دانلود فایل پاورپوینت ایمنی سلولیcell Mediated Immunity ( CMI )

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ایمنی سلولیcell Mediated Immunity ( CMI ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ایمنی سلولیcell Mediated Immunity ( CMI ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیستم ایمنی اختصاصی

هومورال:

– مسئول مقابله با میکروبهای خارج سلولی و سمومی است که آنتی بادیها به آنها دسترسی دارند.

سلولی:

–ایمنی با واسطه سلولی مکانیزم دفاعی علیه میکروبهای داخل سلولی است.

–ایمنی سلولی در دفاع ضد توموری، رد پیوند و خود ایمنی نیز نقش دارد.

 

اسلاید 2 :

ویژگیهای شناخت آنتی ژن توسط سلول T

اکثر سلولهای T تنها قادر به شناخت آنتی ژنهای پپتیدی هستند.

آنتی ژن بایستی توسط  یک سلول،به سلول T معرفی شود.

سلولهای T آنتی ژنهای پپتیدی را به همراه MHC  خود فرد تشخیص می دهند.

سلولهای CD4+ helper T پپتیدهای متصل به MHC-II را شناسایی می کنند.

سلولهای cytotoxic T CD8+  پپتیدهای متصل به MHC-I را شناسایی می کنند.

 

اسلاید 3 :

مراحل پاسخ ایمنی سلولی

تبدیل سلول T بکر به سلول اجرایی

مهاجرت سلولT   به محل آنتی ژن

کمک به حذف آنتی ژن

–ترشح سایتوکاین

–کشتن مستقیم سلولهای آلوده

اسلاید 4 :

پاسخ ایمنی اختصاصی در چه مکانهایی آغاز می شود؟

اعضا لنفاوی ثانویه

 

–غدد لنفاوی

–طحال

–بافت لنفاوی مخاطی

اسلاید 5 :

سلولهای دندریتیک مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژن به لنفوسیت       T  بکر  می باشند.

اسلاید 6 :

ویژگیهای یک APC چیست؟

nقابلیت پردازش و ارائه آنتی ژن به سلول T را دارد.

nقادر به ارائه کمک محرکها است.

اسلاید 7 :

مهمترین  سلولهای معرفی کننده آنتی ژن
APC

سلول دندریتیک

ماکروفاژ

سلولB

اسلاید 8 :

سلول دندریتیک در کجاها یافت می شود؟

بافتهای لنفاوی

خون

اپی تلیوم

در اینترستیشیم اکثر بافتهای بدن

اسلاید 9 :

سیناپس ایمونولوژیک

بین سلول T و سلول معرفی کننده آنتی ژن برقرار می شود.

اجزاء سیناپس ایمونولوژیک:

–سمت سلول معرفی کننده آنتی ژن: MHCI یا  MHCII، ملکول کمک محرک ، لیگاند ملکولهای چسبندگی

–سمت سلول T:  CD4,TCR یا CD8، پذیرنده ملکول کمک محرک ، ملکولهای چسبندگی

اسلاید 10 :

اثرات شناسایی آنتی ژن توسط سلول T

فعال شدن

تکثیر

تمایز

فعالیت اجرایی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارائه یک طرح انتشار پیامهای ایمنی مبتنی بر خوشه بندی در شبکههای خودرویی اقتضایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
خلاصهVANETها در حقیقت کلاس خاصی از شبکههای اقتضایی متحرک (MANETs) میباشند که ویژگیهای منحصر به فردی مانند سرعت بالا و تغییرات مکرر توپولوژی، این نوع شبکه را متمایز کرده است. تحقیقات صورت گرفته در مورد روشهای انتشار پیامهای ایمنی در VANET نشان میدهد که یک روش سریع با سربار کاهش یافته از بسیاری حوادث و تلفات جل ...

دانلود مقاله بررسی مدیریت ریسک و ایمنی در پروژههای ساختمانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
خلاصهمدیریت ریسکها یکی از بزرگترین چالشهای قرن 21 به شمار میرود. روند در حال رشد فجایع انسانی، زیانهای اقتصادی و خسارات محیطی باعث شده توجه به شواهد مربوط به تلفات ناشی از فجایع انسانی و طبیعی نیازمند یک رویکرد سیستماتیک به مقوله مدیریت ریسک باشد. نتایج همکاریها و مشارکتهای اخیر، به طور کلی زندگی روزمره و به ...

دانلود مقاله ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشتی تصفیه خانه های آب اهواز

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهاین تحقیق با هدف ارزیابی ریسک های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی در تصفیه خانه های شماره 1و 2 آب اهواز به انجام رسیده است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با ارائه یک روش کاربردی و تلفیقی از2 روش ارزیابی ریسک های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی در کنار هم، در جهت کاهش مخاطرات و آسیب های احتمالی اقدامات لازم به عم ...

دانلود مقاله مدیریت ایمنی پیمانکاران درصنعت برق

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
خلاصه مقاله:با شتاب گرفتن فرایند خصوصی سازي و حضور شرکتهاي پیمانکاري درمجموعه صنعت برق اعم از شرکتهاي برق منطقـه اي، مدیریت تولید و توزیع نیروي برق و همچنین حضور مشاورین مختلف در اجراي پروژه ها، باعث به وجود آمـدن مـدیریت غیـرمتمرکز دراین صنعت شده است .یکی از مقوله هاي بسیار مهم در ارتباطـات درون سـازمانی وبـ ...

دانلود مقاله بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب روتا ویروس انسانی و بررسی ایمنی زایی آن در شرایط آزمایشگاهی و حیوان آزمایشگاهی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
مواد و روشهاآشت سلولسلولBSC 1 به تکثیر ویروس روتا حساس می باشد. بنابراین براي تهیه بذر ( Seed) ویروس و تولید انبوه ویروس از این رده سلولی استفاده شد سلولها در محیط DMEM حاوي %10 سرم آه حاوي 5 ×104-1×105 سلول در هر میلی لیتر بود آشت داده شدند و در دماي 5 37 0 C درصدCO2 انکوبه گردید. پس از گذشت 24-48 ساعت مونول ...

دانلود مقاله الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بهبود یافته در انتخاب ویژگی و بهینهسازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیده- در سالهای اخیر الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بر پایه انتخاب کلونال به عنوان یک روش محاسبه نرم الهام گرفته شده از سیسـتم ایمنی طبیعی جهت حل مسائل علمی و مهندسی معرفی شده است. ماشین بردار پشتیبان یک روش معروف در کلاسهبندی الگـو در کاربردهـای متنوع میباشد که انتخاب پارامترهای کرنل در مرحله آموزش همراه با ان ...

دانلود مقاله ارتقاء آسایش حرارتی کلاه ایمنی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده - مطالعه پارامتری

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
-1 مقدمهکلاه ایمنی موتورسیکلت تا حد زیادي جراحات و میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی را کاهش می دهد. به همین دلیل، در بسیاري از کشورها قوانین خاصی براي استفاده اجباري از کلاههاي ایمنی وضع گردیده و اجرا می شود. در حال حاضر، کلاههاي ایمنی از مواد پلاستیکی، مسلح شده با فیبرهاي کربن ساخته می شوند.عموماً، کلاه ...

دانلود فایل پاورپوینت مبانی سیستم ایمنی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انسان در محیطی زندگی می‌کند که عوامل و میکروارگانیسمهای بیماری‌زای متعددی سلامتی وی را بطور دائم تهدید می‌کند. پوست و پرده‌های مخاطی به عنوان یک سد حفاظتی از ورود این عوامل به بدن جلوگیری می‌نمایند. با وجود این ، عبور عوامل بیماری‌زا از نواحی آسیب دیده و ضعیف ...