تحقیق در مورد دریبل در بسکتبال

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دریبل در بسکتبال

انواع دریبل کردن
با توجه به شرایط مهاجم و مدافع، دریبل کردن انواع مختلفى دارد که هر یک داراى خصوصیات ویژه و کاربردهاى گوناگون است:
مهارت دریبل کنترلى
– کاربرد دریبل کنترلى :
از این نوع دریبل، در هنگام مقابله با مدافع مستقیم، نفوذ به سمت حلقه، تغییر مسیرها، چرخشها و نیز در هنگام حفظ توپ، استفاده مىشود (شکل – مهارت دریبلى کنترلی).

مهارت دریبلى کنترلى
– شرح مهارت دریبل کنترلى :
دستها :
در این نوع دریبل، دست با انگشتان باز، کاملاً بالاى توپ قرار مىگیرد. دست دیگر بهعنوان حمایتکننده با آرنج خمیده در مقابل بدن قرار دارد. تغییرات زاویهاى ساعد و بازو، بسیار کم و سرعت حرکت مچ، زیاد است.
پاها :
در هنگام مقابله با مدافع، زانوها کمى خم و مرکز ثقل، به زمین نزدیک مىشود.
توپ :
محل برخورد توپ با زمین، کنار و نزدیک بدن است. (در حالت ساکن بهتر است پاى سمت راست دریبل کمى عقبتر باشد تا از برخورد توپ با پا جلوگیرى شود) مهاجم بهتر است هنگام دریبل کردن، بین مدافع و توپ قرار گیرد. ارتفاع توپ، در حدود زانوها است.
مهارت دریبل قدرتى
– کاربرد دریبل قدرتى :
از این نوع دریبل، براى انتقال توپ از زمین دفاعى به زمین حمله در شرایطى که دریبلکننده داراى یک مدافع مستقیم باشد، استفاده مىشود. هدف مهاجم نفوذ نیست و هدف مدافع هم صرفاً ایجاد سد، مزاحمت، تأخیر در انتقال توپ به سمت سایر مهاجمان و هدایت کردن دریبلکننده به سمت ضعیف حمله مىباشد (شکل – مهارت دریبل قدرتى).

مهارت دریبل قدرتى
– شرح مهارت دریبل قدرتى :
دستها :
عملکرد دستها در این دریبل، مانند دریبل کنترلى است، با این تفاوت که در این دریبل، بدن مهاجم کاملاً روبهروى مدافع نیست و دست حایل مهاجم، مقابل سینهٔ مدافع قرار دارد.
پاها :
معمولاً حرکت پاها در دریبل قدرتی، بهصورت پاى دفاع )پاى پهلو، پاى بوکس( است و مهاجم بیشترى به پیشروى با حفظ توپ نظر دارد تا سرعت حرکت. زانوها کمى خمیده هستند.

توپ :
با توجه به شیوهٔ حرکت مهاجم، محل برخورد توپ با زمین در فاصلهٔ بین دو پا است. ارتفاع توپ تا حد کمر است.
مهارت دریبل سرعتى
– کاربرد دریبل سرعتى :

از این دریبل، در ضدّ حملهها و در فرارهائى که مدافع در پشت سر مهاجم قرار دارد استفاده مىشود )شکل – مهارت دریبل سرعتى(.

مهارت دریبل سرعتى
– شرح مهارت دریبل سرعتى :
دستها :

در این نوع دریبل، دست با انگشتان باز، با پشت و بالاى توپ تماس دارد. تغییرات زاویهاى ساعد و بازو در این نوع دریبل، بیشتر از دریبل کنترلى است.
پاها :
اصول دویدن صحیح، در هنگام دریبل کردن رعایت مىشود. مهاجم باید به مسئله عدم برخورد توپ با پا توجه کند.
توپ :
در این دریبل، توپ در جلو و کنار بدن دریبل مىشود. در واقع مهاجم به دنبال توپ مىدود. فاصلهٔ توپ با مهاجم باید متناسب با سرعت وى باشد. ارتفاع توپ، حدود کمر و سینه است.
تمرین فردى مهارت دریبل کنترلى و قدرتى
– دریبل رفت و برگشت :
نفرات اول هر ستون، با سرعت متوسط اقدام به دریبل رفت و برگشت مىکنند و در برگشت، توپ را به نفر دوم ستون مىدهند و خود به انتهاء ستون

دریبل رفت و برگشت
هدف: تقویت دریبل در ایستادن، راه رفتن و دویدن (هر سه نوع دریبل را مىتوان در این تمرین تقویت کرد).

تمرین گروهى مهارت دریبل سرعتى
– نفرات اول هر ستون با فرمان مربی، چندین حرکت مشخص کار با توپ را با تعداد معین انجام مىدهند و پس از انجام سریع حرکات موردنظر، بلافاصله با دریبل، از بین موانع )فاصلهٔ موانع زیاد باشد( عبور مىکنند و در انتهاء مسیر با یک جهش (Skip) تعادلی، توپ را دریافت کرده، روى یک پا چرخش مىکنند، و دوباره مسیر را با دریبل سرعتى باز مىگردند و توپ را به نفر دوم ستون پاس مىدهند. این تمرین، بهصورت رقابتى انجام مىشود )تمرین گروهى مهارت دریبل سرعتى(.

تمرین گروهى مهارت دریبل سرعتى
هدف: افزایش توانائى فرد در کنترل توپ در دریبل سرعتى
تمرین ترکیبى مهارت دریبل
– ترکیب سه نوع دریبل :

نفرات هر چهار ستون داراى توپ بوده، بهطور همزمان تمرین را آغاز مىکنند. در مرحلهٔ )۱( اقدام به دریبل قدرتى نموده، در دو مرحلهٔ )۳( با دریبل سرعتى حرکت مىکنند و در مرحلهٔ )۲( در عبور از موانع، از دریبل کنترلى استفاده مىکنند. ضمن اینکه توجه دارند تا با فردى که از ستون مقابل آمده برخورد نکنند

تمرین ترکیبى مهارت دریبل
هدف: افزایش توانائى بهکارگیرى انواع دریبل

بازى دریبل کردن (کاربرد مهارت دریبل کردن در حرکات رقابتى)

– بازیکنان ضمن به نمایش گذاردن مهارت دریبل با یکدیگر به رقابت مىپردازند (تمرین بازى رقابتى دریبل) هشت مانع مطابق شکل قرار مىگیرد، چهار عدد مانع روى خطوط پرتاب آزاد، دو مانع روى خط نیمه و فاصلهٔ یک مترى خط کنارى و دو مانع روى خطوط انتهائی. نفرات اول هر ستون در مسیر مشخص شده دریبل مىکنند و در مقابل هر مانع، تعویض دست انجام مىدهند و در یک مسیر زیگزاگ، به انتهاء زمین رسیده، از آنجا با دریبل سرعتى بهطرف ستون خود مىگردند و با توقف جهت پا، توپ را به نفر بعدى پاس مىدهند تا او به مسابقه ادامه دهد و خود به انتهاء ستون مىروند. هر ستونى که زودتر مسیر را به پایان ببرد، قهرمان خواهد شد.

تمرین بازى رقابتى دریبل
دریبل ماهرانه
– بازیکن با اجراء انواع دریبل با دو توپ، سطح مهارت خود را بالا مىبرد (تمرین دریبل با دو توپ).

تمرین دریبل با دو توپ
دریبل با مدافع
– هر یک از بازیکنان سعى مىکنند در مقابل یک مدافعِ ساکن یا کمتحرک، با دریبل کردن خود را به حلقه برسانند (تمرین دریبل در مقابل مدافعِ ساکن یا کمتحرک).

تمرین گروهى مهارت دریبل سرعتى(۲)
تمرین ترکیبى )دریبل، کار با توپ و تعادل)
– بازیکنان در حالت تعادلى قرار مىگیرند. توپ را به دور یک پا چرخانده، با دو دست مىگیرند و آن را به زمین زده )دریل(، دوباره دریافت مىکنند و اینبار به دور پاى دیگر مىچرخانند – Behind the back drbble (تمرین ترکیبى دریبل(.

تمرین ترکیبى دریبل
– بازیکنان در حالت تعادلى قرار مىگیرند. تمرین دریبل هشت انگلیسى را مانند شکل اجراء مىکنند )تمرین هشت انگلیسى(.

تمرین هشت انگلیسى
– بازیکنان در حالت تعادلى قرار مىگیرند. تمرین دریبل با دو توپ را مانند شکل اجراء مىکنند )تمرین دریبل با دو توپ(.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد