بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

žامروزه صنعت بانكداري در تمام دنيا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نيروي محرك نظام اقتصادي ، مطرح بوده بطوريكه بدون بهره مندي از نظام پويا ، كارآمد و سالم بانكي دستيابي به هرگونه رشد و شكوفايي و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.

žپويايي و كارآمدي هر نظام، در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتي آن نظام خاص مي باشد و بانك ها با توجه به ماهيت فعاليتي شان نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه بيشتر از ساير نظام ها نيازمند فضايي شفاف و سالم در فعاليت روزمره شان هستند.

اسلاید 2 :

žبا توجه به نقش مهم بانك ها در پيشبرد اهداف اقتصادي، يكي از پيش نيازهاي اساسي جهت ارتباط موثر بين بخش پولي و بخش اقتصادي تدوين قوانين ، مقررات و استانداردهاي معين در مورد وظايف و مسئوليت هاي شبكه بانكي مي باشد. از سوي ديگر با عنايت به اينكه ساختار مالي بانك ها به گونه اي است كه اتكاء اصلي آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانكي و ثبات آن تا حد بسيار زيادي به جلب اعتماد عمومي وابسته خواهد بود. در همين راستا يكي از راهكارها جهت حصول اطمينان از صحت عمليات بانكي ، نظارت موثر و كارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهاي ناظر مي باشد تا از طريق وضع قوانين شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجراي آن، سبب كسب اعتماد عمومي ، حفظ سلامت در عملكرد ، جلوگيري از وقوع هر گونه بحران و پرهيز از انتقال نارسايي ها از بخش پولي اقتصاد به بخش واقعي آن گردد.

اسلاید 3 :

تعاريف

نهادهای مالی و پولی

žبطور کلی نهادهای مالی و پولی را می توان در یک طبقه بندی شامل بانکها و سایر موسسات سپرده پذیر ، شرکتهای بیمه ، موسسات تامین مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی تعریف کرد.

سازمان های ناظر بر نهادهای مالی

žسازمان های ناظر، وظیفه برقراري ثبات سیستم مالی در راستای حمایت از سپرده گذاران ، بیمه گذاران و سرمایه گذاران ، از طریق تدوین قوانین، مقررات و استاندارهای لازم و هموارسازی وضعیت سیستم مالی بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاری با تاکید و تمرکز بر سیستم مالی، نظارت بر نهاد مالی و در نهایت اجرای برنامه های مهم مالی در راستای توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارند.

اسلاید 4 :

سیاست های پولی

žمجموعه ای از قوانین ، مقررات و استانداردهایی که توسط بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی کشور ، با استفاده از ابزارهایی همچون تغییر در نرخ بهره ، نرخ ذخیره قانونی ، پایه پولی ، حجم پول ، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار و ... اعمال می گردد.

نظارت

žنظارت عبارتست از سنجش و اصلاح عملكرد يك سازمان براي بدست آوردن اطمينان از تحقق اهداف سازمان و طرح هاي اجرايي است .

اسلاید 5 :

نظارت بانكي

žبه فعاليت هايي كه به منظور اطمينان از صحت ، سلامت و كارايي نهادهاي مالي و بانكي انجام مي گيرد، اطلاق مي شود .

žنظارت بر بانك ها ، مجموعه سه مرحله اي است كه شامل نظارت بر چگونگي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ، بر نحوه فعاليت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود وضعيت ، با حمايت يا مجازات بانك متخلف از قبيل تذكر كتبي ، تغيير اعضاي هيئت مديره ، اجبار به تزريق سرمايه توسط سهام داران و ... است.

اسلاید 6 :

شفافيت 

žتعاريف متعددي براي شفافيت ارايه شده است كه با توجه به تاكيد بر مفاهيم متفاوت، مي‌توان آن‌ها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز كرد:

الف) تعاريف مبتني بر ذي‌نفعان اطلاعات:

ارتباط متقابل بين شركت‌ها و ساير گروه‌هاي ذينفع

ب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي:

درجه‌ي گشودگي و بازبودن موسسات

ج) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات

قابليت دسترسي به اطلاعات و توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات

اسلاید 7 :

قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیا

žمقررات و قوانین تدوین شده برای نظارت بر نهادهای مالی در کشورهای جهان به دلیل وجود تفاوت های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی ، جغرافیایی و غیره متفاوت است. براساس تحقیق صورت گرفته در حوزه بانکی توسط جیمز و همکاران (2001) ، دوازده عامل در این خصوص تاثیرگذار می باشند که عبارتند از : ضوابط تاسیس بانک ، سرمایه ، حسابرسی داخلی ، نقدینگی ، توزیع پرتفوی ها ، ذخایر ، نحوه حل و فصل مسائل و مشکلات ، مالکیت ، فعالیت ها، مدیریت داخلی و الزامات سازمانی، طرح های حمایت از سپرده گذاران، حسابداری و افشاء اطلاعات و نظارت.

اسلاید 8 :

قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیا

žسازمان هاي ناظر بر نهادهاي مالي دركشورهاي گوناگون متفاوت است . به عنوان مثال در كشور انگلستان نهاد FSA وظيفه صدور مجوز فعاليت براي موسسات مالي ، تدوين مقررات موسسات مالي ، نظارت بر كليه موسسات مالي و به اجرا در آوردن اقدامات نظارتي را بر عهده دارد . در آمريكا نظام مقرراتي و نظارتي بر نهادهاي مالي يك نظام دوگانه شامل نهادهاي ايالتي و فدرال است كه هر كدام داراي حيطه وظايف مشخصي هستند. اما همواره بانك هاي مركزي در هر كشور اساسي ترين ، پيچيده ترين و حساسترين سازمان ناظر بر بانك ها مي باشند كه تاثير عميقي بر اركان اقتصادي هر جامعه دارند.

اسلاید 9 :

وظایف بانکهای مرکزی برای نیل به اهداف عالیه خود

.1تدوين مقررات مربوط به پول ملي ، به گونه اي كه بر پايه نيازهاي واقعي اقتصاد باشد.

.2تنظيم مقررات مربوط به حدود و هزينه هاي اعتبارات اعطايي به دولت و نظام بانكي كشور و تغييرات مربوط به نرخ و ماهيت تنزيل مجدد.

.3تنظيم سياست هاي پولي و اعتباري به منظور كنترل حجم پول و نقدينگي.

.4نظارت بر امور بانك ها و موسسه هاي اعتباري كشور به منظور حفظ سلامت نظام پولي.

.5ايفاي وظايف بانكداري در ارتباط با دولت.

.6حفاظت از ذخاير بانك ها و موسسه هاي اعتباري.

.7حفاظت و اداره ذخاير ارزي.

.8تسويه حساب بين بانك ها وتسهيل پرداخت ها و تسويه حساب هاي بانكي و ...

اسلاید 10 :

žاهداف بانك مركزي به عنوان ناظر بر بانك ها :

    اعمال درست و به هنگام سياست پولي و اعتباري

    صيانت از سپرده هاي مردم

    حفظ حقوق صاحبان سهام

    حفظ امنيت و سلامت بانك ها و موسسات اعتباري

   حصول اطمينان از سلامت و امنيت بانك يا موسسه اعتباري مستلزم برخورداري آنها از :

   دارايي ها با كيفيت لازم

   سرمايه با كفايت قابل قبول

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید