بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف فصل

 1. توضيح عمده مداخلات بهره وري بالندگي سازماني
 2. بيان تشابهات وتفاوتهاي ميان طراحي شغل ، گروههاي كاري خودگردان ، هسته هاي كيفيت وكيفيت زندگي كاري 3. تشخيص مشكلات طراحي شغل به مثابه بخشي از برنامه بالندگي سازماني .                                                             4. آشنايي بانقش مشاوران بالندگي سازماني در افزايش سازماني .                                                                

اسلاید 2 :

سوال

چه ويژگي هاي شغلي مستقيما بر  گرايش ها و رفتارها ي شاغل موثر است؟                                        

اسلاید 3 :

انگيزه دروني بالا بردن كار                                    تنوع مهارت

                                   تجربه معنادار بودن شغل   هويت كار و اهميت كار

 

كيفيت بالاي عملكرد كاري    تجربه مسوليت پذيري نسبت به شغل       استقلال       

                                   آگاهي از نتايج واقعي فعاليتهاي كاري       بازخورد     

 رضايت مندي بالا از كار

غيبت وترك شغل كم             اعتدال از طريق نيروي نياز به رشد كاركنان

اسلاید 4 :

سطوح مديريت

 1. مديريت ارشد
 2. هماهنگ كننده
 3. رهبران تيم كاري

اسلاید 5 :

سيستمهاي فني - اجتماعي

 1. سيستمهاي كاري اثربخش كه رابطه بين بخشهاي اجتماعي و فني خود را مشتركا بهينه سازي ميكنند .

 2. چنين سيستمهايي بايد بطور اثر بخش مرز جدايي و ارتباط خود با محيط را مديريت كنند . بدين طريق مبادله هايي موثر با محيط ، همراه با هوشياري نسبت به تخريب هاي خارجي وجود دارد .

اسلاید 6 :

سوال

تيم هاي كاري خود گردان چه مشخصاتي مي توانند داشته باشند .

اسلاید 7 :

چه شباهت وتفاوتهايي بين هسته هاي كيفيت و گروههاي كاري خود گردان وجود دارد؟

اسلاید 8 :

چهار چوبي براي تحليل كيفيت زندگي كار

 1. دستمزد كافي و منصفانه
 2. شرايط كاري امن وسالم
 3. فرصت براي كاربرد و بالندگي توسط استعدادهاي انساني
 4. فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده
 5. انسجام اجتماعي در سازمان كار
 6. حقوق فردي در سازمان كار
 7. كار وكل فضاي زندگي
 8. ارتباط اجتماعي زندگي شغلي

اسلاید 9 :

مشخصات برنامه هاي كيفيت زندگي كاري

 1. مداخله اتحاديه
 2. تمركز بر تيم هاي كاري
 3. جلسلت مشكل گشايي به وسيله گروههاي كاري
 4. استقلال در برنامهريزي كاري
 5. برگذاري دوره هاي آموزشي مهارت و افزايش حساسيت نسبت به كاركنان

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید