بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

یادآوری

—روش AHP گروهی، به عنوان روشی برای ادغام نظر چند تصمیم گیرنده مطرح شد.

—برای یادآوری مثالهایی از این روش در ادامه مطرح می کنیم:

—مثال 1:

◦تعداد تصمیم گیرنده: 3

◦تعداد گزینه :2 ( گزینه های A و B )

◦اهمیت افراد: یکسان

◦ماتریسهای مقایسات زوجی:

اسلاید 2 :

یادآوری

ماتریس جمعی:

اسلاید 3 :

مثال 2:

در مثال قبل:

 • تصمیم گیرنده اول نماینده دونفر
 • تصمیم گیرنده دوم نماینده 5 نفر
 • تصمیم گیرنده سوم نماینده 3 نفر

می باشند.

اسلاید 4 :

حل مسائل نمونه

مساله 1: ( ترکیب برنامه ریزی خطی و AHP):

 • میزان کالایی که باید حمل شود 1000 واحد است
 • هزینه حمل کمتر از 250000 واحد پولی باید باشد

  ماتریس تصمیم

  ماتریس مقایسات زوجی معیارها

اسلاید 5 :

حل مسائل نمونه

برای مشخص کردن مقدار قابل حمل با هر روش یک مدل LP تشکیل می دهیم:

Xi= مقدار کالای حمل شده بوسیله روش i

 • امتیازکلی هر روش حاصلضرب نمره آن روش در مقدار حمل شده است.
 • بهره وری کل حاصل جمع امتیازهای روشهای مختلف است.

اسلاید 6 :

مساله 2: ( روش تخصیص خطی) با توجه به ماتریس زیر...

اسلاید 7 :

مساله 3:

 • در مساله 2 کل ترتیبهای ممکن را مشخص کنید
 • برای هر ترتیب، مقایسات دوتایی هماهنگ را مشخص کنید

اسلاید 8 :

اشاره ای بر روش های دیگر ( روش ترتیب)

 • در مقایسه m گزینه، تمام m! ترتیب ممکن در نظر گرفته می شود
 • برای هر ترتیب i معیار Ti از رابطه زیر محاسبه می شود:
 • فرض کنید که kl یا گزینه k برتر یا معادل l است در ترتیب i باشد. (تمامی ترتیب های دو تایی در نظر گرفته می شود)
 • W ها وزن شاخص ها هستند. S مجموعه شاخص هایی است که با ترتیب kl هماهنگی دارند و R مجموعه شاخص هایی است که با ترتیب kl هماهنگی ندارند. ( اگر در شاخصی گزینه k و l معادل باشند، این شاخص در هر دو مجموعه در نظر گرفته می شود)
 • ترتیبی که بزرگترین Ti را دارد انتخاب می شود.

اسلاید 9 :

مثال:

معیار Ti را برای ترتیب A1,A3,A2 مشخص کنید.

اسلاید 10 :

روش ترتیب

مثال 4: در مثال قبل Ti را برای ترتیب P6=(A3,A2,A1) بدست آورید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید