بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تافلر :

جهان پيشرفته نمی تواند برای 30 ثانيه بدون IT اداره شود.  

Al i Tofler

اسلاید 2 :

تجارت سنتی

تجارت جهانی

تجارت الکترونيکی

اسلاید 3 :

تجارت سنتی

تاجر کسی است که شغل خود را معاملات تجاری قرار دهد .

 

خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتی در آن شده باشد يا نشده باشد .

اسلاید 4 :

تجارت جهانی

 توليد جهاني بين سالهای 1960 تا 1990 سه برابر شده(از 7110 به 21600ميليارد دلار رسيده ) در حالی که صادرات 26 برابر شده است

 رشد تقريبا 9 برابری صادرات نسبت به توليد ، بيانگر جهانی شدن بازار کالا و خدمات  وهمچنين نقش کليدی صادرات به عنوان موتور توسعه اقتصادی است.

طبق آمارها سرمايه گذاری مستقيم خارجی توسط کشورهای جهان اول در دهه 60  حدود 70ميليارد در دهه 70 حدود 300 ميليارد ، در دهه 80 به حدود 560 ميليارد ودر دهه 90 به حدود 3000 ميليارد دلار رسيده است.

سهم 15 کشور صادر کننده نفت از بازارها ی جهانی فقط %5 است.و ايران تنها %25 از صدور نفت را در اختيار دارد.

اسلاید 5 :

پنج ويژگي يا روند  جهاني شدن :

  1. اهميت شرکتها در نظام جهاني بيش از اهميت دولتها شده است.
  2. گستردگي و بهم پيوستگي بازارهاي پولي ومالي
  3. گسترش ارتباطات ماهواره اي و شبکه هاي کامپيوتري
  4. گسترش شبکه حمل و نقل بين المللي و کاهش هزينه هاي مربوط به حمل و نقل
  5. تقسيم کار گسترده در همه شاخه ها

اسلاید 6 :

شناسنامه  WTO

مکان: ژنو

تاسيس در :مذاکرات دور اروگوئه( 94-1986)

اعضا :148 کشور تا تاريخ 16 فوريه 2005

اسلاید 7 :

مراحل الحاق به WTO

1- ارائه درخواست رسمي به مدير کل گات مبني بر تمايل شرکت در WTO و ارائه گزارش در مورد سياست بازرگاني خارجي کشور متقاضي.

2- تشکيل گروه کاري براي بررسي تقاضاي عضويت کشور متقاضي.

3-  بحث گروه کاري با حضور نمايندگان کشور متقاضي.

4-  تهيه گزارش گروه کاري همراه با پيش نويس پروتکل الحاق براي تصويب به اجلاس طرفهاي متعاهد.

اسلاید 8 :

اقدامات انجام شده در راستاي الحاق به
 
WTO از سال 1374 الي 1384

1)  ايجاد صندوق ذخيره ارزي

2)  شفاف سازي بودجه عمومي

3)  کاهش تسهيلات تکليفي

4)  کاهش اتکا به نفت در بودجه عمومي

5)  جايگزيني تدريجي نظام تعرفه هاي موثر به جاي نظام صدور مجوزها

6)  حذف انحصارات براي کالاهاي يارانه دار

7)  تاسيس بانکهاي خصوصي و اجازه تاسيس بانکهاي خارجي در مناطق آزاد کشور

(8تصويب قانون جديد جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجلس

(9قبول عضويت ايران به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی

اسلاید 9 :

Accessio worki g parties established for Ira

The Ge eral Cou cil, o 26 May 2005, established separate worki g parties to exami e the membership applicatio s of Ira respecti ely .

 

The WTO has 148 Members. The establishme t of accessio worki g parties for Ira , a d Pri cipe bri gs to 30 the umber of go er me ts egotiati g e try i to the WTO.

اسلاید 10 :

رتبه آزادی تجاری ايران

-Ho g ko g

- Si gapore

- ew Zeala d

- Swiss

- Uk

- USA

- Australia

- Ca ada

- Irela d

- Luxembourg

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید