8-5

1-آندولین  HR95 ×200

2- تیزه اندولینHR5/48-200

3- تیر چوبی8-5

4- میخ گالوانیزه  8سا نت  با واشر وکلاهک

 پلا ستیکی

اسلاید 8 :

1- آندولین HR95×200

2- تیزه آندولینHR5/48-200

3- میخ مخصوص بتن آندولین7سانت

4- سطح بتنی بام

 

1-آندولین 95×200

2- سطح بتنی سبک یاتیرچه بلوک

3- میخ پیچی مخصوص 10 سانتی

 

95×200HR1-آندولین

2- تیر یا لاپه فلزی40-60

3- قلاب 8سانتی با کلاهک باواشر

4- پیچ گالوانیزه خودکار5سانت باواشر وقطر3/6

 

1-آندولین 95×200 

2- تیزه آندولین 5/48-200

3- لوحه پلا ستوفوم5/92-76

4- میخ مخصوص بتن آندولین  10 سانتی

اسلاید 9 :

لوازم جانبی

               میخ گا لوانیزه با واشر پلا ستیکی آندولین برای بام های چوبی

               قطر: 3میلی متر

               طول: 8-10 سانتیمتر  

               بسته بندی:400 عدد درهر جعبه

 

               میخ مونو بلاگ گا لوانیزه با واشر وکلا هک یکپارچه مخصوص متصل به  

               قطر: 3میلی متر

               طول: 8-10 سانتیمتر

               بسته بندی:400عدد در هر جعبه

 

               میخ گا لوانیزه مخصوص بتن با واشر پلاستیکی جهت بام های بتی

               قطر:5میلی متر

              طول: 7-9-10-13سانتیمتر

              نوع واشر: مسطح وکلاهک دار

              بسته بندی:1000عدددرهر کیسه

 

              میخ پیچی برای بام های پانلی بتن سبک

              طول:11سانتیمتر

              بسته بندی: 400 عدد درهر کیسه

 

اسلاید 10 :

                                پروفیل مقطع نهایی

                               عر ض: 7و12سانتیمتر

                               طول: 200سانتیمتر

 


                               دریچه نورگیروخروجی بام

                               ابعاد: 50×50

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید