بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه این فصل از دانشجویان انتظار می رود:

حرکات انتقالی را تعریف کنند.

حرکات انتقالی مستقیم الخط را تعریف کنند.

حرکات انتقالی منحنی الخط را تعریف کنند.

حرکات چرخشی (دورانی) را تعریف کنند.

حرکات عام یا متداول را تعریف کنند.

اسلاید 2 :

حرکات انتقالی

  حرکات انتقالی موقعی صورت می‌گیرد که جسم طوری حرکت کند که کلیه اجزاء آن دقیقاً مسافت یکسانی را در جهت و زمان مشابه طی کرده باشد. حرکات انتقالی به دو صورت مستقیم الخط و منحنی الخط صورت می‌گیرد.

اسلاید 3 :

الف- حرکات انتقالی مستقیم الخط

   در حرکت انتقالی مسیر حرکت روی خط مستقیم است. مانند حرکت یک جسم روی یک سطح صاف و در مسیر مستقیم، یا حرکت اسکیت بازی که بدون تغییر وضعیت قسمتهای مختلف بدنش در مسیر مستقیم حرکت می‌کند.

اسلاید 4 :

ب ـ حرکت انتقالی منحنی الخط

     در حرکت انتقالی منحنی الخط مسیر حرکت منحنی شکل است. مانند رچتر بازی که بدون اینکه قسمتهای مختلف بدنش تغییر وضعیت دهد در یک مسیر منحنی شکل سقوط می‌کند.

اسلاید 5 :

حرکات دورانی

     حرکت دورانی یا چرخشی موقعی صورت می‌گیرد که جسم دریک مسیر دایره‌ای حول محوری در فضا طوری حرکت کند که کلیه اجزاء و قسمتهای آن در یک جهت و زمان مشابه جابجا شود.

اسلاید 6 :

     درحرکت دورانی محور دوران ممکن است خود قسمتی از جسم (مانند حرکت دورانی دست در مفصل شانه) یا مجزا از جسم (مانند حرکت دورانی ژیمناست حول میله بارفیکس) باشد. اما در هر صورت در وضعیت عمود بر صفحه دوران می‌باشد.

اسلاید 7 :

حرکات عام یا متداول

     حرکات عام در حقیقت ترکیبی از حرکتهای انتقالی و دورانی می باشد. مانند دویدن دو و میدانی که در آن حرکت خود ورزشکار از نوع انتقالی بوده و حرکت اندامهای وی از نوع دورانی می باشد.

اسلاید 8 :

حرکات عام یا متداول

     حرکت دوچرخه سوار که در آن حرکات مچ پا، ساق پا و ران از نوع دورانی بوده و حرکت بالاتنه وی از نوع انتقالی است. حرکات ورزشکاران در محیطهای ورزشی عموماً از نوعاً می‌باشد.

اسلاید 9 :

هدفهای رفتاری
پس از مطالعه این فصل از دانشجویان انتظار می رود:

مسافت و جابجایی را تعریف کنند.

سرعت متوسط و بردار سرعت متوسط را تعریف کنند.

مفهوم شتاب را بفهمند.

کمیتهای برداری و نرده ای را بشناسند.

روش محاسبه برایند دو بردار را یاد بگیرند.

مولفه های عمودی و افقی یک بردار را تعیین کنند.

معادلات مربوط به حرکات خطی شتابدار و بدون شتاب را بشناسند.

 

 

اسلاید 10 :

کینماتیک (Ki ematics):

   هر گاه ویژگیهای حرکت نظیر سرعت حرکت، مسافت، جابجایی و شتاب حرکت یک جسم را مورد مطالعه قرار می‌دهیم در حقیقت به کینماتیک می‌پردازیم. به عبارت دیگر، علم کینماتیک به بررسی ویژگیهای حرکت می‌پردازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید