بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالياتهاي مستقیم  به سه گروه تقسيم ميشوند:

الف) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفاتر روزنامه و كل ميباشند.

ب) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفتر درآمد و هزينه ميباشند.

ج) اشخاصي كه بموجب قانون مكلفند  خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط ارائه نمايند

اسلاید 2 :

   مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق عليالراس تعيين ميگردد


1- عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر

2 - عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب

3 - تاييد هيات سه نفره منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مبني بر غير قابل رسيدگي بودن يا عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه تحرير دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك

     

اسلاید 3 :

برگ تشخيص ماليات
 )روش تعيين ماليات(

ماليات بر مبنای روش علي الراس

 

ماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر

 

مالیات مقطوع

 

n

اسلاید 4 :

ماليات بر مبنای روش علي الراس

الف) استفاده از قرائن

  • خريد سالانه
  • فروش سالانه     
  • درآمد نا ويژه
  • ميزان توليد
  • ارزش حق واگذاري
  • وجوه دريافتي
  • ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ب ) استفاده از ضرائب

ج) رسيدگي به اسناد و مدارك

n

n

اسلاید 5 :

ماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر

قبول درآمد مشمول ماليات ابرازي

برگشت هزينه

افزايش درآمد

  -از محل سودو زيان سنواتي

  -از محل ساير حسابها

n

اسلاید 6 :

تکالیف ضمن سال مالی

ارائه فهرست معاملات خريد، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده 104

ارائه خلاصه عمليات سه ماهه (درخصوص استفاده كنندگان از نرم افزارهاي مالي)

ارائه ليست حقوق           

ارائه فهرست فروش يا خدمات جهت ماليات تجميع عوارض

تحریر دفاتر مطابق آئین نامه تحریر دفاتر

پرداخت مالیاتهای مقطوع

پرداخت مالیاتهای تکلیفیاسلاید 7 :

موارد رد دفاتر

 

كيفيت پلمب و نگهداري دفاتر

نحوه ثبت يا عدم ثبت وقايع مالي و پولي و محاسباتي

 

بستانكار شدن حسابها ي نقدي وبانكي

غير قابل رسيدگي بودن حسابها ، به دليل :            

                           نوع ثبت / عدم ارائه مدارك تكميلي

عدم ارائه دستور كار نرم افزارها

عدم ارائه خلاصه عمليات سه ماهه

 

اسلاید 8 :

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات

  درحدود متعارف متكي به اسناد و مدارك باشد

 

  مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط

 

  در حد نصابهاي مقرر باشد

 

  بموجب قانون پرداخت شده باشد

 

  مصوب هيات وزيران بوده و پرداخت شده باشد

 

 

 

اسلاید 9 :

      هزينههاي تحقيقاتي آزمايشگاهي،مطابق آئين نامه
 
 هزينه‌‌هاي مربوطه جبران خسارت،مطابق آئين نامه

 
هزينه رفاهي ورزشي ، پرداختي به وزارت كار(حداكثرمعادل 000/10ريال)
 ذخيره مطالبات مشكوك الوصول،مطابق آئين نامه
 
 زيان سنوات قبل
 
 حمل و نقل،  اياب و ذهاب ، پذيرايي و انبارداري

اسلاید 10 :

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات

قيمت خريد كالاي فروخته شده يا مصرف شده .

هزينههاي استخدامي :

             مزد يا حقوق اصلي و مزاياي مستمر

            مزاياي غير مستمر مطابق آئين نامه

           هزينه درماني و بهداشتي و حق بيمه پرداختي بابت بيمه

           حقوق بازنشستگي پايان خدمت وظيفه

           پرداخت بيمه سازمان تامين اجتماعي

           ذخيره يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و تعديل سنواتي

كرايه محل و هزينههاي جزيي مربوط

اجاره ماشين آلات

مخارج سوخت و برق و..

بيمه مربوط به عمليات و اموال

عوارض حق االامتيازهاي پرداختي

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید