دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوستینگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف کمپوست:

کمپوست یک فرآیند زیستی مزوفیلیک  و ترموفیلیک است که در آن مواد زاید آلی بطور  طبیعی    بوسیله مجموعهای از میکروارگانیسمها به دیاکسید کربن، اب، مواد معدنی و مواد الی تثبیت شده (هوموس) تبدیل       میشوند.                                                    

میکروارگانیسمها شامل باکتری، قارچ و تک یاخته  و شاید بیمهرگانی مانند نماتودها، کرمهای خاکی، مایتها و انواع متنوعتر ارگانیسم ها باشد.

اسلاید ۲ :

انواع کمپوست

nبرحسب فن آوری مورد استفاده: فرآیندهای مکانیکی و دستی یا فرآیندهای در محل و خارج از محل تولید .

nبر حسب چگونگی بهرهبرداری:پیوسته یا ناپیوسته و نیمه پیوسته .

nبرمبنای درجه حرارت کمپوست مزوفیلیک (۲۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد) و کمپوست ترموفیلیک (بین ۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد).

nبر مبنای رسیدگی: خام؛تازه؛کامل؛ویژه.

اسلاید ۳ :

اهداف کمپوست :

 • تثبیت مواد زائد
 • نابودی عوامل بیماریزا
 • تامین مواد مغذی و احیاواصلاح فیزیکی خاک
 • خشک کردن لجن
 • مشکلات عمده مربوط به کمپوست:
 • درجه اطمینان فرآیند برای تهیه غلظتهای موردنیاز مواد مغذی
 • نابودی عوامل بیماریزا
 • عوامل اقتصادی و اجتماعی به مقررات بهداشتی و قوانین فروش کود، قابلیت عمومی و بازاریابی و توزیع مربوط می شود.

اسلاید ۴ :

مزایای کاربرد کمپوست :

 • فیزیکی: -اصلاح ساختمان خاک؛کاهش دانسیته؛افزایش نفوذ پذیری .
 • مانع فشردگی؛افزایش ظرفیت نگهداری آب
 • شیمیایی:تنظیم وپایداری PH خاک
 • افزایش ظرفیت تعویض کاتیونها ی خاک
 • بیولوژیکی: – تامین شرایط مناسب برای رشد گیاهی
 • جلو گیری از بیماری درگیاهان
 • دیگر مزایا: –تجزیه آلاینده های نفتی در خاک
 • کنترل فرسایش خاک
 • فیلترا سیون وحذف آلا ینده ها از آبهای سطحی آلوده
 • بیو فیلتراسیون VOCدر گازهای خروجی

اسلاید ۵ :

فاکتورهای اساسی کمپوستینگ

 • مواد مغذی شامل C/N : 20:1تا۳۵:۱
 • C/P: 100:1 تا۱۵۰:۱
 • رطوبت: ۶۰%-۵۰%
 • اندازه ذرات: ۴/۱اینچ تا۴/۳اینچ
 • تخلخل: ۳۵%-۵۰%
 • درجه حرارت: بهینه ۵۵درجه سانتی گراد
 • غلظت اکسیژن: ۵%<
 • زمان: یک الی چهار ماه
 • PH: 8-5/6

اسلاید ۶ :

استانداردهای کمپوست شامل:

 • استاندارد فیزیکی وآلاینده های خنثی
 • استاندارد فلزات سنگین
 • استاندارد عناصر بالقوه سمی
 • استاندارد میزان نمکها یا املاح کمپوست
 • استاندارد آفت کشها و هیدرو کربنهای کلرینه
 • استاندارد بهداشتی کمپوست
 • استاندارد تعداد بذر علفهای هرز
 • استاندارد رسیدگی (کامل شدن)

اسلاید ۷ :

استانداردبهداشتی کمپوست:

 • بطور کلی مواد زائد جامد و کمپوست تولیدی ازآن شامل عوامل بیماری زای ذیل هستند:
  ۱-پاتوژنهای انسانی ناشی از پسما ندهای پزشکی وبهداشتی وآلودگی مواد غذایی
 • ۲-پاتوژنهای حیوانی ناشی از فضولات
 • ۳-پاتوژنهای خاک

اسلاید ۸ :

مقررات کاهش پاتوژنها در لجن(بخش ۵۰۳؛ آئین نامه CFR40)

 • الف)مقررات کاهش پاتوژن درکلاس A
 • ب)مقررات کاهش پاتوژن در کلاس B
 • کمپوست کلاسA: برای محصولاتی که درزنجیره غذایی انسان ومحصولات خام وسایر استفاده ها ؛قابل مصرف است
 • کمپوست کلاس B:کاربردبرای باغ وجنگل وکشتهای صنعتی

اسلاید ۹ :

الف)مقررات کاهش پاتوژن درکلاس  A:
هدف از این مقررات ؛کاهش پاتوژنها در لجن فاضلاب (مانند باکتریهای بیما ریزا؛ ویروسهای روده ای ؛تخم انگلهای بارور ) به پائین تر از سطوح تعیین شده به شرح ذیل است

اسلاید ۱۰ :

ب)مقررات کاهش پاتوژن در کلاس B

 • پایش وکنترل کلیفرم مدفوعی ضروری است ومقدار آن باید کمتر از۲میلیون MPNدرهر گرم ازکل جامدات برحسب وزن خشک برسد.
 • قوانین قوی در مورد پاتو ژنها برای همه کلاسهای کمپوست عبارت است از:
 • ۱-دو لگاریتم کاهش پاتوژن کافی است.
 • ۲-تست های باکتریایی مورد نیاز فقط قبل از کاربرد نهایی یا فروش ا نجام شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد