بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

آموزش مدیریت خانواده

—از سال 1960 که مشاهده شد کار با کودک  باعث تغییرات خواسته شده نمی شود. نظریه سیستمی نشان داد که باید این تغییرات از والدین شروع شود

اسلاید 2 :

PMT  نوجوانی رو چه مواردی تکیه می کند.

—شناخت باورها وانتظارات والدین از نوجوان

—ارتباط با نوجوان

—گفتگو با نوجوان

—نظارت والدین بر نوجوان

—برای آموزش این 4 بعد در شیوه های فرزند پروری والدین را درگیر می کنیم.

اسلاید 3 :

اولین اطلاعاتی که باید به والدین داده شود

—اطلاعات رشدی: نوجوان در مرحله رشدی نوجوانی تغییرات شناختی، هیجانی، فیزیکی دارد و این تغییرات نوع ارتباط با والد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

اسلاید 4 :

دومین اطلاعات

—نقش والدین و تاثیر آنها در شیوه های سازگار یا ناسازگار در نوجوانان

—قسمت زیادی ازرفتار نوجوان  reactionاست و سهم اندکی action.

—والدین بیشتر باید رفتارهای خود را اصلاح کنند تا فرزندان بازخورد خوبی داشته باشند.

اسلاید 5 :

سومین اطلاعات

—معرقی ریسک فاکتورها و عوامل خطر در دوره نوجوانی

— و نهایتا روشهای تغییر و اصلاح رفتار را آموزش دهیم.

اسلاید 6 :

مداخله

—پس از مرحله آموزش به والدین مرحله مداخله است.

—1- ساختن ارتباط

—2- برقراری گفتگو

—3- ساختن قواعد و قوانین

—4- نظارت بر اجرای قواعد

—5- انتظارات والدین

اسلاید 7 :

ساختن تعامل مثبت

—یک عامل محافظت کننده در نوجوان است.

—اگر بین نوجوان و والدین این تعامل به هم بخورد عامل محافظت کننده از بین رفته و هر دو طرف آسیب می بینند.

—تشویق، محبت فیزیکی، زمان با کیفیت با نوجوان

اسلاید 8 :

ساختن ارتباط موثر

—گفتگوی موثر (نه اینکه مرتب والدین بگویند و نوجوان گوشهایش را بسته)

—سدهای ارتباطی را بشناسند

—اصلاح شیوه های گفتگوی ناسالم

—زبان بدن یکسان با کلام

—گوش دادن فعال

—

اسلاید 9 :

آموزش حل مساله

—هر وقت روابط آسیب دید خانواده دور هم بنشینند و راهکار بدهند و از مجموعه راهکارها بهترین را انتخاب و قاعده و قانون اجرایی برایش تعیین کنند.

—انتظارات غیر منطقی نوجوانان و والدین شناسایی شود

اسلاید 10 :

باورهای غیر منطقی والدین در مورد  در نوجوانان

—تباه شدن( با یک اشتباه زندگیشان تباه شده)

—کمال طلبی

—قصد منفی( هر کار ناشایست را به قصد آزار والدین ا نجام می دهند)

—اطاعت کورکورانه

—شکر و قدردانی( برای هر فعالیتی باید قدردانی و تشکر کنند).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید