بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بسکتبال

يک بازي چند بعدي که در آن محيط دائما در حال تغيير است

حالت هاي قرارگيري در ميدان

اندازه و سرعت حريفان

وضعيت بدني مناسب

فاصله ساير بازيکنان

ساير شرايط محيطي

اسلاید 2 :

وضعيت بدني

در اين رشته افراد بايد داراي قد خيلي بلند ، حركات سريع عكس العمل وتوانايي پريدن (خيلي مهم )را داشته باشند.اغلب بسكتباليستهاي حرفه اي داراي پاي چرخيده به داخل هستند وهمچنين دستهاي بلند وبزرگ هستند  اين سازگاري ها باعث افزايش سرعت ورزشكار در نتيجه نزديكي بازوي محرك به    تكيه گاه ميباشد

اسلاید 3 :

مهارتها:

دريبل

پاس

دريافت

شوت

دفاع

اسلاید 4 :

دریبل: اعمال نيرو به توپ توسط دست و حرکت دادن آن به عقب و جلو

عوامل اثر گذار بر سرعت توپ

نيروي جاذبه

نيروي اعمال شده

باد توپ

نوع کف پوش

ارتفاع رهايي

ضريب ارتجاع

اسلاید 5 :

ارتفاع برگشت توپ توسط ضریب ارتجاع تعیین می شود که از نسبت سرعت برگشت به سرعت رفت توپ بدست می آید. این ضریب به ویژگی های الاستیکی هر دو جسم و توانایی آنها به بازیابی شکل اصلی پس از فشرده شدن بستگی دارد. بطور تئوریکی ضریب ارتجاع می تواند حداکثر 1 باشد. توپی که از ارتفاع 6 فوت رها شده و به اندازه 75% آن ارتفاع یا 5/4 فوت برگردد، توپ قابل بازی کردن می باشد. 

اسلاید 6 :

توانایی دریبل کردن در مسیر قوسی شکل این توانایی، استفاده از نیروی مرکزگرا و غلبه بر نیروی مرکز گریز را دربر می گیرد. دریبل کننده باید پس از قرار گرفتن در مسیر قوسی شکل داخل دایره خم شود. بازیکن با پای خارجی به طرف خارج فشار می دهد. این عمل باعث حرکت مرکز ثقل بسمت داخل قوس می شود.

اسلاید 7 :

پاس:

پرتاب توپ از يک بازيکن به بازيکن ديگر

پاس تک دست شناور

پاس سينه

پاس بيسبالي

پاس هوک

اسلاید 8 :

پاس سينه

¨براي افزايش سرعت رهايي از يک گام به جلواستفاده مي شود.

¨سرعت بالاتر با حرکت دست ها و بازوها در دامنه حرکتي بيشتر.

¨ادامه حرکت مناسب.

اسلاید 9 :

عوامل تاثیر گذار بر اثر ضربه به توپ و توپ بر بدن:

¨طولانی کردن دوره زمانی جذب انرژی: کاهش بزرگی نیرو

¨مدت ضربه

¨پخش نیرو در یک بخش بزرگی از بدن: کاهش شدت نیرو

¨افزایش تدریجی نیروی اعمال شده بر یک بخش از بدن

اسلاید 10 :

نکات مهم در جامپ شوت

*روش تک گام بهترين روش براي اجراي جامپ شوت از دريبل، دريافت توپ مي باشد.

* قبل از پرش پاها بايد با فاصله 6 تا 10 اينچ از هم و در زير مرکز ثقل باشند.

*حالت سر و آرنج کليد هاي موفقيت شوت هستند.

*انگشت شست و اشاره دست شوت بايد يک V تشکيل دهند که با شانه شوت در يک خط باشد.

*قدرت شوتر، فاصله از سبد و حالت و اندازه مدافع از جمله متغيرهايي هستند که به تعيين نقطه رهايي کمک مي کنند.

*اغلب صاحب نظران مانند بران کازيو، هس، مارتين و ماکايولي شوت در اوج پرش را ترجيح مي دهند.

*ادامه حرکت از متوقف کردن خيلي زود شوت و حرکت بريده بريده جلوگيري مي کند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید