بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پس از شيخ صفي الدين نوادگان وي در پي كسب قدرت بر امدند و درعهد شيخ جنيد وشيخ حيدر  صفويان شمشير بدست گرفته و شيخ حيدر نيز براي اينكه هواداران خود رااز سايرين متمايز سازد دستور داد كلاهي سرخ رنگ ودوازده ترك بر سربگذارند و بدين ترتيب قزلباشان پديد امدند.

اسلاید 2 :

پس از چندي تعداد زيادي قبايل با قزلباشان متحد شدند و توانستند زمينه رابراي تشكيل دولت صفوي آماده كنند وشاه اسماعيل را در سال907ه.ق به فرماندهي ايران برسانند ومهمترين قبايل كه نيروي اصلي قزلباشان راتشكيل مي دادند عبارت بودند از :               تكلو ،روملو،شاملو،افشار،استاجلو،ذوالقدر وقاجار

اسلاید 3 :

شاه اسماعيل تصميم گرفته بود كه مذهب شيعه رامذهب رسمي ايران اعلام كند ،به اين دليل پس از تاجگذاري به تمامي خطباء كشور امر كرد كه شهادت          ‌‌«اشهد ان عليا ولي الله » رابرزبان آورده و                 «حي علي خير العمل »           را در اذان بلند بگويند.

اسلاید 4 :

رويدادهاي مهم زمان شاه اسماعيل

  • جنگ با ازبكان در شرق كشور و شكست دادن آنها
  • جنگ با عثماني ها در غرب كشوركه به جنگ چالدران مشهوراست؛ دراين جنگ با وجود سلحشوري صفويان بدليل اينكه سپاه عثماني از توپخانه استفاده مي كرد و سپاه صفوي از شمشير ؛صفويان شكست خوردند .
  • قابل ذكراست كه در اين زمان سلطان سليم ،شاه عثماني ها بود.

اسلاید 5 :

رويدادهاي مهم زمان شاه اسماعيل

  • جنگ با ازبكان در شرق كشور و شكست دادن آنها
  • جنگ با عثماني ها در غرب كشوركه به جنگ چالدران مشهوراست؛ دراين جنگ با وجود سلحشوري صفويان بدليل اينكه سپاه عثماني از توپخانه استفاده مي كرد و سپاه صفوي از شمشير ؛صفويان شكست خوردند .
  • قابل ذكراست كه در اين زمان سلطان سليم ،شاه عثماني ها بود.

اسلاید 6 :

شاه تهماسب اول

وقايع عمده عصروي عبارتند از :

  • جنگ با ازبكان وشكست دادن انها
  • جنگ با عثماني ها و بسته شدن پيمان صلح آماسيه بين دوكشور درسال 962ه.ق.درزمان شاه سليمان قانوني.

«بطور كلي تلاش عمده شاه تهماسب استوار كردن دولت مركزي بود.»

اسلاید 7 :

شاه اسماعيل دوم

وي ازحيث ريختن خون اقوام نزديك خود كه برخي هنوز طفل شير خوار بودند ،بي شباهت به شيرويه پسر خسروپرويزنيست. وي پس از يكسال سلطنت  در گذشت وقابل ذكر است كه وي به مذهب اهل سنت هم گرايش داشت.

محمد خدابنده

وي پادشاهي متدين ودرويش خصال بود ودر زمان وي ازبكان وعثماني ها بناي تعدي به خاك ايران راگذاشتند كه در برخي موارد سركوب شدند.

اسلاید 8 :

شاه عباس دوم

اقدامات وي:

1- تصرف قندهار

2- بازسازي پل زاينده رود

3- تسامح نسبت به اقليت هاي ديني

اسلاید 9 :

شاه سليمان

كارهاي وي :

1- سركوب اهل سنت

2- سركوب صوفيان

اسلاید 10 :

شاه سلطان حسين

واقعه مهم عصر وي :

حمله محمود افغان به ايران وتسليم شدن سلطان حسين

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید