بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

در قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17) رفتارهای زیر جرم انگاری شده اند:کلاهبرداری الکترونیکی،نقض حقوق مالکیت فکری (شامل نقض حقوق مولف، نقض اسرار تجاری و نقض علائم تجاری ) جعل الکترونیکی و سرانجام نقض حقوق انحصاری (در بر گیرنده نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ و نقض حمایت از داده پیامهای شخصی)

اسلاید 2 :

 
 تعریف تجارت الکترونیک


   از نظر حقوقی تجارت الکترونیکی عبارت است از هر گونه معامله یا فعالیت تجاری از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید  ارتباطی.


                      

 

اسلاید 3 :


تعریف جرمهای مربوط به تجارت الکترونیک

تعریف کلی:جرمهای  الکترونیکی خاص حوزه تجارت الکترونیک و بطوردقیقتر جرمهای الکترونیکی خاص حوزه مبادلات مالی الکترونیک.

تعریف خاص:هرجرمی که قانونگذار رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم به صراحت جز رکن مادی آن قرار داده و وقوع در بستر تجارت الکترونیکی را شرط تحقق آن اعلام کرده باشد جرم مربوط به تجارت الکترونیکی است.

تعریف عام:هر جرمی که قانونگذار وقوع در بستر تجارت الکترونیکی (وبعبارت بهتر مبادلات مالی الکترونیکی) را به صراحت شرط تحقق آن اعلام کرده باشد یا در عمل در بستر تجارت الکترونیکی ارتکاب یابد.

اسلاید 4 :


رکن قانونی کلاهبرداری الکترونیکی

ماده 67 ق.ت.ا:هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی،با سو استفاده ویا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها،برنامه ها و سیستم های رایانه ایی و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو، توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ایی و غیره دیگران را بفریبد ویا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.

تبصره:شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.

اسلاید 5 :

موضوع جرم

*موضوع این جرم وجوه، اموال و امتیازات مالی است.

*نتیجه اینکه ،موضوعهای مندرج در ماده حصری اند و فقط تعلق اموال به دیگران شرط است.بنابراین اگر فرد یک سند مالی را بدست آورد، تازمانی که به تحصیل موارد سه گانه مندرج در ماده منجر نشود،کلاهبرداری واقع نشده است.

اسلاید 6 :

رفتار مرتکب

*رفتار مجرمانه مرتکب همانند کلاهبرداری سنتی،فعل است و این جرم باترک فعل محقق نمی شود.

*کلاهبرداری الکترونیکی جرم مرکب بشمار می آید.

*رفتار مرکب از سه جز زیر تشکیل شده است:

1-سواستفاده یااستفاده غیرمجاز از داده پیام ها،برنامه ها وسیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط راه دور و ارتکاب اعمالی مانند ورود،محو،توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یاسیستم رایانه ایی و غیره.

2- فریب خوردن دیگران یا گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار ومانند آن.

3-تحصیل وجوه،اموال یا امتیازهای مالی و بردن اموال دیگران از طریق اعمال یادشده برای خود یا دیگری.

اسلاید 7 :

سو استفاده یا استفاده غیر مجاز

*ورود داده پیام (input of data message) معنای مصدری وارد کردن از آن اتخاذ شده است.

*محو داده پیام(deletion/erasure of data message) بمعنای از بین بردن داده است.

*توقف داده پیام(suppression of data message)بمعنای مصدری متوقف کردن داده پیام است،متوقف کردن می تواند موقتی یا دائمی باشد.

*مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای

(interference with the functioning of a computer program of system)

اسلاید 8 :

فریب افراد و گمراهی سیستم ها

در نتیجه،اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی با پخش تبلیغات موهوم با استفاده از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری ا لکترونیکی سنتی شود مشمول این ماده است نه ق.ت.م و بنابراین مجازات وی کمتر است فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام میدهد یا اینکه تبلیغات موهوم را به صورت دستی بین افراد پخش کند که این امر خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.

اسلاید 9 :

تحصیل وجوه و اموال

*این جز یکی از موارد زیر را در بر می گیرد:

-تحصیل مال متعلق به دیگران برای خود یا دیگری

-تحصیل وجوه برای خود یا دیگری

-تحصیل امتیازهای مالی برای خود یا دیگری

اسلاید 10 :

مجازات

*مجازات اصلی این جرم عبارت است از حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال گرفته شده.

*در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده،این ابهام وجود دارد که اگر فرد امتیاز مالی بدست آورده باشد،آیا به جزای نقدی محکوم خواهد شد یا خیر؟

به نظر میرسد که با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و تفسیر بنفع متهم پاسخ سئوال فوق منفی خواهد بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید