بخشی از مقاله

ـ موارد ذيل، مجاز مي باشد:
(7:1) پرتاب کردن، دريافت کردن، متوقف کردن، هُل دادن و يا ضربه زدن به توپ با استفاده از دستها (باز و بسته) بازوها، سر، بالاتنه، رانها و زانوها.
(7:2) نگهداشتن توپ حداکثر براي مدت 3 ثانيه، همچنين اگر توپ روي زمين باشد.
(7:3) برداشتن حداکثر سه گام همراه با توپ (1ـ13 الف).

يک گام برداشته شده تلقي مي شود، وقتي که:
الف) بازيکن در حالت ايستاده روي دو پا بر روي زمين، توپ را دريافت کند و سپس يک پا را از زمين بردارد و دوباره به زمين بگذارد يا اينکه پا را از يک محل به محل ديگر جا به جا نمايد.
ب) فقط يک پاي بازيکن با زمين در تماس است و در اين حالت، توپ را دريافت مي کند و پس از آن پاي ديگر خود را بر زمين مي گذارد.

ج) بازيکن پس از پرش، فقط با يک پا روي زمين فرود آيد. پس از آن روي همان پا لي لي کند يا پاي ديگر او با زمين تماس پيدا کند.
د) بازيکن پس از پرش با هر دو پا به صورت همزمان فرود آيد و سپس يک پاي خود را بلند کرده و مجدداً بر زمين گذارد يا يک پاي خود را از محلي به محل ديگر حرکت دهد.
توضيح: اگر يک پا از نقطه اي به نقطه ديگر حرکت داده شود، مي توان پاي ديگر را تا نزديک پاي اول کشاند (فقط يک گام محسوب مي شود).

(7:4) در حالت ايستاده يا دويدن مي توان:
الف) توپ را براي يک مرتبه به زمين زد و مجدداً آن را با يک يا هر دو دست گرفت.
ب) توپ را به صورت مکرّر با يک دست به زمين زد (دريبل) يا آن را به صورت مکرّر با يک دست روي زمين غلتاند و سپس با يک يا هر دو دست آن را گرفت و يا از زمين بلند کرد. از لحظه گرفتن و کنترل توپ با يک يا دو دست، بايد ظرف مدت 3 ثانيه و حداکثر پس از 3 گام با آن بازي کرد (1ـ13 الف). زمين زدن يا دريبل کردن از زماني شروع شده محسوب مي شود که بازيکن، توپ را با هريک از قسمتهاي بدن خود لمس کرده و به زمين مي زند. پس از آنکه توپ با دروازه يا بازيکن ديگري تماس پيدا کرد بازيکن مي تواند مجدداً به آن ضربه بزند يا دريبل نمايد و يا آن را بگيرد.

(7:5) توپ را از يک دست به دست ديگر منتقل کرد.
(7:6) در حالت ايستاده روي دو زانو، نشسته يا درازکش با توپ بازي کرد.
ــ موارد زير مجاز نمي باشد:
(7:7) لمس توپ بيش از يک بار مگر در اين فاصله توپ با زمين بازيکن ديگر و يا دروازه، تماس پيدا کند (1ـ13 الف).
کورمال کردن توپ، جريمه ندارد.

توضيح:
معني کورمال کردن اين است که بازيکن هنگامي که براي گرفتن يا متوقف کردن توپ تلاش مي کند نتوانند آن را به کنترل خود درآورد. اگر توپ قبلاً کنترل شده باشد آنگاه بازيکن پس از دريبل يا ضربه زدن به توپ نمي تواند بيش از يک بار توپ را لمس نمايد.
(7:8) لمس کردن توپ با پا و يا هر قسمت، پايين تر از زانو به استثناي وقتي که توپ توسط بازيکن مقابل پرتاب شده باشد (اـ13 الف، ب).

(7:9) در صورتي که توپ در زمين بازي، به داوران برخورد نمايد بازي ادامه خواهد يافت.
بازي غير فعال
(7:10) نگهداشتن توپ در مالکيت تيم، بدون هيچگونه تلاش آشکار و قابل تشخيص براي حمله يا شوت به طرف دروازه، مُجاز نمي باشد (توضيحات پيرامون قوانين شماره 4). اين عمل به عنوان بازي غيرفعال تلقي شده و با پرتاب آزاد عليه تيمي که مالکيت توپ را دارد جريمه مي شود (1ـ13 الف). پرتاب آزاد از محلي که توپ در هنگام قطع بازي قرار داشته است انجام مي شود.

(7:11) هنگامي که احتمال گرايش و تمايل به بازي غير فعال تشخيص داده شود، علامت هشدار دهنده نشان داده مي شود. اين هشدار به تيم صاحب توپ اين فرصت را مي دهد كه به منظور اجتناب از، از دست دادن توپ، روش حمله خود را تغيير دهد. پس از نشان دادن علامت هشدار دهنده اگر هيچگونه تغييري در روش حمله به وجود نيامد، يا شوت به طرف دروازه انجام نشد، آنگاه يک پرتاب آزاد عليه تيمي که مالکيت توپ را در اختيار دارد، اعلام مي شود (توضيحات پيرامون قوانين شماره 4).

در موقعيتهاي قطعي و مسلم، داوران مي توانند بدون هيچگونه علامت هشدار دهنده، يک پرتاب آزاد عليه تيم صاحب توپ اعلام نمايند. به عنوان مثال هنگامي که بازيکن تعمداً از تلاش براي استفاده از يک شانس مسلم گل خودداري مي نمايد.
دریبل کردن در هندبال
دریبل کردن از اصول و مهارت های اولیه بازی است.اگر می خواهید بازیکن خوبی در زمین باشید ابید یاد بگیرید که چه موقع دریبل کنید.و هر وقت که توپ را دریافت کردید نباید دریبل کنید چون موجب توقف بازی موثرتیم می شود.
از دریبل کردن برای حرکت توپ به بالای زمین, از خط دفاع تا حمله و جاگرفتن در نقطه مناسب برای شوت زدن و فرار از مدافعین تیم مقابل و پیدا کردن جای خالی و پاس دادن به یار هم تیم استفاده کنید.

اصول دریبل کردن
در هنگام دریبل از انگشتان و مچ دست برای کنترل توپ استفاده کنید.
می توانید از یک دست برای دریبل کردن استفاده کنید و هر وقت بخواهید مجاز هستید توپ را به دست دیگر داده و دریبل کنید.

با استفاده از مچ بازو و انگشتان توپ را محکم به زمین بزنید و یاد بگیرید که چگونه ارتفاع و سرعت توپ را پس از برخورد با زمین کنترل کنید.(از زیر زانو تا سینه). سعی کنید بیاموزید که در هنگام دریبل کردن حرکت کنید و ضمن حرکت تغییر جهت داده و دست هایتان را عوض کنید.
1) موقعی که شروع به دریبل کردن می کنید باید توپ را قبل از حرکت پای چرخشی خود به طرف زمین رها کنید.در هنگام دریبل کردن سعی کنید توپ را با انگشتان خود لمس کنید و از تماس ان با کف دست اجتناب کنید.

2) توپ را در حالی که با انگشتان و مچ دست هدایت می کنید به طرف زمین فشار دهید و به ان ضربه نزنید.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید