بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


 چرا برخي كشورها در رقابت بين‌الملل از ديگران موفق‌ترند؟

žاين پرسش اقتصادي در عصر حاضر، ذهن اغلب اقتصاددانان، مديران صنايع و شركت‌ها و حتي دولتمردان را به خود مشغول ساخته است. به بيان ديگر، بحث رقابت‌پذيري يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي تجارت و فعاليت در محيط پويا و رقابتي امروز است. نظريه‌اي كه بتواند بیشتر نيازها و شرايط فوق را پاسخگو باشد، مدل "الماس مزيت رقابت ملي" مايكل پورتر است. بااینکه این مدل با انتقاداتی از طرف صاحبنظران روبروشده که منجر به انجام اصلاحاتی در این مدل  و ایجاد الماس مضاعف  شده است ولی اين مدل به ايجاد بينشي عميق در بين مديران، اقتصاددانان و سياست‌گذاران براي تنظيم مناسب‌ترين استراتژي به منظور ارتقاي موفقيت رقابتي در سطح بين‌المللي كمك مي‌كند.مفهوم و پيام اصلي اين مدل، چگونگي شكل‌دهي به محيط اقتصادي كشورها در راستاي دستيابي به موفقيت‌هاي جهاني مي‌باشد. در این مقاله مدل الماس پورتر و همچنین پاره ای از انتقادات وارد بر این مدل توضیح داده شده است. در پایان نیز نمونه هایی که از این مدل در صنایع مختلف استفاده کرده اند، گنجانده شده است.

ž

اسلاید 2 :

žرقابت‌پذيري : توانايي اقتصادي بنگاه براي ثابت نگه‌داشتن يا افزايش سهم بازار خود در هر بازار و فعاليتي است به گونه‌اي كه با افزايش درآمد واقعي، استانداردهاي زندگي و سود افزايش‌يافته و يا اينكه حداقل كاهش پيدا نكند.رقابت‌پذيري متأثر از عوامل متعدد، اقتصادي، اجتماعي و... است و در سايه برنامه‌هاي ملي و هدايت اقتصاد دولت‌ها حاصل مي‌شود و به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌هاي منفرد رقابت‌پذير نيست.

اسلاید 3 :

žبرای بررسی اینکه چرا ملل در صنایع خاصی از مزیت رقابتی و استدلالاتی برای استراتژی کمپانی و اقتصاد ملی نائل میشوند، پورتر ، استاد دانشكده مديريت بازرگاني دانشگاه هاروارد، تحقیقی 4 ساله در 10 کشور تجاری مهم یعنی دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، سنگاپور، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا انجام داد. وی به همراه تیمی که شامل 30 پژوهشگر بود، که بیشتر آنان بومی کشورهای مورد بررسی بودند، این پژوهش را انجام داد.

ž.پورتر نتیجه این پژوهش را به طور کامل در کتاب "مزیت رقابتی ملل" در سال 1990 و ارایه مدل الماس بیان نمود.

اسلاید 4 :

مدل الماس رقابت ملي پورتر

žنگرش پورتر، مزيت رقابتي يك كشور در صنعتي خاص عبارت است از: "توانايي و قابليت آن كشور براي ترغيب شركت‌ها به استفاده از كشورشان به عنوان سكويي براي انجام فعاليت‌هاي تجاري”.

žدر نهايت پورتر به "چهار مشخصه كلي يك كشور" اشاره مي‌كند كه برحسب ويژگي‌هايشان، مي‌توانند مزيت رقابتي ايجاد كنند يا مانع آن شوند. اين چهار عامل عبارتند از:

ž

1- شرایط عوامل تولید(درونی)

2- شرايط تقاضا

3- صنايع مرتبط و پشتيبان

4- استراتژي، ساختار و رقابت‌پذيري شركت

اسلاید 5 :

1- شرایط عوامل تولید(درونی)

وضعيت يك كشور براساس عوامل توليد نظير نيروي كار يا زيرساختارهاي يك كشور (منطقه) كه براي رقابت در يك صنعت معين ضروري است. پورتر فاکتورهاي دروني را در دو دسته تقسيم بندي مي‌کند:
-  فاکتورهاي عمومي شامل مواردي مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي انساني بدون مهارت خاص

- فاکتورهاي تخصصي شامل مواردي مانند نيروي انساني ماهر و متخصص، دانش فني پيشرفته و فناوري پيشرفته.  - 
فاکتورهاي تخصصي در مقايسه با فاکتورهاي عمومي مزيت رقابتي پايدارتري را ايجاد مي كند

اسلاید 6 :

2- شرايط تقاضا

žماهيت تقاضاي داخلي براي محصولات يا خدمات يك صنعت است . اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذيري صنايع تاثير بسزايي دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهره‌وري گرديده و اين مسئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محسوب مي‌گردد. در مقابل، بازارهاي داخلي کوچک که داراي رشد پاييني هستند شرکتها و صنايع را به دنبال فرصتهاي صادراتي مي‌کشاند . تقاضاي داخلي داراي دو جنبه کمي و کيفي بازار است. اندازه تقاضاي داخلي حداقل مقياس اقتصادي فعاليتهاي بنگاه‌هاي داخلي را تعيين كرده و آنها را قادر مي سازد تا از يک تقاضاي پايدار برخوردار گردند. اما بايد توجه داشت که منافع اصلي تقاضاي داخلي در رقابت‌پذيري از ديدگاه کيفي است. انتظارات مشتريان از کيفيت محصولات و خدمات مي‌تواند انگيزه‌اي براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري يک کسب و کار گردد  و به عنوان محرکي قدرتمند در جهت توسعه و ارتقاي رقابت‌پذيري بنگاه‌ها و حتي از ديد كلان رقابت‌پذيري کشورها گردد.

اسلاید 7 :

3- صنايع مرتبط و پشتيبان

وجود يا فقدان تأمين‌كنندگان و صنايع مرتبط در يك كشور (منطقه) كه در سطح بين‌المللي رقابتي هستند.

اسلاید 8 :

4- استراتژي، ساختار و رقابت‌پذيري شركت

   شرايط موجود در يك كشور كه بر چگونگي تأسيس، سازماندهي و مديريت شركت‌ها حاكم است و ماهيت رقابت داخلي.

اسلاید 9 :

žمدل ابتدايي پورتر تنها چهار عامل الماس را دربرمي‌گرفت. در انتشارات بعدي، پورتر عوامل بيشتري را به مدل الماس خود اضافه كرد،این دو عامل که به عنوان عوامل 5و6  دو نیروی خارجی الماس پورتر شناخته میشوند عبارتند از:

ž

اسلاید 10 :

5- اقدامات دولت:  دولت میتواند بر همه عوامل پورتر از طریق دامنه ای از فعالیتها اثر بگذارد، مانند:

žتهیه کردن کاستن مشکلات شرکتها، به طور مستقیم(پول) و یا غیر مستقیم(زیرساخت)

žقوانین مالیاتی قابل اجرا برای شرکت، تجارت و یا صاحبان دارایی

žسیاستهای آموزشی که برروی سطح مهارت کارگران تاثیر می گذارد

žبنا نهادن استانداردهای تکنیکی و استانداردهای محصول، شامل قوانین محیط زیستی

žخرید دولتی کالا و خدمات

žقوانین اتحادیه های بزرگ صنایع

ž

6-  رويدادهاي شانسي (اتفاقات پیش بینی نشده)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید