بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زيانهاي ناشي از حوادث

  • زيانهاي انساني ناشي از حوادث

  (مربوط به فرد حادثه‌ديده)

  • زيانهاي اقتصادي ناشي از حوادث

  (مربوط به كارفرما)

  • زيانهاي اجتماعي ناشي از حوادث

  (مربوط به جامعه)

اسلاید 2 :

الف ـ زيانهاي انساني ناشي از حوادث

درد و رنج

فشارهاي روحي

كاهش درآمد

مخارج اضافي

از دست دادن توانايي انجام بعضي از كارها

وابستگي بيشتر به متعلقان(خانواده، دوستان و همكاران)

از دست دادن توانايي انجام بعضي از فعاليتهاي ورزشي و اجتماعي

احتمال معلول شدن يا از دست دادن زندگي

اسلاید 3 :

ج ـ زيانهاي اجتماعي ناشي از حادثه

وابستگي بيشتر به جامعه و استفاده از خدمات آن

مخارج يا بار مالي كه بر خدمات درماني و پزشكي وارد مي‌آيد

پرداخت خسارت نقص عضو يا از كار افتادگي احتمالي فرد

از دست رفتن يك فرد با تجربه (از عوامل پيشرفت جامعه)

اسلاید 4 :

ايمني در برق

تعريف حادثه  Accident

اتفاق ناخواسته

رهاشدن يا آزاد شدن انرژي ناخواسته

حادثه واقعه‌اي‌است پيش‌بيني نشده كه در زنجيره‌اي از وقايع برنامه‌ريزي شده بر اثر عمل نا ايمن يا وضع نا ايمن رخ مي‌دهد و ممكن است منجر بر خسارت نيز شود.

اسلاید 5 :

تعريف ايمني  Safety Difination

رهايي از شرايط مخاطره‌آميز

ميزان فرار از خطرات

به حداقل رساندن تماس انسان با خطر

ايمني به معناي امن و امنيت و رعايت اصول و مقررات بمنظور رهايي از شرايط مخاطره‌آميز جهت حفظ نيروي انساني و تاسيسات

اسلاید 6 :

شوك الكتريكي

  يك تحريك ناگهاني و اتفاقي سيستم صبي بدن براثر عبور جريان الكتريكي است.

عوارض ناشي از شوك الكتريكي

انقباض ماهيچه‌ها

خفگي

فيبريلاسيون قلب

سوختگي

اسلاید 7 :

راه هاي ايجاد برقگرفتگي(شوك الكتريكي)

 

        تماس با هر دو هادي يا سيم مدار برقدار (فاز و نول يا فاز و فاز)

تماس با سيم فاز مدار برقدار و زمين

تماس با سيم نول و زمين در شرايط عدم تعادل بار فازها

تماس با بدنه فلزي دستگاه هايي كه داراي اتصالي بدنه باشند(ولتاژ تماسي)

تخليه بار الكتريكي ذخيره‌شده از دستگاه هايي كه انرژي را ذخيره مي‌كنند مانند خازن‌ها ، سركابلها ، كابلهاي فشار قوي بلند

ايجاد پتانسيل بين دو پا در شرايط اتصالي فاز با زمين يا تخليه جريان رعد و برق به زمين

اسلاید 8 :

عوامل مؤثر بر برقگرفتگي

ولتاژ

شدت جريان

مقاومت بدن انسان

مسير عبور جريان و سطح تماس

نوع جريان

مدت زمان عبور جريان برق

فركانس برق

عوامل ديگر

 

اسلاید 9 :

   حداكثر ولتاژ مجاز تماس در شرايط عادي

  براي برق A.C با فركانس 50Hz

  طبق استاندارد آلمان ( DE)  ==<  65 olt

  طبق استاندارد انگليس (IEC)  ==<  50 olt

  براي جانوران در هر 2 استاندارد فوق 25 ولت مي‌باشد.

  براي برق D.C

    طبق هر 2 استاندارد  ==<  120 olt

  براي جانوران در هر 2 استاندارد 60 ولت مي‌باشد

اسلاید 10 :

  شدت جريان الكتريكي

  براي برق A.C با فركانس 50Hz

         آستانه احساس شدت جريان الكتريكي      1 ميلي آمپر

  شدت جريان بدون خطر                       8 تا 10 ميلي‌آمپر

  شدت جريان خطرناك                     25 ميلي‌آمپر

 

  براي برق D.C

    شدت جريان خطرناك  50 ميلي‌آمپر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید