بخشی از مقاله

چکیده

حمل و نقل به عنوان یک عامل موثر در تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی و همچنین رشد و توسعه اقتصاد و تحکیم مبانی حکومت ها مطرح بئده است.آنچه به مسائل حمل و نقل هگام با رشد پایدار تولید با در نظر گرفتن کاهش تصادفات و طراحی جاده ها و اهمیت جاده ها از نظر تجارت جهانی اهمیت می بخشد، نقش جامع و قاطع آن در کلیه سطوح زندگی انسانی است. مطالعات انجام شده تائید بر آن است که طراحی جاده ها بر اساس نوع وسیله نقیله وظرفیت جاده ها و کاهش خطرات و تصادفات و زمینه های دسترسی افراد به رفاه و ایمنی بیشتر را افزایش می دهد.

واژههای کلیدی: حمل و تقل ، کاهش تصادفات ، طرحی جاده ها ، ظرقیت جاده ها ، ایمنی بیشتر

-1 مقدمه

طراحی جاده ها از نظر ایمنی به چندین عامل گوناگون بستگی دارد که به هر کدام می پردازیم:

-2 خطر آسیب حاصل از طراحی ضعیف

در بسیاری از شهرهای آسیایی حداقل هفت دسته وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری به همراه عابرین پیـاده و دوچرخه از جاده ها استفاده می کنند .تفاوتهای بین انرژی حرکتی حرکتی و بین وسایل نقلیـه سـنگین کـه بـا

سرعت بالا حرکت می کنند و وسایل نقلیه سبک که با سرعت پایین حرکت می کنند خطر آسـیب را بـرای اکثـر سرنشینان وسایل نقلیه موتوری افزایش می دهد.

-3 طرح ایمنی هوشمند جاده ها

شبکه جاده ای که برای ایمن طراحی شده است، دارای سلسله مراتب جاده ای، به همراه بسیاری از سطوح یـا طبقه بندی های جاده ای می باشد که هر کدام جهت عملکرد مشخصی طرح ریـزی شـده اسـت. در سـال 1998،

1

جهت طراحی و برنامه ریزی و طبقه بندی دوباره جاده ها و سپس اصلاح آنها بطوری که هر جـاده دارای عملکـرد واضح و بارزی باشد، اقداماتی صورت گرفته است .

-4 طراحی برای بهبود عملکرد جاده ها

هر جاده باید مطابق با عملکرد ویژه خود در شبکه جاده ای طراحی شود. مشخصه کلیـدی جـاده ای کـه بـه خوبی طراحی شده این است که پاسخگوی آستانه سرعتی است که انتخاب طبیعی رانندگان می باشد. جاده هـای با سرعت بالا (راههای موتوری، تندراهها و بزرگراههای چند مسیری) باید دارای شرایط زیر باشند:

دسترسی محدود، پیچ های افقی و عمودی دارای شعاع زیاد و تقاطع های مجزا شده به همراه سراشیبی هـای ورود و خروج اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، این جاده ها بیشترین ایمنی را خواهند یافت. اکثر کشـورهای دارای درآمد کم یا متوسط نیز باید مسیرهای مجزایی برای وسایل نقلیه موتوری دوچرخ داشته باشند.

جاده های اطراف شهر باید دارای شرایط زیر باشند: مسـیرهای دوره ای بـرای سـبقت گـرفتن و میـانبر زدن ترافیک موانع میان راه برای جلوگیری از سبقت گیری در خطوط خطرناک و نورپردازی در تقاطعات پیچ و خم ها و نشانه های محدودیت سرعت قبل از پیچهای تند، نشانه های منظم برای یادآوری آسـتانه سـرعت، باریکـه هـای آشکار، موانع کنار جاده ای همچون درختان و تیرهای چراغ باید برداشته شوند.

جاده های انتقالی که جاده های سرعت بالا را با جاده های سرعت پایین تر با خطوط اتصالی سـرعت بـالا بـه پایین متصل می کنند. همچون جاده های حومه شهر که به روستاها وارد می شوند، باید دارای نشـانه هـا و سـایر جنبه های طرح ریزی جاده ها جهت تشویق رانندگان به کاهش سرعت در زمان مناسب باشد. باریکه های آشـکار دست اندازها هشدارهای عینی در پیاده رو و پیچ وخم ها وجود داشته باشد. در غنـاء در مکانهـای بخصوصـی بـا استفاده از باریکه های آشکار میزان تصادفات 35 درصد و میزان مرگ و میر ها 55 درصد کاهش یافته است .جاده های مسکونی فرعی نباید دارای آستانه سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت باشند و باید دارای نشانه هایی باشند که ترافیک را مسکوت سازند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید