دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

امید ریاضی تابع مقابل در حالت یک متغیره

 

امید ریاضی تابع مقابل در حالت دو متغیره

 

امید ریاضی تابع مقابل

در حالت چند متغیره

 

اسلاید ۲ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

–تعریف: تابع مولد گشتاور  متغیر تصادفی X با نماد MX(t) نشان داده می شود و امید ریاضی تابع etX است یعنی MX(t)=E(etX)

–تابع مولد گشتاور دو صورتی وجود دارد که به ازای عدد ثابتی مانند c تابع MX(t) در فاصله t<=|c| محدود باشد.

–در حالت گسسته:

–در حالت پیوسته:

اسلاید ۳ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

اسلاید ۴ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

قضیه: در صورتی که MX(t) وجود داشته باشد آنگاه به ازای اعداد صحیح و مثبت r خواهیم داشت:

اثبات:

اسلاید ۵ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

مثال ۳۹: تابع توزیع جرمی متغیر تصادفی X عبارت است از

 

که در آن n یک عدد صحیح و ۰<=p<=1 است تابع مولد گشتاور X را به دست آورده و از ان برای محاسبه میانگین و واریانس استفاده نمایید.

اسلاید ۶ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

پاسخ:

اسلاید ۷ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

مثال ۴۳: تابع توزیع جرمی متغیر تصادفی X عبارت است از

 

 

تابع مولد گشتاور X را به دست آورید.

پاسخ:

اسلاید ۸ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

قضیه: اگر توابع مولد گشتاور متغیرهای تصادفی X و Y به ترتیب MX(t) و MY(t) باشند و اگر برای تمام مقادیر t رابطه MX(t)=MY(t) برقرار باشد آنگاه X و Y هم توزیع هستند.

اسلاید ۹ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

مثال ۴۶: فرض کنید تابع مولد گشتاور متغیر تصادفی پیوسته X به صورت زیر باشد:

 

در این صورت داریم

با توجه به اینکه چگالی

دارای تابع مولد گشتاور                          است بر اساس خاصیت یگانگی توابع مولد گشتاور چگالی متغیر تصادفی X عبارت است از

 

اسلاید ۱۰ :

برخی از امیدهای ریاضی خاص

توابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یک متغیر تصادفی

قضیه: اگر متغیرهای تصادفی مستقل X1، X2، … و Xn به ترتیب دارای توابع مولد گشتاور    باشند  وY=X1+X2+…+Xn آنگاه تابع مولد گشتاور Y عبارت است از

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 48 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد