مقاله برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT و ارائه راهکارهای بهبود توسط ماتریس روش چند معیاره ACCEPT (مطالعه موردی شرکت بهپاک بهشهر)

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT و ارائه راهکارهای بهبود توسط ماتریس روش چند معیاره ACCEPT (مطالعه موردی شرکت بهپاک بهشهر)
چکیده
صنعت روغن های خوراکی یکی از مهمترین بازارهایی است که رشد و پیشرفت فناوری ماشین آلات ، بهره مندی از تجربیات افراد متخصص ،توسعه رشته های صنایع غذایی و نیز پیشرفتهای علمی موجود در این زمینه ، محیطی بسیار پر رقابت ایجاد نموده است ؛ به طوری که هر شرکت برای ورود به بازار روغن های خوراکی و حفظ بقای خود لازم است از یک سلسله شاخص هایی همچون توان مالی، بخش R&D قوی، پیگیر و پیشرو، بازاریابی علمی و تخصصی، مدیریت توزیع و فروش سامانمند و علمی، پرسنل متعهد، با تجربه و تحصیلکرده با روند ارتقای شغلی مشخص و امنیت شغلی برخوردار باشد تا بتواند به راحتی خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهد .مقاله حاضر با مطالعه موردی شرکت بهپاک بهشهر به عنوان یکی از شرکتهای فعال در عرصه تولید روغن های گیاهی و انواع مارگارین ، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه استراتژی های مناسب آن سازمان به عنوان نمونه ای از صنعت روغن خوراکی در کشور پرداخته شده است .در گام بعد، استراتژی های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس روش چند معیاره Accept اولویت بندی شده است .بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت شرکت بهپاک بهشهر در حالت رقابتی (تنوع محصولی) قرار دارد و تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک مناسب در جهت تقویت و حمایت از فرایندهای داخلی لازم و ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی : مدیریت استراتژیک ، ماتریس SWOT، نیروهای پورتر،تجزیه و تحلیل محیط , مدل

١ -مقدمه
امروزه یکی از مهمترین مواردی که مدیران شرکتها باید به آن توجه کنند، بحث تطابق با تغییرات محیطی به طور همزمان و یا حتی پیش بینی تغییرات محیطی (فرصتها و تهدید ها) است .در این راستا، مدیران با شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود، از فرصتها و تهدیدهای بوجود آمده در اثر تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بازارهای رقابتی بهره می جویند؛ که این مهم (شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتها وتهدیدها ) باید به صورت کاملاً جدی، دقیق و با هدف حفظ و ارتقای جایگاه فعلی شرکت در بین مشتریان خود انجام گیرد. برنامه های استراتژیک ، متناسب و مطابق با فرهنگ سازمانی، نقاط قوت و ضعف وتهدیدها و فرصتهای محیطی برگزیده و اجرا می شوند .در این بین استفاده از تجارب مدیران تحصیلکرده ، با تجربه و متعهد سازمان می تواند بسیار مفید واقع شود؛ لذا مدیران عالی سازمان قبل از هر نوع تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژِیک لازم است مراحل مدیریت استراتژیک را از نظر گذرانده و کمی به محتوای مراحل آن توجه و تمرکز نمایند تا بتوانند از ماحصل تمرکز و توجه خود و بر پایه نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت و تهدیدهای محیطی بهترین استراتژی را که جهت رقابت در این دهکده جهانی مناسب است ، اتخاذ نمایند.
مفهوم مدیریت استراتژِیک
مدیریت استراتژیک ١ مجموعه تصمیم ها و فعالیت های مدیریتی است که عملکرد آتی یک شرکت را تعیین می کند مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیط , تدوین استراتژی ٢, اجرای استراتژی , ارزیابی و کنترل بنابر این مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدید های خارجی در سایه توجه به نقاط ضعف و قوت یک شرکت به منظور تدوین و اجرای یک جهت گیری استراتژیک برای یک سازمان تاکید دارد.مدیریت استراتژِک، برنامه ای هماهنگ ، جامع و پیوسته است که استعداد ممتاز سازمان را با محیط پیوند می دهد و منظور از آن ، تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است .
برای تدوین استراتژی باید با ماهیت رقابت سازمان در صنعت روغن خوراکی آشنایی کامل داشت ماهیت رقابتی در صنعت روغن های خوراکی براساس تجزیه و تحلیل پنج نیروی پورتر به عوامل زیر بستگی دارد:
١)رقبای بالقوه : تهدید رقبای تازه وارد با سرمایه گذاریهای کامل و نصب و راه اندازی خط کامل تولید محصولات روغن خوراکی؛
٢) شدت رقابت :ماشین آلات مدرن و بروز و آموزش نیروی انسانی ماهر(مزیت های رقابتی) ؛
٣) تهدید محصولات جایگزین با صنعت روغن خوراکی
۴) درت چانه زنی تأمین کنندگان مواد اولیه ؛
۵)قدرت چانه زنی مشتریان و مصرف کنندگان روغن های خوراکی
عوامل گفته شده در بالا، نوع مزیت رقابتی، قدرت نسبی شرکت و سود شرکت در صنعت روغن های خوراکی را تعیین می کند که می توان آن را به صورت نمودار زیر نمایش داد برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک یکی از ارکان مهم مدیریت در یک سازمان و صنعت است .بررسی عوامل درونی و بیرونی بخش مهمی از برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است ؛ چراکه فرآیند مدیریتی هر صنعت متأثر از فرآیند تعامل آن با محیط بیرونی است .ماتریس نقاط قوت ١، ضعف ٢، فرصتها و ۳ تهدیدها۴ (SWOT) یکی از الگوهای معروف برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است .روش تجزیه و تحلیل SWOT ۵مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکلی نظام یافته هر یک از عوامل قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژی های متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می سازد.
مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک نوع استراتژی است ؛ لذا با استفاده از این الگو می توان عوامل درونی و بیرونی صنعت روغن خوراکی را به خوبی شناسایی و با بهره برداری بهینه از آنها در جهت مدیریت بهتر شرکت بهپاک بهشهر گام نهاد در ماتریس SWOT چهار عامل کلیدی به صورت زیر مطرح می باشد:
١.نقطه قوت (S): نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری شرکت است .
٢.نقطه ضعف (W): نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی است که رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد.
٣.فرصت (O): یک فرصت ، یک حالت خارجی است که می تواند به صورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود بخشد.
۴.تهدید (T): یک تهدید، یک حالت خارجی است که می تواند به صورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد.
به طور کلی چهار نوع استراتژی در این ماتریس مطرح می شود:
١)استراتژِ ی های SO : در قالب این استراتژی ها، سازمان یا صنعت با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهای خارجی بهره برداری نماید و با بهره گیری از نقاط قوت ، فرصتها را به حداکثر برساند.
٢)استراتژی های WO : هدف از این استراتژی ها، بهبود بخشی از نقاط ضعف داخلی آن سازمان یا صنعت با بهره برداری از فرصتهای موجود در محیط داخل است .
٣)استراتژی های ST : سازمانها یا صنایع با اجرای این استراتژی ها می کوشند تا با استفاده از نقاط قوت خود، اثرات ناشی ازتهدیدات موجود را کاهش داده و یا آنها را از بین ببرند.
۴)استراتژی های WT : صنایع با بکارگیری این استراتژی، حالت تدافعی به خود می گیرند .هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .
برای اولویت بندی استراتژی های استخراج شده از ماتریس SWOT از ماتریس روش چند معیاره Accept استفاده می شود Accept برای ارزیابی امکان پذیری و پایداری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود سازمان است .درصورتی که در این ارزیابی، یک استراتژی توانایی مواجهه با شرایط درون و بیرون سازمان را نداشته باشد، باید از لیست استراتژی های قابل اولویت بندی حذف گردد
٢ -روش تحقیق :
فرآیند گردآوری اطلاعات مورد نیاز در دو مرحله اساسی انجام شده است .کتب موجود در کتابخانه برخی از دانشگاهها، پایان نامه های دانشجویی، تارگاه های اینترنتی مرتبط ، مقالات ،نشریات و همایش هایی با موضوعات صنعت روغن خوراکی و صنایع غذایی و مدیریت استراتژیک به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است .
به منظور رسیدن به اهداف تحقیق ، از طریق مصاحبه آزاد و پرسشنامه باز از خبرگان و مسئولان ذیربط به جمع آوری اطلاعات و تعیین عوامل کلیدی داخلی و خارجی پرداخته شد .با تحلیل جواب ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصتها وتهدید ها ، ابتدا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد .سپس با کمک نتایج حاصل از این ماتریس ها و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به تجزیه و تحلیل وضعیت شرکت بهپاک بهشهر پرداخته شد.
در گام بعد، نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدهای شناسایی شده را وارد ماتریس SWOT کرده و استراتژی های ترکیبی استخراج می شود .در مرحله آخر، پس از استخراج استراتژی های ترکیبی حاصل از ماتریس SWOT و برای اولویت بندی استراتژی ها، براساس اهمیت آنها از نظر خبرگان موضوعی کمک گرفته شد .به همین منظور پرسشنامه ای جهت سنجش جذابیت هر یک از عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف ) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) تنظیم گردید و از نظرات ۵ نفر از مدیران باتجربه و تحصیلکرده در این زمینه بهره برده شد .برای سنجش نظرات خبرگان (مدیران با تجربه ) درباره تأثیر عوامل برروی استراتژی ها از پیوستار پنج گزینه ای زیر استفاده گردید:
١)جذابیت بسیار کم ( ١ امتیاز )
٢)تا حدودی جذاب ( ٢ امتیاز )
٣)جذاب ( ٣ امتیاز )
۴)بسیار جذاب ( ۴ امتیاز )
۵)بی تفاوت ( صفر امتیاز )
سپس میانگین امتیازهای اختصاص داده شده به هر عامل محاسبه و براساس ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی Accept به اولویت بندی استراتژی های حاصل اقدام گردید.
٣ -نتایج تحقیق :
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) :
از طریق این ماتریس عوامل داخلی تاثیرگذار (نقاط قوت وضعف ) بر صنعت یا سازمان ارزیابی می گردند.
برای تهیه این ماتریس از نظر خبرگان (مدیران با تجربه و تحصیلکرده ) استفاده شده است .
گامهای تهیه ماتریس (IFE):
تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ١ در پنج مرحله زیر انجام می پذیرد:
١)پس از شناسایی عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص می شود؛ نخست نقاط قوت و سپس نقاط ضعف نگاشته می شود.
٢)در این ماتریس براساس نظر خبرگان به هر یک از عوامل برحسب اهمیت ، نمره وزنی بین صفر بی اهمیت تا یک بسیار مهم اختصاص داده می شود .مجموع وزن های(ضرایب اهمیت ) کلیه عوامل باید برابر یک گردد.
٣)وضع موجود هر عامل با امتیازی(رتبه ) بین ١ تا ۴ مشخص می شود.
تذکر: نقاط ضعف فقط امتیاز ١ یا ٢ را دریافت می نماید و نقاط قوت فقط نمرات ٣ و ۴ را به خود اختصاص میدهد؛ به این صورت که خیلی قوی۴ =، قوی٣ =، ضعیف ٢ =و خیلی ضعیف ١= است .
۴)امتیاز وزن دار (نمره نهایی) هر عامل محاسبه می شود؛ بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل درون سازمانی در وزن استاندارد شده آن ضرب و در یک ستون جدید درج می گردد.
۵)جمع امتیازات وزن دار (نمره نهایی) محاسبه می شود که حداقل ١ و حداکثر ۴ و دارای میانگین
٢.۵ است .اگر امتیاز وزنی سازمانی بزرگتر از میانگین باشد، سازمان از نظر عوامل درونی در مجموع دارای قوت و اگر نمره کمتر از میانگین باشد، سازمان از نظر عوامل داخلی در مجموع دچار ضعف است .

عدد ٢.۵٣ بدست آمده از ماتریس IFE بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف شرکت می باشد
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) :
گام های تهیه ماتریس ( EFE):
گام های تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ١ نیز همانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تکرار می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد