بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعریف بلوغ

بلوغ دورانی است که فرد از نظر جسمی تغییر و تحولات زیادی پیدا می کند. در نتیجه این تغییرات یک پسر به مرد و یک دختر به یک زن تبدیل می شود.

بلوغ از نظر فیزیولوژیکی

مرحله ای است که فرد قابلیت تولید مثل را پیدا می کند. این مرحله در جنس مونث با تولید تخمک و در جنس مذکر با تولید اسپرم همراه می باشد. برای ظاهر شدن بلوغ بایستی محور هیپوتالاموس – هیپوفیروگوناد فعال شود.

اسلاید 2 :

تغییرات فیزیکی در بلوغ

1- بروز صفات ثانویه جنسی

2- تغییر در Lean body mass و Fat distribution

3- رشد سیستم اسکلتی که به بسته شدن اپی فیز و تعیین قد نهایی ختم می شود.

اسلاید 3 :

سن شروع بلوغ

در جوامع مختلف متغیر است.

رابطه مستقیمی با سن استخوانی دارد.

فاکتورهای ژنتیکی و محیطی روی سن بلوغ اثر دارد.

در کسانی که ورزش های سنگین انجام می دهند زودتر رخ میدهد.

تغذیه بهتر سن بلوغ را کاهش می دهد.

اسلاید 4 :

سن بلوغ و سیر پیشرفت آن در دختران

سن شروع بلوغ: 11-10 سالگی

اولین علامت: بزرگ شدن پستان ها

علائم دیگر به ترتیب شامل رویش موهای ناحیه زهار، رشد اندام های تناسلی، رویش موهای زیر بغل و منارک

منارک معمولاً 2/5 سال پس از نمو پستانها می باشد.

سن متوسط منارک: 12/5 سالگی

ماکزیمم سرعت رشد در دخترها قبل از منارک می باشد.

اسلاید 5 :

سن بلوغ و سیر پیشرفت آن در پسرها

سن شروع : 12-11 سالگی

اولین علامت: افزایش اندازه بیضه ها

علائم دیگر به ترتیب: پررنگ شدن اسکروتووم، افزایش رشد اندام تناسلی، رویش موهای ناحیه زهار، رویش موهای زیر بغل، رویش موهای صورت و اسپرماتوژنز

ماکزیمم رشد در پسرها پس از شروع بلوغ است.

رشد سریع در پسران 2سال دیرتر از دختران رخ می دهد.

اسلاید 6 :

بلوغ زودرس

به بروز صفات ثانویه جنسی در دختران قبل از 8 سالگی و در پسران قبل از 9سالگی اطلاق می شود.

اسلاید 7 :

بلوغ زودرس می تواند به دو صورت رخ دهد:

Isosexual: صفات ثانویه مربوط به همان جنس در فرد ظاهر میشود.

Hetrosexual: صفات ثانویه مربوط به جنس مخالف در فرد ظاهر شود.

اسلاید 8 :

بلوغ زودرس می تواند به دو دسته بزرگ تقسیم شود:

1- واقعی یا مرکزی

2- کاذب یا محیطی

اسلاید 9 :

بلوغ زودرس واقعی

بروز صفات ثانویه جنسی همراه با فعال شدن محور هیپوتالاموس- هیپوفیز می باشد و بروز علایم همراه با افزایش اندازه و فعالیت گونادها می باشد. این نوع بلوغ همیشه Isosexual می باشد.

اسلاید 10 :

بلوغ زودرس کاذب (محیطی، ناقص)

بروز صفات ثانویه جنسی همراه با فعال شدن محور هیپوتالاموس – هیپوفیز-گوناد نمی باشد و اندازه و فعالیت گونادها ممکن است افزایش نداشته باشد.

این نوع بلوغ می تواند Iso یا Hetrosexual باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید