بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • کشاورزی:

 فرایند مدیریت جوامع گیاهی برای به دست آوردن غذای بشر

 • 90% غذای بشر توسط 12 تا 15 گونه گیاهی
 • حدود 300000 گونه گیاهی شناخته شد
 • 250 گونه علف های هرزخسارت زا 76 گونه خطرناکتر
 • 68% از آنها در 12 خانواده
 • 37% در خانواده Poaceae و Asteraceae

اسلاید 2 :

میزان خسارت علف های هرز 10 تا 100%

 • در کشورهای توسعه یافته 5% و در حال توسعه 25%
 • زیان اقتصادی علفهای هرز در سطح جهان 100 میلیارد دلار

میزان خسارت بسته به

1- گونه علف هرز

2- شدت آلودگی مزرعه

3- مدت زمان آلودگی

4- قدرت رقابتی گیاه زراعی

5-شرایط اقلیمی

اسلاید 3 :

 • قدمت مبارزه با علفهای هرز به قدمت کشت و کشاورزی است
 • تکامل علف های هرز همراه با تکامل گیاهان زراعی
 • یولاف و تغییر در زمان رسیدگی (برای بقا)
 • سوروف در برنج

اسلاید 4 :

 • میزان مصرف آفت کش در ایران در سال زراعی 85-86، 26 میلیون (لیتر یا کیلو)
 • 19 میلیون (لیتر یا کیلو) در گیاهان زراعی

 

اسلاید 5 :

 • بیش از شصت سال پیش، مصرف سموم شيميايي بر روي محصولات كشاورزي در ايران رايج شد.
 • به دنبال آن، استفاده از انواع ادوات سمپاشي نيز توسعه يافت
 • در حال حاضر، حدود 30 تا 50 درصد سموم مصرفي در كشور، به علت كاربرد نامناسب سمپاش ها، به هدر مي رود.

اسلاید 6 :

اصول كلي سمپاشي:

 • سموم نباتي ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار گیرند:
 • به صورت تقريباً خالص (كه به تكنيكال معروف است).
 • با استفاده از يك حلال كه معمولاً آب است و به عنوان امولسيون ارائه مي شود.
 • به صورت گرد پاشي.
 • به صورت گرانول پاشي.

اسلاید 7 :

 • سموم، در يك برنامه سمپاشي، باید به طور يكنواخت و همگن بر روي گياه (و يا ساير اهداف مورد نظر) پاشيده شوند.
 • مناسب ترین وسیله برای شكستن محلول و تبديل آن به قطره سمي، دستگاه سمپاش است

اسلاید 8 :

 • *اجزاي اصلي یک سمپاش، بسته به نوع آن، معمولاً شامل؛
 • مخزن،
 • لوله ها،
 • اتصالات،
 • پمپ ها،
 • توربين هاي توليد جريان شديد هوا،
 • موتورهاي الكتريكي،
 • نازل ها،
 • صافي ها
 • و بوم ها است.

اسلاید 9 :

 • آنچه كه در توليد قطرات سمي از اهميت بيشتري برخوردار است، توجه به مشخصات قطره است.
 • مشخصاتي كه بايد متناسب با اهداف مورد نظر در سمپاشي باشد، مثل؛ ارزيابي قُطر قَطرات، تعداد قطرات در واحد سطح و همچنين چگونگي پراكنش.
 • توجه به مشخصات ياد شده و رابطه بين قُطر و تعداد آن، متناسب با هدف مورد نظر، به ميزان زیادی مي تواند كارآيي عمليات سمپاشي را افزايش دهد

اسلاید 10 :

 • اندازه قطر قطرات سمي، بر حسب «ميكرون محاسبه» مي شود.
 • برای این منظور، از كارت هاي حساس به آب و يا روغن استفاده مي شود.
 • به این صورت كه هنگام كار، تعدادي از اين كارت ها را به فاصله های معين و متعدد در زير دستگاه سمپاش قرار می دهند.
 • پس از ظهور لكه هاي ريز و آبي رنگ، با استفاده از دستگاه ويژه (اپتوماكس) و يا مقايسه با كارت هاي شاخص، سه مشخصه مذكور شامل؛ قطر، تعداد و پراكنش قطرات را ارزيابي می کنند.
 • به این ترتیب، به تناسب هدف مورد نظر، تكنيك هاي سمپاشي اصلاح مي شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید