بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

جایگاه درس

  • تاریخ تحلیلی صدر اسلام به عنوان 2واحد درسی عمومی برای کلیه رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده است

اسلاید 2 :

هدف درس

  • آشنایی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با زمینه های شکل گیری تاریخ اسلام وتحولات مربوط آن

اسلاید 3 :

مباحث پایه در تاریخ 1-تعريف تاريخ

  • در لغت: به معنی شناساندن وقت است
  • دراصطلاح:علم به وقایع و حوادث واوضاع و احوال زندگی انسانهاوملتهادرگذشته وتدوین آنها

اسلاید 4 :

2-ارزش ذخایر تاریخی

1- بهره برداری از ذخایر تاریخی به صورت صحیح

2-اسلام دارای غنی ترین ذخایر تاریخی بشر

3-تشیع دارای غنی ترین ذخایر تاریخی در میان مذاهب

اسلاید 5 :

3-قرآن منبع تاریخ صدر اسلام

1-قرآن منبع اصلی تاریخ اسلام بدون اینکه کتاب تاریخی محض باشد.

2-هدف قرآن از بازگویی مسائل تاریخی، هدایت وتربیت انسانها وعبرت آموزی است.

اسلاید 6 :

4-عوامل تحرک تاریخ در مکاتب مادی

1-مارکسیسم : اقتصاد وتکامل ابزار تولید

2-فروید: غریزه جنسی

3-آدلرونیچه:غریزه برتری جویی وقدرت طلبی.

4-فرانسیس بیکن:مراحل مختلف رشد علم عامل اساسی حرکت تاریخ

اسلاید 7 :

انتقاد به دیدگاه مادی گرایان درباره عوامل تحرک تاریخ

  • بُعد معنوی، قدرت خلاق،ایمان وایثار واراده و استقامت مردان حق وانبیاء وپیروان جان برکف آنان که بیشتر از طبقه محروم ومستضعف بودند، را نادیده گرفته است.

اسلاید 8 :

عوامل تحرک تاریخ از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

1- انبیاء ورهبران بزرگ الهی

2- هجرتها ومهاجرتها

3- نوابغ وشخصیتهای بزرگ علمی و...

4- ریاست طلبی وخودخواهی

5- افزایش جمعیت وپدید آمدن نیازها ي جدید و...

اسلاید 9 :

5-تقسیمات تاریخ

1- تاریخ نقلی

2- تاریخ تحلیلی

3- فلسفه تاریخ

اسلاید 10 :

تعریف تاریخ نقلي وتحليلي

1-نقلی:تحریر وبیان وقایع وحوادث واوضاع واحوال انسانها در گذشته

2-تحلیلی یاعلمی:علم به قواعد وسنن حاکم بر زندگی انسانهای پیشین که از مطالعه وبررسی حوادث ووقایع گذشته به دست آمده باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید