بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


سرآغاز گفتار نام خداست
كه رحمتگرومهربان خلق راست

چرا او عبوس وترشروي گشت

چه داني تو شايد كه آنمردكور

بســــا آمــــده بهر ذكر خدا

چه شد تا برآن مرد داراي مال

ترا نيست تكليـف اي مصـطـفي

هر آنكس كه آيد سويت باشتاب

تو پرهيز سازي ازآن نيـكمـرد

روا نيست اين شيوه و اين نسق

—

چو آن مرد اعمي بر او بر گذشت

بود پاكمردي  ز زشـتي  بـدور

كه خود ذكرحق سود بخشد ورا

توجه نمودي تواي خوش خصال

اگر او نشد هيچ پـاك از خـطا

بتـرسد ز يـزدان و روزحسـاب

چگونه توانـي چنين كـار كـرد

كه از بهـر پندست آيـات  حق

—

اسلاید 2 :


 مناسب سازي فضاي شهري و اماكن عمومي براي  معلولين

مروری بر تعریف نا‌توانی (معلولیت) و معرفی انواع محدودیتهای جسمی، حرکتی و حسی

Accommodation

 FOR

DISABLED  PERSONS

اسلاید 3 :


مروری بر تعریف نا‌توانی (معلولیت) و معرفی انواع محدودیتهای جسمی، حرکتی و حسی

اسلاید 4 :


بگذريم از اينكه ديگر كمتر كسي حاضر به كمك است !

چند وقت پيش در تلويزيون برنامه اي پخش مي شد ، درباره زندگي معلولين ! يكي از آنها حرف جالبي زد . او گفت : فرق بين سالم بودن و معلول شدن فقط يك لحظه است ، يك اتفاق ، يك بي احتياطي ، خداي نكرده تصادف و…

ديروز كه عضله پايم گرفته بود ، تازه فهميدم كه چه چيزهايي هست كه ما نمي بينيم و برايمان روزمره شده ولي بسيار مهم هستند . تازه فهميدم كه همه جا پر است از پله ! درورودي خانه ، داخل خانه ،‌در حياط و حتي در دانشگاه براي رفتن به هر كلاسي و يا بوفه ، بايد از كلي پله بالا و پايين رفت .

هر يك پله براي معلولان يك فاجعه است . فاجعه اي كه به آنها يادآور مي شود كه عليرغم اينكه روي پاي خودشان ايستاده اند اما به خاطر اين پله ها و در واقع نبود سيستم درست طراحي شهري ، با روحي غني و سرشار از توانايي ، بايد طلب كمك كنند!

بگذريم از اينكه ديگر كمتر كسي حاضر به كمك است !

اسلاید 5 :


نكته

 

درس ها دادني نيستند، بلكه گرفتني اند.

اسلاید 6 :


روند تاريخي

اسلاید 7 :


تعاريف معلوليت قبل از1980

—ناتوان در اداره خود ووظايف خانوادگي

—ناتوان درمراقبت ازخود

—ناتوان دركسب حرفه وانجام فعاليتهاي اجتماعي

—داراي مشكل در فعاليتهاي روزمره زندگي

اسلاید 8 :


ICIDH

International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (1980)


اسلاید 9 :


Sequence of Concepts ICIDH 1980

اسلاید 10 :


  اختلال : ( IMPAIRMENT )

—هرنوع ناهنجاري ياكمبود درساختار يا كاركرد رواني، فيزيولوژيكي يا كالبدي را گويند. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید