بخشی از مقاله

ارائه مدل جهت ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات

(مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي تهران)


چکیده

در دنیاي امروز سازمانها براي انجـام ماموریتهـاي اداري و تجاري خود نیاز مبرم بـه اسـتفاده از سیسـتم هـاي فنـاوري اطلاعات دارند. بر این اساس جهت خلق این سیستمها ،آسان سازي و شتاب بخشی به بهبود عملکرد برنامه ریزي ،طراحـی ، اجرا و کنترلهايپروژه فناوري اطلاعات بر مبنـاي اهـداف پروژه ها، تحقق اهداف پروژه ها و در چارچوبزمانهزینه ، و کیفیت بهینهاز ، مهمترین اولویتهاي سازمانها میبرايباشد. اینکه بتوان نقاط ضعف و قوت مدیریت پروژه هـاي فنـاوري اطلاعات سازمان را استخراج کرد باید بتوان ابتدا سـطح بلـوغ این فرایند را ارزیابی و سپس جهت ارتقـا بـه سـطوح بـالاتر برنامه ریزي نمـود .بـه همـین منظـور بایـد بـدنبال روشـها و چارچوبهاي استانداردي بـود تـا بـه شـکل صـحیح وضـعیت مدیریت این نوع پروژه ها را مورد ارزیابی قرار دهـد. در ایـن راستا ، ارائه یک روش براي ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات ، بر مبناي چـارچوب هـاي علمـی پذیرفتـه شده جهانی ضروري بوده کـه در دو سـطح کـلان و جـزء ، سطح رشد یافتگی را ارزیابی نماید. در این مقالـه، بـر مبنـاي چارچوب استاندارد PMBOK و با استفاده از سنجه ها و مدل بلوغ استاندارد COBIT 4.1 ، یک روش جامع ارائـه گردیـده است. بر مبناي این روش، ارزیابی بلوغ مدیریت پـروژه هـاي فناوري اطلاعات شرکت برق منطقه اي تهران صورت گرفتـه و سپس با استفاده از تحلیـل وضـعیت موجـود ، پیشـنهاداتی جهت ارتقاء سطح بلوغ مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات ارائه می گردد.

-1 مقدمه

سازمانها هـر سـال بودجـه بیشـتري را صـرف بکـارگیري فناوري اطلاعات در کسب و کار خود می نمایند. اما بسـیاري از این سرمایه گذاري ها به نتیجـه مطلـوب نمـی رسـد و بـا شکست روبرو می شود. بر اساس مطالعـات گـروه مشـاوران استاندیش که در سال 2001 و با استفاده از نظراتاز 365 نفر مدیران فناوري اطلاعات در سراسر آمریکـا صـورت پذیرفتـه است، مشاهده شد کهتقریباً نزدیک به 31 درصد پروژه هـاي انجام شده در حوزه فناوري اطلاعـات، قبـل از تکمیـل ، لغـو استاندیش دریافت که تنها 9 درصد از پـروژه هـاي بـزرگ در شده انـد. ایـن مسـاله در حـدود 81 میلیـارد دلار از سـرمایه زمان مقرر و با بودجه مصوب به اتمام رسـیده و موفـق شـده گذاري هاي شرکتهاي آمریکائی را نابود کـرده اسـت. در ایـن اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در شرکت بـرق منطقـه میان و بر اساس همین مطالعات در حدود 51 درصد از پروژه اي تهران نیزتقریباً وضعیت به همین صورت است و حتی در ها با تاخیر روبرو شده اند و یا بودجه اي بیشتر از حد تعیـین برخی پروژه ها ماننـد اسـتقرار سیسـتمهاي جـامع اطلاعـاتی شده را مصرف نموده اند. میانگین افزایش پروژهتقریبـاً 1.82 شرایط حادتر می شود.براي نمونه شکل 1 نشان می دهـد کـه برابر بودجه تخمینی بوده و مدت زمـان خاتمـه پـروژه هـاي مدت زمان اجراي واقعی کار در برخی از پروژه ها در شرکت مواجهه با تاخیر نیز حدود 2 برابر زمان موردنظر بـوده اسـت. مذکور بسیار زیاد است.[1] محور عرضی بر اسـاس مـاه مـی احتمال افزایش هزینه ها و تاخیر در اتمـام پـروژه هـا نیـز بـا باشد. بزرگتر شدن پروژه رابطه مستقیمی دارد. در ایـن زمینـه گـروه

اکنون با ایـن همـه اخبـار حـاکی از شکسـت و بـه نتیجـه مقاومت جدي روبرو می شود. بنـابراین ماهیـت پـروژه هـاي نرسیدن سرمایه گذاریها در این حوزه چه باید کرد؟چـه روش فناوري اطلاعات با پروژه هاي دیگر متفاوت است و از سوي هائی براي کاهش احتمال مواجـه شـدن بـا تـاخیر و افـزایش دیگر یک یک پروژه فناوري اطلاعات ممکن است سالها پـس هزینه ها وجود دارد؟ پروژه هاي فناوري اطلاعات عـلاوه بـر از طراحی و پیاده سازي سیستم نیز همچمان ادامه داشته باشد. ماهیت فنی ، ماهیت سازمانی نیز دارند. مـی تـوان پـروژه اي پس در این زمینه بخش جدیدي از دانش ، ابزارها و تکنیکهـا موفق در حوزه فنی ارائه کرد اما چه تضمینی در مورد موفقیت مورد نیاز هستند. این بدنه تشکیل دهنده سرفصل جدیدي می بکــارگیري آن در ســازمان وجــود دارد. بــه کمــک فنــاوري باشد که مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات نامیده می شود. اطلاعات می توان روابـط سـازمانی را تغییـر داد، فراینـدهاي در اجرا و پیاده سازي سیستم هاي فناوري اطلاعات ، ممکـن جدید ایجاد کرد و تغییرات بنیادي بوجود آورد. امـا اگـر ایـن است عواملی ظهور کنند که پروژه را با مشکلات جدي مواجه تغییرات هماهنگ بـا کارکنـان و ذینفعـان صـورت نگیـرد، بـا نماید و در کل پروژه به شکست بینجامد . این دلایـل ممکـن است منشا مختلفی داشته باشد . بر اسـاس تجربیـات بدسـت آمده ، دلایلی متعدد در شکست یا موفقیت پروژه هاي فناوري اطلاعات وجود دارند.[5]اما موضوعی که در این مقالـه بـدان پرداخته می شود بررسی بلوغ مـدیریت پـروژه هـاي فنـاوري اطلاعات است که در صورت داشتن رویکرد هاي درست بـه این مفهوم ، موفقیت پروژه هاي فناوري اطلاعات افزایش می یابد.اما چگونه می توان مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات در یک سازمان را مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان در مورد نقاط ضعف و قوت آن قضـاوت نمـود و سـپس در جهـت بهبـود فرایندهاي تحت پوشش آن برنامه ریزي کرد.


-2مفهوم مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات

به طور خلاصه مدیریت پروژهاي فناوري اطلاعات شـامل سازماندهی ، برنامه ریزي و کنترل در حوزه هاي هزینه، زمـان وکیفیت پروژه هاي فناوري اطلاعات می باشد. امروزه سیستم هاي اطلاعاتی و فناوري اطلاعات با توجه به کارایی و عملکردي که دارند به عنوان بخشی جـدا نشـدنی از سازمان معرفی می شوند. سازمانهاي بزرگ معمـولا چنـدین و چند پروژه فناوري اطلاعات براي پشتیبانی از کسب و کار بـه صورت توسعه و یا پشتیبانی تعریف می نمایند. بنـابراین ایـن سازمانها نیاز به مدیریت مناسب پروژه هاي فناوري اطلاعـات خود دارند.

-3تشریح مدل ارائه شده براي ارزیابی و بهبود

براي بهبود مدیریت پروژه هاي فنـاوري اطلاعـات بایـد از چارچوبها و اسـتانداردهاي برتـر اسـتفاده کـرد.یکـی از ایـن چارچوبها که به صورت مفصل فرایندهاي مـدیریت پـروژه را توصیف می نمایـد 1PMBOK مـی باشـد.مـی تـوان از ایـن استاندارد در زمینه مـدیریت پـروژه هـاي فنـاوري اطلاعـات استفاده کرد .ولی شیوه رفتار استاندارد در مورد این پروژه هـا شـبیه بـه سـایر پـروژه هـاي صـنایعـوئیدیگـر اسـت.از سـ استانداردهائی در زمینه حاکمیت فناوري اطلاعـات بـه ماننـد

2CoBiT نیز انتشار یافتند.CoBit در یکـی از بخشـهاي خـود فرایند مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات بهمراه مدل بلـوغ را توصیف و تعدادي شاخص کنترلی براي ارزیابی فرایند ذکرنموده است.اگر بتوان فرایندهاي مدیریت پروژه در اسـتاندارد PMBOK را بــا شاخصــهاي کنترلــی CoBiT پیونــد زد یــا اصطلاحاً نگاشت نمود ، می توان دقیق تـر ، مـدیریت پـروژه هاي فناوري اطلاعات را ارزیابی نمود.براي همـین منظـور در ادامه به طور خلاصه فرایندهاي تحت پوشش PMBOKنیز وشاخصهاي کنترلی موجود در CoBiT معرفی و نگاشت بـین آنها را تبیین می نمائیم.البته توضیح داده می شود که بلوغ ایـن فرایند جنبه هاي مختلفی دارد . در ادامه ضمن توصـیف مـدل بلوغ ، تشریح می نمائیم کـه نگاشـت چـارچوب COBiT بـه PMBOK کمک شایانی را در پرداختن به جزئیات سـنجش و ارزیابی بعمل می آورد.

-4 فرایندهاي مدیریت پروژه

سازمان جهانی مدیریت پروژه که یک موسسه خصوصی و حرفه اي در زمیـه مـدیریت پـروژه اسـت، اقـدام بـه انتشـار مستنداتی تحت عنوان پیکره دانش مـدیریت پـروژه نمـوده و سعی دارد تا حیطه هـاي مختلـف دانـش مـدیریت پـروژه را تعیین نماید. این مستند بخش هـاي زیـر را بـه عنـوان ارکـان مــدیریت پــروژه جــدولبرشــمردهفراینــدهاياسـت.در 1مدیریت پروژه و هر کدام شامل زیـر فراینـدهاي خـود نشـان داده شده است.

با بررسی هاي بعمل آمده در فضاي مدیریت پروژه ، دسـته بندي فوق جـامع بـوده و مـی توانـد مبنـاي زیـر فراینـدهاي مدیریت پروژه هاي فنـاوري اطلاعـات باشـد.[5,7,9]در ایـن تحقیق براي بررسی مفهـوم بلـوغ فراینـدهاي تحـت پوشـش دمدیریت پروژه از دسته بندي مذکور استفاده می شود. اصولاً فرایندهاي فوق الذکر می توانند بر اساس حوزه هايآغزین ، برنامه ریـزي ، اجـرا ، کنتـرل و اختتـام دسـته بنـدي شوند. این نوع دسـته بنـدي ، مـی توانـد بعـد از ارزیـابی بـه سولاتی از قبیل ، سازمان در کدام حوزه قوي تر است و یا در کدام حوزه ضعف دارد پاسخ دهد.[3]

-5 بلوغ1

اصطلاح بلوغ در رویکردهاي مدیریتی بـه معنـی وضـعیت کمال یا تکامل یا آمادگی و همچنین مسیري براي کمال، رشد و توسعه هست. (انتشـارات دانشـگاه آکسـفورد 2004،.بلـوغ ابزاري است براي اندازه گیري توانائی هاي سازمان). در ایـن تحقیق، اصطلاح بلوغ و مدلهاي آن ابـزاري اسـت کـه جهـت آسان سازي و شـتاب بخشـی بـه بهبـود عملکـرد طراحـی و اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات سازمان بر مبناي اهـداف پروژه ها،تحقق اهداف پروژه ها و در چارچوب هزینه، زمـان و کیفیت بهینه، استفاده می شـود. در چنـد سـال اخیـر شـاهد تدوین چندین استاندارد در حوزه بلوغ مـدیریت پـروژه بـوده ایم.[9..20] ولی با توجه به کاربردي بـودن ، سـادگی ، معتبـر بودن و آسانی در تکنیکهاي ارزیابی ،محقق به سـراغ مـدلهاي بلوغ حاکمیت فناوري اطلاعات رفته و تحقیق خـود را بـر آن اساس انجام داده است.


-6 چارچوب اسـتاندارد CoBiT و مقایسـه بـا دیگـر چارچوبهاي حاکمیت فناوري اطلاعات
یکی از چارچوبهاي بین المللی پذیرفته شـده در زمینـه حاکمیت فناوري اطلاعات ، CoBiT (هـدفهاي کنترلـی بـراي اطلاعات و فناوریهاي وابسته) است. چارچوبتوسطCoBiT موسســه راهبــري فنــاوري اطلاعــات منتشــر شــده و بــه همسوسازي هدفهاي تجاري سـازمان بـا فراینـدهاي کنترلـی متنوع فناوري اطلاعـات مـی پـردازد. مـدل بلـوغ منـدرج در راهنمائیهـاي مـدیریتی چـارچوبـرايCoBiT بـد 34 فراینـ فناوري اطلاعات ، ابزاري است بسیار قوي تا به شیوه مـوثري کنترل هاي فناوري اطلاعات را مبتنی بـر ریسـکهاي موجـود تحلیل و ارزیـابی نمایـد. اهـداف کنترلـی بـراي اطلاعـات و تکنولوژیهــاي مــرتبط ( ( CoBiT توســط انســتیتو حاکمیــت فناوري اطلاعات ( (ITGI و موسسه اصول کنتـرل و ممیـزي سیستمهاي اطلاعات (ISACF) ایجاد شده است.[2,32] مـدل بلوغ CoBiT ابزار حاکمیـت فنـاوري اطلاعـات بـراي انـدازه گیري سطح توسعه یافتگی فرایندهاي فناوري اطلاعات مبتنـی بر کنترلهاي داخلی اسـت. مـدل بلـوغ اجـازه مـی دهـد یـک سازمان خودش را از سطح 0 عدم وجود تا سـطح 5 بعنـوان سطح بهینه نمره گذاري نماید. چنین ارزیابی می تواند بوسیله ممیزانی صورت گیرد که با بررسی کامل فراینـدهاي فنـاوري اطلاعات ، سطح بلوغ را مشخص نمایند. رهیافت اساسی این موضوع ، بررسی سطوح بلوغ موجود فراینـد و برنامـه ریـزي براي سطوح بلوغ مطلوب می باشـد . ضـمن اینکـه نقشـه راه حرکت از وضـعیت موجـود بـه وضـعیت مطلـوب نیـز بایـد استنتاج شـود. بنـابراین سـازمان کنترلهـاي داخلـی را بعنـوان تجارب بهبود وضعیت انجـام مـی دهـد و بهبـود هـر یـک از فرایندهاي فناوري اطلاعات در کل به بهبود وضـع حاکمیـت فناوري اطلاعات منجر خواهد شد . به هـر حـال پیـدا کـردن مقدار سطح بلوغ هدف نیست بلکه ابزاري است بـراي کنتـرل همراستائی فناوري اطلاعات بـا کسـب و کـار و اینکـه کجـا هستیم و باید به چه اهدافی برسیم.علاوه بر استاندارد CoBiT استانداردهاي دیگري در حوزه فناوري اطلاعـات مطـرح کـه ذیلاً به صـورت مختصـر مقایسـه و در ادامـه دلایـل انتخـاب چارچوب CoBiT ذکر می گردد.در شکل2 نیز مقایسـه اي در زمینه تمامیت و کامـل بـودن اسـتانداردهاي فـوق در دو بعـد بعمل آمده است. بعد عمودي بیانگر عمق جزئیات استانداردها در موارد فنی و عملیاتی است و بعد افقی نشان دهنـده مقـدار
کامل بودن اسـتاندارد ، تعـداد ارجاعـاتدرونبـهCoBiT از استاندارد و ارجاع به استاندارد از درون CoBiT می باشد.[2]

(شکل(2 مقایسه سطح جزئیات در استانداردها


با توجه به مجموعه مباحـث ارائـه شـده مـی تـوان نتیجـه گرفت :

• چارچوب CoBiT به صورت صریح مدل بلوغ ارائه داده است.

• ایـن چـارچوب در سـطح کـلان و نیـز عملیـاتی و

سرویسهاي فنـاوري اطلاعـات ،تجـارب بهتـري

دارد.
• با توجه به اینکـه فراینـد مـدیریت پـروژه بـه طـور

صریح یکی از فصـول چـارچوب CoBiT را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت نگاشـت اسـتاندارد

مــدیریت پــروژه PMBOK بــا آن بــه ســادگی صورت می گیرد.
1-6 رابطه CoBiT با میزان بلوغ

در چارچوب CoBiT مدل سازي بلـوغ بـر اسـاس نـوعی ارزیابی سازمانی بنا شده است که بین سطح عـدم وجـود((0 بهینه((5 رتبه بندي می شود. این رتبه بنـدي بـر اسـاس مـدل بلوغ پیشنهادي موسسه مهندسی نرم افزار است که در ارتبـاط با سنجش سطح بلوغ قابلیت توسعه نـرم افـزار صـورت مـی گیرد. سطوح مختلف بلوغ در مدل یاد شده ، به صورت زیـر دسته بندي می شود: .[4]
سطح - 0 عدم وجود : فقدان هر گونـه فراینـد : سـازمان حتی متوجه نشده است که باید کاري انجام دهد.
سطح -1 ابتـدائی/فاقـد عمومیـت :مـدرکی دال بـر توجـه سازمان نسـبت بـه موضـوع وجـود دارد، امـا هـیچ فراینـدي استاندارد نیست و فقط کارهائی فاقد عمومیت، مـوردي و یـا شخصی انجام می شوند.

سطح -2 تکرارپذیر اما شهودي: فرایندها تا حـدي توسـعه یافته اند که رویه هاي مشابه توسط نقش هاي مشابه اجرا مـی شوند. دراین سطح ، هیچ گونه آمـوزش رسـمی داده نشـده ، ارتباطی با رویه هاي اسـتاندارد وجـود نـدارد و مسـولیت بـر عهده اشخاص است.به دلیل وابستگی زیاد به دانش اشـخاص
، بروز خطا نیز محتمل است.

سطح -3 فرایند تعریف شده : رویه ها استاندارد، مسـتند و بـا آمـوزش مـرتبط شـده انـد. انجـام مـوارد مــذکور بسـیار ضروریست. با این حال شناسائی انحرافات بعید بـه نظـر مـی رسد. رویه ها از سطح بـالائی برخـوردار نبـوده،صـرفاً جنبـه

تشریفاتی دارند.

سطح -4مـدیریت شـده و قابـل انـدازه گیـري :مـدیریت سازمان به پایش و ارزیابی مطلوبیت رویه ها پرداخته ، هرجـا که به نظر آید که اجراي فرایندها موثر نیست، وارد عمـل مـی شود. فرایندها تحت بهبود مستمر قرار داشته، منجـر بـه ارائـه تجارب موفق می شوند. خودکارسازي و ابزار به شکل محدود و جزیره اي به کار می روند.

سطح -5بهینـه :فراینـدها در سـطح تجـارب موفـق دیگـر سازمانها ، بر مبناي نتایج بهبود مسـتمر و مـدل سـازي بلـوغ، پالایش شده اند. فناوري اطلاعات به صـورت یکپارچـه و بـه منظور خودکارسازي گردش کارها، فراهم آوردن ابزار ارتقـاي کیفیت و سرعت بخشیدن به تطابق سازمان با تغییـرات مـورد استفاده قرار می گیرد. .[4,24]

اما آنچه که مدل بلوغ فرایندي CoBiT بـر آن تمرکـز داردبعد قابلیت بوده ، براي ارزیابی در سطح عملیاتی و با جزئیات می توان از پرسش نامه منطبق بر PMBOK استفاده کرد تا به تفکیک حوزه هاي دانش 9 گانه مدیریت پروژه و نیـز حـوزه هاي فرایندي هر فاز پروژه را ارزیابی نمـود. امـا بایـد بتـوان نگاشت استانداردCoBiT به PMBOK را فرض نمـود کـه درادامه به معتبر بودن این نگاشت اشاره می نمائیم. زیرا CoBiT نمی تواند جزئیات را اندازه گیري نماید.در طراحی مدل بلوغ کنونی چارچوب CoBiT و براي ارزیابی بر اساس بعد قابلیت ، مشخصه هاي زیر مـد نظـر قـرار گرفتـه انـد [4] :آگـاهی و ارتباط ، سیاستها، برنامه ها وروالها ، ابزارهـا و خودکارسـازي ،مهارتها و تخصص ، مسولیت و پاسخگوئی و تنظیم اهداف و اندازه گیري. ضمن اینکـه بیـان نگاشـت دو مـدل فراینـدهاي تحت پوشش از جمله، مدیریت یکپارچگی ، مـدیریت زمـان ،مدیریت هزینه،مـدیریت کیفیـت ،مـدیریت ریسـک،مدیریت تدارکات،مدیریت ارتباطات ،مدیریت منابع انسانی و مـدیریت حیطه را مورد ارزیابی دقیق تري قرار می دهد.


2-6 اهداف کنترلی براي مدیریت پروژه هاي فنـاوري اطلاعات

بر اسـاس چـارچوب کنترلـی CoBiT ، 14 مـورد هـدف کنترلی براي فرایند مـدیریت پـروژه هـاي فنـاوري اطلاعـات مطرح شده که به صورت ذیل مـی باشـد. در CoBiT فراینـد مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعـات بـا کـد PO10 معرفـی شده ، بدین جهت اهداف کنترلی زیر بر همین اسـاس شـماره گذاري شده است .


10.1 چارچوب مدیریت برنامه ،10.2 چـارچوب مـدیریت پروژه IT ،10.3 رویکرد مدیریت پروژه ،10.4 تعهـد ذینفعـان ،10.5بیانیه حیطه پروژه،10.6 آغـاز سـازي فـاز پـروژه ،10.7 طرح یکپارچه پروژه،10.8 منابع پروژه،10.9 مدیریت ریسـک همانطوریکه قـبلا عنـوان شـد در صـورتیکه بخـواهیم بـه روژه 10.10 طرح کیفیت پروژه ،10.11 کنترل تغییرات پروژه صورت جزئی سطح بلوغ را انـدازه گیـري نمـائیم بایـد بـین 10.12 روشهاي برنامه ریـزي ممیـزي ،10.13 انـدازه گیـري اهداف ترلی مطرح شـده در CoBiT و اسـتاندارد PMBOKملکرد،10.14 اختتام پروژه یک نگاشت بوجود بیاوریم.شکل 3 همپوشانی دو اسـتاندارد را نشان می دهد.[29]

CoBiT مدیریت پروژه را بعنــوان یکــی از فراینــدهاي فناوري اطلاعات تعریـف مـی نمایـــد. امـــا جزئیـــاتی کـــه PMBOK بدان می پردازد را در بر نمی گیرد.بنابراین زمـانی کــه ایــن فراینــد بــر اســاس CoBiT مــی خواهــد بهبــود یابد ، مالکین فرایند می تواننـد از تجربیـات برتـر PMBOK بعنوان یک منبع استفاده نمایند. . همانگونـه کـه گفتـیم ، نقطـه قـوتـه COBIT نسـبت بـ PMBOK وجود سنجه ها در سطح کلان فرایند و مدل بلـوغ مشخص آن است. در سوي دیگـر PMBOKپراسـتفاده تـرین چارچوب پذیرفته شده جهانی است که به صورت تخصصـی بر روي مدیریت پروژه می پردازد. با استفاده از نگاشت انجـام شده، فرایندهاي این دو مدل، به طور کامل به یکدیگر متصـل می شوند و می توان در هر مرحلـه از PMBOK بـا اسـتفاده از سنجه هاي استاندارد مشابه در COBIT، و مدل بلوغ ارائه شده توسط COBIT به مدل کامل ارزیابی بلوغ رسید. لذا با جمـع بندي بررسی هاي صورت گرفته، این نتیجه حاصلکه می شود اگر بخواهیم نقاط قوت دو مـدل PMBOKو COBIT 4.1را در تهیه یک مدل مناسب براي ارزیابی بلـوغ مـدیریت پـروژه هاي فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار دهیم، باید با استفاده از نگاشت بین فرایندها و اهداف کنتـرل دو چـارچوب، مـدل ارزیابی مبتنی بر PMBOK تهیه نماییم که در ارزیابی مراحـل خود، از مدل بلوغ و سـنجه هـاي اسـتاندارد COBIT اسـتفاده کرده باشد. همانطوریکه در استمرجع شماره [29] ذکر شده متــدلوژي نگاشــت در دو ســطح کــلان و جــزء انجــام مــی گرد.گزاره هاي مطرح شده در CoBiT بعنوان اهداف کنترلـی طح بالا در حوزه هاي فرایندي فناوري اطلاعـات بیـان مـی شوند و گزاره هاي مطـرح در PMBOK بـه صـورت جزئـی بهترین تجارب را در زمینه مدیریت پروژه بیان می دارنـد.ایـن وارد به طور صریح در فصول 4 الی 12 اسـتاندارد PMBOK مطرح می شوند. خوانندگان براي جزئیات نگاشت می تواننـد به مرجـع 29 مراجعـه نماینـد. جـدول 2 بـه طـور خلاصـه ، نگاشت بوجود آمده را نشان می دهد.

براي مثال، هدف کنترلی شماره 10.6 که بعنوان آغازسـازي فاز پروژه در CoBiT نام دارد به فرایندهاي با شـماره 4.2،4.1

و5.2 با عناوین تدوین منشور پروژه ، تدوین بیانیـه مقـدماتی محدوده پروژه وبرنامه ریزي محددوده در PMBOK نگاشـت می گردد.(به جدول 1 مراجعه شود)


-8 مطالعه موردي

بر اساس سند معماري سـازمانی تهیـه شـده شـرکت بـرق نطقه اي تهران در سال 87 از آنجایی کـه غالـب خـدمات و انتظارات قابل برونسپاري ماهیت پروژه اي دارنـد، لازم اسـت تا نظام مدیریت پروژه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید