بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ايمني كار با موادشيميايي

1- مفاهيم در ايمني شيميايي

2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي

3- دفع مواد شيميايي

4- كمك هاي اضطراري

اسلاید 2 :

ايمني شيميايي ........

Toxicity –            قابليت يك ماده شيميايي كه سبب صدمه به فرد ميشود

 Hazard -         پتانسيل بالقوه يك ماده كه مي تواند تحت شرايط استفاده    از آن سبب حادثه شود

  • حمل نقل مناسب موادشيميايي باسميت بالا ميتواند مناسب باشد
  • حمل و نقل نامناسب مواد شيميايي با خطر كم بسيار خطرناك خواهد بود

اسلاید 3 :

خطر فيزيكي....
 *مشخصات فيزيكي يك ماده شيميايي

قابل اشتعال= ماده اي كه به آساني آتش مي گيرد و سريعا مي سوزد و به صورت گاز–مایع – جامد وجود دارند. مایعات قابل اشتعال معمولا نقطه اشتعال زیر 7/37درجه دارند، ماننداستن  .                                                                                         *Flammable

قابل احتراق = مشابه موادقابل اشتعال  هستند اما به آسانی محترق نمی شوند ومعمولا نقطه اشتعالی بین 72/37تا 33/93 درجه دارند. مانند کروزن.                                                                                                *Combustible

قابل انفجار= مواد منفجر شونده وموادي كه گاز آزاد كرده و  سبب انفجار مي شود                                  *Explosive              

اكسيد كننده= موادي که سوختن مواد دیگر را طی واکنش یا تغییر شیمیایی تسهیل می کنند. مانند نیترات آلومینوم     *Oxidizer

پراكسيدهاي آلي= موادي كه داراي اكسيژن مزدوج مي باشند و فعال و ناپايدار هستند. مانند متیل اتیل کتن پراکسید

                                Orga ic peroxide                                                                                   *

 

ناپايدار= موادي كه هنگام مواجهه با شوک ، حرارت یا فشار ممکن است به راحتی با مواد دیگر واکنش دهند یا واکنش خود به خودی داشته باشند ودرهنگام حمل و نقل و نگهداري تمايل به تجزيه دارند . مانند پراکسید ها.    

                                                                                                                               *U stable

واكنش پذير با آب = موادي كه با آب واكنش داده  ايجاد گاز قابل اشتعال يا يك خطر بهداشتي مي كنند. مانند سدیم

                                                                                                          *Water reactio                

 آتشگیر= مواد قابل اشتعالی که خود به خود با شعله ای درونی در دمای زیر 4/54 درجه سلسیوس می سوزند .

      مانند  فسفر سفید                                                                                                 pyrophoric *         

اسلاید 4 :

خطر بهداشتي......
 اثرات حاد يا مزمن مواد برافراد در معرض

سرطانزا=مواد مسبب سرطان يا مشكوك به سرطان             *Carci oge -

محرك= موادي كه سبب التهاب پوست و چشم مي شود               - *Irrita t

خورنده=موادي كه سبب تخريب غير قابل برگشت بافتهاي زنده مي شود * Corrosive -  

حساسيت زا=تركيباتي كه حساسيت افراد را در برابر        *Se sitizer -    

 مواد افزايش مي دهد

سموم توليد مثل=موادي كه داراي پتانسيل اثر بر  *Reproductive toxi -

 سيستم توليدمثل مردان ، زنان و يا رشد جنين مي باشد

عاملهاي موثربرارگانهاي خاص=موادي*Target orga -specific age t

 كه برارگانهاي خاص بدن اثر مي كنند (كبد- كليه-خون.....)

 

اسلاید 5 :

راههاي ورود......

استنشاق-تنفس =بيشترين راه ورودگازها ،            - *I halatio /breathi g

بخارات و ذرات به بدن می باشد.

پوست = برخي ازگازها، مايعات  وجامدات *Absorptio through the ski - مي توانند از طريق پوست جذب  شوند

بلع =*عمدي *غيرعمدي. درصورت عدم شستشوي  - *I gestio /swallowi g

 دستها و خوردن مواد غذايي در محيط آلوده

تزريق =حوادث ناشي از حمل شيشه آلات و وسايل تيز وبرنده *I jectio -                     

تماس چشمي=مي تواند هم از راه فيزيكي و جذب باشد    *Eye co tact -                      

اسلاید 6 :

علايم و نشانه ها.........
(اطلاعات مورد نياز در صورت تماس با مواد شيميا يي)

مقدار ماده جذب شده می باشد که به قدرت ماده شيميايي ،طول         *Dose -  

 مدت تماس وتكرارتماس وابسته است

*بطور كلي دز بالاتر داراي اثرات شديدتري است*

-تماس حاد بدنبال تماس كوتاه مدت اتفاق مي افتد (اسيد)       - *Acute effect

-درزمان طولاني وتماس باغلظت كم(بنزيدن-سرطان مثانه)*Chro ic effect-

-همه افرادبه يك شكل اثرات ماده رانشان نمي دهند*I dividual variability-      (مخصوصا براي اثرات مزمن)

 

اسلاید 7 :

سازمان های استاندارد

OSHA                                               اداره ایمنی و بهداشت شغلی

درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی فعالیت دارد و برای بیش از 600 ماده شیمیایی www.OSHA.gov                                                              راهنما  دارد.

IOSH                            انسیتو ملی ایمنی و بهداشت آمریکا  www.cdc.gov/ iosh     

ACGIH                         کنفرانس دولتی بهداشت صنعتی آمریکا   www.acgih.org       

EPA                                           آژانس حفاظت محیط زیست www.epa.gov

اسلاید 8 :

آزمايشگاه استاندارد OSHA

  بايدآلايندههاي موجود در محل كار پرسنل زير حد

 مجاز باشد            ((permissible exposure  limit

دستورالعمل بهداشت كار با مواد شيميايي موجود باشد

فردي بعنوان مدير ايمني شيميايي معين شود

به پرسنل اطلاعات وآموزش لازم داده شود

تمام ظروف مواد شيميايي داراي برچسب باشد

همه مواد شيميايي داراي MSDS  باشد

آزمايشات پزشكي و مشاوره پزشكي براي

     پرسنل انجام شود

اسلاید 9 :

دستور العملهاي بهداشت مواد شيميايي

1- روش كار استاندارد

2- اندازه گيري كنترل تماس

3-تجهيزات حفاظتي وتهويه مناسب

4- اطلاعات آموزش

6-توجه به كار با مواد ويژه خطرناك

5- مصوب كردن برنامه ريز ي براي موادشيميايي از قبل

7-آزمايشات پزشكي و مشاوره

 

اسلاید 10 :

ايمني كار با مواد شيميايي

1- مفاهيم در ايمني شيميايي

2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي

3- دفع مواد شيميايي

4- كمك هاي اضطراري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید