بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي مدلهاي مهم برتري سازماني (BEM)

1- جايزه دمينگ – ژاپن

2- جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج

3- مدل اروپايي مديريت كيفيت جهت دريافت جايزه كيفيت E.F.Q.M

اسلاید 2 :

1- معرفی جايزه دمينگ – ژاپن

اين جايزه در سال 1950 با توجه به نظرات و سخنراني‌هاي آموزشي آقاي پروفسور دمينگ و توسط انجمن مهندسين و دانشمندان ژاپن جهت دستيابي به اهداف زير ايجاد شد

  • بهبود وضعيت صادرات كشور ژاپن از طريق بهبود كيفيت محصولات
  • ترويج كنترل كيفيت فراگير در سطح شركت (CWQC) يا كنترل كيفيت
  • جامع TQM در بين صنايع
  • شناخت راهبردهاي موفقيت‌آميز در امر كيفيت و ارتقاء‌ آگاهي درخصوصاهميت و روشهايمديريت كيفيت

اسلاید 3 :

جايزه دمينگ در سه مورد زير اهدا مي‌گردد

  • افراد حقيقي: كه نقش مهمي در گسترش و پياده‌سازي موفق كنترل كيفيت جامع با استفاده از

     روشهاي آماري داشته‌اند.

  • جوايز كاربردي : اين جايزه به يك سازمان يا بخشي از يك سازمان كه با استفاده از روشهاي

     CWQC بهبهبودهايي در عملكرد خود دست يافته تعلق مي‌گيرد.

 

  • جايزه كنترل كيفيت ويژه كارخانجات : اين جايزه به كارخانجاتي اعطاء‌ مي‌شود كه با پياده‌سازي

   كامل نظام كنترل كيفيت جامع به موفقيتها و بهبودهاي ويژه‌اي دست يافته‌اند.

اسلاید 4 :

حوزه‌هاي اصلي در جايزه دمينگ

بطور كلي در جايزه دمينگ 10 حوزه اصلي وجود دارد و هر كدام از ين حوزه‌ها نيز به تعدادي معيار تقسيم شده‌اند كه مجموعه اين معيارها 63 تا مي‌باشد

اسلاید 5 :

  • حوزه شماره 1 - خط مشي (Policy)

 

معيارهاي مورد بررسي  :

 

1/1-  خط مشي‌هاي مديريت، كيفيت و كنترل كيفيت

2/1-  روش استقرار خط‌مشي‌ها

3/1-  قابليت تنظيم و سازگاري خط‌مشي‌ها

4/1-  استفاده از روشهاي آماري

5/1-  تغييرات ماهيتي و توسعه و گسترش خط‌مشي‌ها

6/1- بازنگري خط‌مشي‌ها و نتايج بدست‌آمده

7/1-  رابطه بين خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه و بلندمدت

اسلاید 6 :

                حوزه شماره 2 -  سازمان و مديريت آن

 

معيارهاي مورد بررسي  :

  1/2- واضح بودن محدوده‌ها، اختيارات و مسئوليتها

2 /2-  شايسته‌سالاري در تفويض اختيارات

3/2-همكاريهاي درون قسمتي

4/2- گروهها و فعاليت‌هاي آنها

5/2- بگارگيري كارمندان

6/2- بگارگيري دواير كنترل كيفيت

7/2- تشخيص‌هاي كنترل كيفيت

اسلاید 7 :

جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج

در سال 1987 جايزه ملي كيفيت آمريكا  جهت دسترسی به اهداف زيرتهيه و با توجه به نقش آقاي مالكوم بالدريج

در تهيه آن و به پاس قدرداني از او به نام جايزه كيفيت ملي مالكوم بالدريج MBNQA  نامگذاري شد

1- جلوگيری از روند نزولی تراز تجاري آمريكا

2- ارتقای كيفي محصولات توليد شده

3- استمرار برتری موقعيت تجارت جهانی آمريکا

4- بكارگيري مكانيزمهاي تشويقي در امر كيفيت

اسلاید 8 :

حوزه‌هاي اصلي و معيارهاي مدل مالكوم بالدريج

در مدل برتري سازماني مالكوم بالدريج  كلاً  7 حوزه مورد بررسي قرار مي‌گيرد ضمن اينكه هر حوزه به تعدادي معيار تقسيم شده و در هر معيار نيز زمينه‌ها يا نكته‌هاي ويژه‌اي مد نظر مي ‌باشد بطور كلي در اين مدل 20 معيار يا عنصر و متجاوز از 92 نكته مورد بررسي قرار مي‌گيرد

اسلاید 9 :

شرح کلی حوزه های مدل مالکوم بالدريج

  حوزه شماره 1-   رهبري

 

   معيارهاي مورد بررسي

  a1-  رهبري سازماني

bb 1-  مسئوليت‌پذيري عمومي و شهروندي

 حوزه شماره 2- برنامه‌ريزي راهبردي

 

 معيارهاي مورد بررسي :

 

ab2-  توسعه راهبرد

 b 2-  كاربرد و گسترش راهبرد

 حوزه شماره 3-   تمركز بر مشتري و بازار

 

معيارهاي مورد بررسي :

 

 a3-  دانش نسبت به مشتري و بازار

bb3-  رضايت مشتري و روابط با مشتري

 

  حوزه شماره 4-   اطلاعات و تجزيه و تحليل

 

  معيارهاي مورد بررسي :

 

 a 4-  اندازه‌گيري عملكرد سازمان

4b 4-  تجزيه و تحليل عملكرد سازماني

اسلاید 10 :

   حوزه شماره 5-   تمركز بر منابع انساني

 

   معيارهاي مورد بررسي :

 

a  a5-  سيستم‌هاي كاري

Bb  5-آموزش،بازآموزيو توسعه كاركنان

Cc  5-  رفاه و رضايت كاركنان

 

  حوزه شماره 6-   مديريت فرآيند

 

  معيارهاي مورد بررسي :

 

a  a6-  فرآيندهاي كالا و خدمات

b  b6-  فرآيندهاي پشتيباني

  6-  فرآيندهاي تأمين‌كنندگان و شرکاء

حوزه شماره7- نتايج دستاوردهاي تجاري

 

معيارهاي مورد بررسي :

 

a 7-  نتايج مشتري

b 7-  نتايج مالي و بازار

c 7-  نتايج منابع انساني

d7-  نتايج تأمين‌كنندگان و شراكتها

 e7-  نتايج اثربخشي سازمان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید