دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل فرمول  میباشد ----

اسلاید 1 :

توزيع ويبول

توزيع بتا

توزيع نرمال

خواص توزيع نرمال

تركيب خطي متغيرهاي تصادفي نرمال

تابع توزيع تجمعي نرمال

خاصيت توليد مثل توزيع نرمال

توزيع نرمال دومتغيره

خواص توزيع نرمال دومتغيره

اسلاید 2 :

توزيع بتا

توزيع بتا حالت كلي تر توزيع يكنواخت پيوسته است كه در فاصله [0,1] تعريف مي گردد.

نسبتها و درصدها در اين دسته جاي دارند.

تعريف: متغير تصادفي X توزيع بتا با پارامترهاي         و         دارد اگر و فقط اگر داراي چگالي احتمال زير باشد:

 

 

اگر                باشد يك توزيع يكنواخت در فاصله [0,1] خواهيم داشت.

 

اسلاید 3 :

توزيع بتا

مثال 17: اگر درصدي از درآمد فرد كه پس انداز مي شود متغير تصادفي X باشد و فرض كنيم كه توزيع آن بتا با پارامترهاي      و            است احتمال اينكه فردي كمتر از 5% درآمد خود را پس انداز كند چقدر است؟

پاسخ:

 

اسلاید 4 :

توزيع نرمال

خواص توزيع نرمال

محور x ها مجانب افقي تابع است.

تابع حول a قرينه است.

X=a نقطه ماكسيمم مطلق است.

نقاط عطف تابع عبارت است از:

 

 

اسلاید 5 :

توزيع نرمال

خواص توزيع نرمال

خاصيت توليد مثل توزيع نرمال

قضيه: جمع چند متغير تصادفي مستقل نرمال خود يك توزيع نرمال با ميانگيني برابر با مجموع ميانگينها و واريانسي برابر مجموع واريانس هاي متغيرهاي تصادفي جمع شده خواهد بود.

اثبات:

 

 

 

 

 

 

نتيجه: هر تركيب خطي از متغيرهاي تصادفي مستقل نرمال خود توزيع نرمال دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تئوری برشگر DC کاهنده - افزاینده مستقیم

برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم در ارائه توپولوژي برشـگر AC کاهنـده-افزاینـده مسـتقیم پیشنهادي، از توپولوژي مداري مرجـع [6] بـراي برشـگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم، شکل (1)، الهام گرفته شده است. شکل :(1) برشگر DC کاهنده-افزاینده مستقیم (بدون تغییر پلاریته ولتاژ) در طراحی این مبدل نیز مشابه سـایر برشـگرها از ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه رفتار يك متغير تصادفي با تابع توزيع احتمال آن توضيح داده مي شود. تابع توزيع احتمال را مي توان در قالب شكل، هيسنوگرام، جدول يا يك فرمول رياضي بيان نمود. گاهي نتايج حاصل از آزمايشهاي آماري كه داراي فضاي نمونه گسسته هستند داراي رفتار عمومي از نوع خاصي ه ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
162 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : -فصل اول : تحليل تنش و تحليل كرنش  تعريف تنش بر روي يك سطح، معادلات تعادل، تنش در يك نقطه، تغيير شكل نسبي(كرنش)، كرنش در يك نقطه، رابطه تغيير شكل نسبي با مؤلفه هاي تغيير مكان. - فصل دوم : روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی روابط عمومي ت ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جلسه  هفتم مقدمه توزيع يكنواخت گسسته خواص توزيع يكنواخت گسسته توزيع برنولي خواص توزيع برنولي توزيع دوجمله اي خواص توزيع دوجمله اي توزيع چند جمله اي خواص توزيع چند جمله اي اسلاید 2 : جلسه  هفتم مقدمه رفتار يك متغير تصادفي با تابع توزيع احتمال آن ت ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : üمقدمه oنتيجه برخي از پديده ها تصادفي زير مجموعه اعداد حقيقي است. lزمان رسيدن مشتري به يك فروشگاه lعمر انسان l... oدر مواردي كه نتايج عددي نيستند علاقه مند به نتايج عددي هستيم lتعداد شيرها در سه بار پرتاب سكه o اسلاید 2 : üتعريف يك متغير تصاد ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برخي از اميدهاي رياضي خاص توابع مولد گشتاور اميد رياضي تابع مقابل در حالت يك متغيره   اميد رياضي تابع مقابل در حالت دو متغيره   اميد رياضي تابع مقابل در حالت چند متغيره   اسلاید 2 : برخي از اميدهاي رياضي خاص توابع مولد گشتاور تابع م ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توزيع فوق هندسي برخي از آزمايشهاي آماري از تعدادي آزمايش غير مستقل تشكيل مي شود كه احتمال موفقيت در آنها دچار تغيير مي گردد در اين صورت با يك آزمايش فوق هندسي مواجهيم. تعريف: يك آزمايش فوق هندسي داراي ويژگي هاي زير است: يك نمونه تصادفي به اندازه n بدون جاي ...

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم تئوری بازی ها

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف : نطريه بازي ها عبارت است از مطالعه مسائل تقابل به عبارت ديگر نظريه بازي ها عبارت است از بازي راهبرد ها نه بازي بر اساس شانس . اجزاء نظريه بازي ها عبارت است از : 1- بازي كن ها ( تصميم گيرنده ها) 2- انتخاب (عملي امكان پذير) 3- نتيجه (سود-جايزه-.... ...