بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

تاريخ در لغت به معناي شناساندن وقت است و علم تاريخ علمي است كه حاوي ذكر وقايع و حوادث است.

در اصطلاح: علم به وقايع و حوادث و اوضاع و احوال زندگي انسانها و ملتها در گذشته و تدوين آنها.

اسلاید 2 :

قرآن يكي از منابع اصلي تاريخ است. ولي قرآن تاريخ محض نيست، بلكه كتاب جامع الاطرافي در زمينه هاي مختلف اعتقادي، تربيتي، تاريخي، علمي، نظامي، سياسي است.

سوره يوسف آيه 111:

به تحقيق در سرگذشت آنان براي صاحبان عقل عبرتي است

اسلاید 3 :

ماركسيسم: عامل عمده را اقتصاد و تكامل ابزار توليد دانسته است.

زيگموند فرويد: غريزه جنسي را عامل تحرك مي داند.

آدلر و نيچه: عامل حركت را در برتري جويي و قدرت طلبي خلاصه        ميكند.

فرانسيس بيكن: مراحل مختلف رشد علم را سرآغاز تحول و عامل اساسي حركت تاريخ مي داند.

اسلاید 4 :

1-تاريخ نقلي: تحرير و بيان وقايع و حوادث و اوضاع و احوال انسانها در گذشته.

2-تاريخ تحليلي: علم به قواعد و سنن حاكم بر زندگي انسانهاي پيشين كه از مطالعه و بررسي حوادث و وقايع گذشته به دست آمده باشد.

3-فلسفه ي تاريخ: علم به تحولات و تطورات تاريخ و جامعه از مرحله اي به مرحله ي ديگر و علم به قوانين حاكم بر آنها.

 

اسلاید 5 :

خصوصيات تاريخ نقلي:

1- جزيي نگر و فردي است، نه كلي نگر و عمومي.

2- علم به نقليات است، نه تحليل آنها.

3- علم به بودنهاست، نه شدنها.

4- به گذشته تعلق دارد، نه به حال و آينده.

اسلاید 6 :

خصوصيات تاريخ تحليلي:

1- علم به كليات ا ست.

2- بررسي مسائل عقلي و تحليلي است.

3-علم به شدنهاست.

4- علم به روش احتراز از عوامل شكستها و روش كاربرد نكات قوت و تجربيات مفيد براي پيروزي است و به آينده مربوط ميشود.

اسلاید 7 :

روش تاريخي قرآن:

از مطالعه قرآن سه حقيقت و نكته مهم به دست مي آيد:

1- تاريخ قانونمند است.

2- تاريخ همواره دو سو دارد: يكي خدا و يكي انسان

3- تاكيد بر اراده و اختيار انسان و اينكه همواره تلاش انسان در سعادت و انتخاب او مؤثر است.

اسلاید 8 :

فوايد عمومي تاريخ اسلام:

1- انتقال هزاران تجربه از فرهنگ و آداب سنن به نسلهاي بعدي

2- آگاهي از عوامل شكستها، پيروزيها و رشد تمدن ها و مرگ آنها

3- شناخت بهترين انسانها به عنوان اسوه و تقليد از رفتار آنان

4- آگاهي از عوامل پيدايش عقيده ها و بررسي هاي تاريخي و ويژگيهاي آنها.

اسلاید 9 :

فوايد ديگر تاريخ كه تاثير در شناخت ما دارد:

1- شناخت حقانيت اسلام

2- شناخت آيات قران و مراحل مختلف نزول آن

3- شناخت مراحل حركت پيامبر براي اجراي اسلام و برقراري حكومت اسلامي

4- شناخت روشهاي مختلف تبليغي و تربيتي پيامبر اسلام.

اسلاید 10 :

فوايد ديگر تاريخ كه تاثير در شناخت ما دارد:

5- شناخت خصوصيات فردي و اخلاقي رسول خدا و سيره ي علمي او

6- شناخت عوامل پيروزيها و شكستها، بررسي جنگهاي پيامبر اسلام.

7- شناخت احكام شرعي و مراحل چگونگي وجوب و مشروعيت آنها.

8- شناخت ريشه هاي عقيدتي اسلام در سيره و سنت و غيره.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید