بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

*شرح برخي سوابق کاری:

-سرپرستی و نظارت بر امور اجرایی و مالی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

-اجرا و سرپرستی پروژه تحلیل مالی و مدیریتی 9 شرکت زیر مجموعه برق تهران (کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صبا)

-بررسی و نقد ایزوی شرکت برق منطقه ای تهران

-ارزیابی سهام شرکتهای مه نیرو، موج نیرو، متن و تجربه نور

-سرپرستی پروژه طراحی سیستم جامع مالی بیمه آتیه سازان حافظ

-سرپرستی پروژه نظارت بر اجرای دستی سیستم جامع مالی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ناحیه آذربایجان

-همکاری در اجرای سیستم قیمت تمام شده راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-همکاری در طراحی سیستم درآمد راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-طراحی سیستم قیمت تمام شده پروژه های سرمایه ای راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-همکاری در حسابرسی شرکت برق منطقه ای خراسان، بانک صادرات خراسان، اداره مخابرات استان خراسان، اداره بهمن خراسان و هتل جهان مشهد

-برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای حسابداری ایران برای مدیران وزارت دفاع، وزارت نیرو و نزاجا زیر نظر مرکز آموزش حسابداران خبره تهران

-تدریس دوره های مدیران و معاونین مالی وزارت نیرو در مؤسسه آموزش عالی وزارت نیرو (کرج و مشهد)

-معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

-تدریس و اجرای بودجه عملیاتی شهرداری شیراز

-برگزاری سمینار مدیریت و قیمت تمام شده کالا و خدمات در شیراز

اسلاید 2 :

سرفصل های کلی دوره
1-مفاهیم و مبانی تحلیل صورت های مالی
2-روشها و تکنیک های تحلیل صورتهای مالی
3-تحلیل نسبتهای مالی
4-تحلیل عمودی (درونی) و افقی (مقایسه ای)
5-تحلیل شاخص (الگوگزینی)
6-تحلیل ریسک و اهرم و تأمین مالی
7-چرخه عمر شرکت، مدیریت رشد و نحوه تأمین مالی

اسلاید 3 :

l انتخاب و بررسی ارقام و اطلاعات، مقایسه و تحلیل رابطه بین آنها و تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی گویند.

lدر مقایسه و تحلیل روابط بین ارقام و اطلاعات، 4 شیوه مطرح است:

الف-تحلیل نسبت

ب-تحلیل درصد (درصد جز به کل و هم مقیاس کردن)

ج-تحلیل روند (سری زمانی)

د-تحلیل شاخص (الگوگزینی)

اسلاید 4 :

lدر تجزیه و تحلیل مالی از 4 روش استفاده می شود:

الف-تحلیل عمودی (درونی)

 اهمیت هر قلم در مقایسه با سایر اقلام همان صورت مالی

ب-تحلیل افقی (مقایسه ای)

 اهمیت هر قلم در مقایسه با یک معیار یا الگوی مقایسه ای

ج-تحلیل سرمایه در گردش

 سنجش توان ایفای تعهدات و عوامل مؤثر بر وضعیت واحد تجاری

د-تحلیل ریسک

تحلیل احتمال نوسان مقادیر برآوردی و احتمال خطر

اسلاید 5 :

lتحلیل نسبت های مالی معمولاً به روش مقایسه ای صورت می گیرد و غالباً به دو شیوه تحلیل روند یا تحلیل شاخص انجام می شود.

lاز منظر کاربرد تحلیلی، نسبتهای مالی به 4 گروه قابل طبقه بندی هستند:

الف-ارزیابی عملیات

ب-ارزیابی عملکرد مالی

ج-ریسک نقدینگی کوتاه مدت

د-ریسک نقدینگی بلندمدت

اسلاید 6 :

  این قبیل نسبتها، در ارزیابی کارایی شرکت در مدیریت فروشها، بهای تمام شده، وصولیها و موجودیها، سودمند هستند.

الف-1- بازده داراییها (Return On Assets/ROA)

  دلیل افزودن بهره: هدف، سنجش کارایی استفاده از داراییها است و نه نحوه تأمین مالی آنها. به این ترتیب، قابلیت مقایسه نیز افزایش می یابد.

 الگوگزینی (Benchmarking)

lبازده داراییها = نسبت حاشیه سود * نسبت گردش داراییها

اسلاید 7 :

الف-2- نسبت حاشیه سود (Profit Margin)

ارتباط درآمد ها و هزینه ها را نشان می دهد.

 آیا مبلغ و حجم فروش مناسب است؟

 آیا بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای خرید مناسب است؟

 آیا هزینه های سربار را می توان کاهش داد یا حذف کرد؟

اسلاید 8 :

الف-3- نسبت گردش داراییها (Asset Turnover Ratio)

به ازای هر یک ریال دارایی استفاده شده، چند ریال درآمد کسب شده است.

 آیا عملکرد داراییهای اصلی (حسابهای دریافتنی، موجودیها، داراییهای ثابت) مناسب است و از آنها به نحو مناسبی استفاده می شود؟

اسلاید 9 :

الف-4- درآمد به ازای کارکنان (Revenue Per Employee)

به ارزیابی کارایی کارکنان می پردازد و اینکه آیا بین درآمد و تعداد کارکنان، تناسب وجود دارد.

آیا در مقایسه با میانگین صنعت یا سایر شرکتها، نسبت فوق مناسب است؟

 آیا تعدیل در تعداد کارکنان ضرورت دارد؟

اسلاید 10 :

الف-5- نسبت گردش مطالبات (Accounts Receivable Turnover)

در بررسی سرعت وصول مطالبات (فروشهای نسیه) سودمند است. دوره وصول مطالبات نیز، متوسط مدت زمان وصول مطالبات را نشان می دهد.

 آیا دایره وصول مطالبات، وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد؟

 آیا وضعیت مالی مشتریان مناسب است؟

 آیا دایره بررسی اعتبار وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد؟

 ممکن است مطالبات لاوصول انباشته شده باشد، که باید از حسابها حذف گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید