بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تغییر مدیر عامل و مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر دستکاری صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تغییر مدیر عامل، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر دستکاری صورت های مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382تا1392بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با132شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های پانل - تابلویی - با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان%95نشان می دهد بین تغییر مدیر عامل با دستکاری صورت های مالی ارتباط مستقیم و بین درصد اعضای غیر موظف هیت مدیره و اندازه هیات مدیره با دستکاری صورت های مالی ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط بین درصد مالیکت سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت با دستکاری صورت های مالی میباشد.

کلمات کلیدی: تغییر مدیر عامل، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، دستکاری صور تهای مالی، تغییر مدیر عامل، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره

مقدمه

در سالهای اخیر در کشورهای مختلف شاهد پیشرفت های قابل توجهی در بحث حاکمیت شرکتی بوده ایم. این پیشرفت ها مرهون تلاش قانون گذاران، ناظران بازار و اقدامات داوطلبانه ای است که از سوی شرکت ها انجام می شود. سرمایه گذاران و عناصر بازار امروزه بیش از پیش به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سازمان ها بها داده و اخبار مرتبط با آن را پیگیری می نمایند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که در بسیاری از شرکت هایی که از سازوکارهای حاکمیت شرکتی مناسبی برخوردارند، بازده سرمایه گذاری در آنها بیش تر است. در یک کلام، می توان گفت که حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است.

این سیستم، رابطه بین شرکت و ذینفعان آن را تبیین می کند. حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی باعث تخصیص بهینه منابع شده و در سطح خرد نیز تحقق اهداف شرکت را در پی دارد - بدری،.1 - 1387 پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که، دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی با سازوکارهای برون و درون سازمانی زیر تحقق می یابد. به عبارت دیگر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر دو نوع است.

سازو کارهای برون سازمانی سازو کارهای درون سازمانی هر یک از سازو کارهای حاکمیت درون سازمانی و برون سازمانی، بر تک تک فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های حاکمیت شرکتی می شوند. در پژوهش حاضر، تاثیر تاثیر تغییر مدیر عامل و مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر دستکاری صور تهای مالی بررسی می شود. از این رو، در ادامه این پژوهش تشریخ موضوع و بیان مساله، فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و نتایج تحلیل های آماری و آزمون فرضیه ها تشریح می شوند.

 متن

یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است . طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شرکتهای ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می کنند.این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکتها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید