بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حريق

اكسيداسيون ماده سوختي است بعبارتي تركيب اكسيژن با ماده سوختي است.

حريق يا آتش سوزي همراه با دود ، نور و حرارت همراه است.

گاها اين فعل و انفعالات شيميايي باعث بوجود آمدن انفجار نيز مي باشد.

اسلاید 2 :

حرارت

محصول آزاد شدن انرژي را حرارت گويند.

اين آزاد سازي انرژي مي تواند حاصل از سوختن يك ماده سوختني باشد كه از اين عامل گاها در ساختار آتش يابها استفاده مي شود .

 

اسلاید 3 :

احتراق

احتراق عبارت است از واكنش شيميايي كه در اثر تركيب دو ماده شيميايي كه يكي اكسيد كننده مانند اكسيژن نفت وبنزين انجام مي شود.

احتراق بر دو نوع است :

1- احتراق كند

2- احتراق تند

اسلاید 4 :

نقطه اشتعال

درجه حرارتي است كه در آن ماده قابل اشتعال به بخار يا گاز تبديل شده و با يك شعله يا جرقه مشتعل مي شود.

اسلاید 5 :

حدود و دامنه آتش

يك ضلع مثلث را ماده سوختني تشكيل مي دهد اگر چنانچه مواد سوختني را از محل آتش سوزي دور كنيم آتش نيز خاموش خواهد شد .

بطور كلي آتش سوزي تا زماني ادامه مي يابد كه ماده سوختني وجود داشته باشد.

اسلاید 6 :

دماي تبخير

دماي تبخير در سطح آزد مايعات صورت مي گيرد و در اين دما مولكولهاي بخار مايع از سطح آزاد مايع جدا شده و روي سطح جمع مي شود .

دماي تبخير رابطه مستقيم به دو عامل دارد:

1- مقدار كشش يطح آزاد مايع

2- فشار سطح روي مايع  

اسلاید 7 :

اشتعال خود بخود

حداقل درجه حرارتي است كه در آن يك ماده سوختني ( جامد ، مايع ، گاز ) مشتعل مي شود .

اين اشتعال بدون منبع آتش زنه صورت مي گيرد .

بطور مثال ميتوان دو ماده سوختني بنزين و گازوئيل در نظر گرفت ، در موتور بنزيني حرارت مخلوط هوا و بنزين به نقطه اشتعال ميرسد و براي شروع اشتعال نياز به جرقه (منبع آتش زنه ) دارد ولي در موتور ديزلي نياز به وجود جرقه نيست.

اسلاید 8 :

گرماي خود بخود

گرماي خود بخود در يك ماده سبب مي شود كه ماده به نقطه اشتعال برسد و مشتعل شود.

علل اساسي و تشكيل دهنده گرماي خود بخود و شرايطي كه اين فاكتور را ممكن و توليد وضعيت خطرناك مي نمايد ، متنوع و پيچيده مي باشد.

براي مثال پنبه يا پارچه آلوده به مواد سوختني ( مواد نفتي ، روغن و يا رنگ ) در فضاي بسته مي تواند توليد حرارت نمايد و خود بخود آتش گيرد.

اسلاید 9 :

محدوده قابل اشتعال

چنانچه مقدار بخار مايعات قابل اشتعال ( هيدروكربن ها ) در يك مكان مي تواند بسيار خطرناك باشد . اگر جرقه اي به آن برخورد كند سبب انفجار يا اشتعال مي گردد.

پايين ترين محدوده اشتعال : عبارت است از كمترين مقدار وجود گاز در هوا كه بتواند يك حريق صورت گيرد.

بالاترين محدوده اشتعال : عبارت است از بيشترين مقدار گاز در هوا كه بتواند يك حريق صورت گيرد و بالاتر از آن حريق صورت نمي گيرد.

اسلاید 10 :

انتقال حرارت

انتقال حرارت به سه طريق انجام مي گيرد:

1- هدايت ( conduction ) : در اين روش گرما از طريق برخورد مولكولها با يكديگر حرارت را منتقل مي كند براي مثال وقتي يك سر ميله فلزي را گرم مي كنيم ، سر ديگر آن نيز گرم مي شود .

2- جابجايي ( convention ) : دراين روش با حركت مولكولها از نقطه اي به نقطه ديگر باعث انتقال حرارت مي شوند براي مثال وزيدن باد گرم از نقطه اي به نقطه ديگر .

3- تشعشع ( radiation ) : در اين روش انتقال گرما بدون حظور ماده صورت مي گيرد و انرژي گرمايي توسط امواج الكترو مغناطيس صورت مي گيرد براي مثال رسيدن حرارت خورشيد به زمين .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید