بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

درآمدی بر شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی

   از مشخصات بارز عصر صنعتی رشد شهر و شهرنشینی است،رشد شهرنشینی به عنوان پدیده نوین در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر در گذشته به ویژه در جوامع رو به توسعه ادامه داشته و تحت تاثیر این پدیده نقاط روستایی نیز تا اندازه ای به لحاظ بافت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده اند و مهاجرت از نقاط روستایی به شهری بافت شهری را دگرگون کرده است و با شکل گیری شهرها مفاهیم کلیدی شهروند و حقوق شهروندی نیز پدیدار گشته که برای همه شهروندان حق و حقوق را تعریف نموده اند.

اسلاید 2 :

   جامعه ایران از دیرباز از سه خرده نظام ایلی، روستایی و شهری تشکیل شده است. با شروع مدرنیزاسیون، شهری شدن با کندی شتاب گرفت. جمعیت شهرنشین ایران تا سال 1179 شمسی حدود 10 تا 14 درصد جمعیت تخمین زده می شد یعنی رقم بین 500 تا 800 هزار نفر. این جمعیت شهری در سال 1293 شمسی به حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر رسید

اسلاید 3 :

مفاهیم مرتبط با مقوله شهروندی

    دولت: دانشمندان علوم اجتماعی به تناسب گرایش های علمی خود تعاریف متفاوت از دولت به مفهوم اخیر ارایه کرده اند ولی تعریف جامعه شناسانه ای که "ماکس وبر" از دولت ارایه داد در بسیاری موارد مورد قبول قرار گرفته است. وی دولت را سازمانی تعریف می کند که "انحصار اعمال زور مشروع را در یک منطقه ای معین در اختیار دارد "از منظر حقوق، دولت یک شخص حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی به صورت نماینده ای رسمی گروهی از اشخاص شناخته شده و دارای جمعیت، حاکمیت و سرزمین مشخص است.

اسلاید 4 :

    ملت عبارت است از گروهی از انسان ها که در منطقه ای معین زندگی می کنند و دارای آداب و رسوم، سنن و آرمان های زیست جمعی مشترکی هستند و نسبت به همدیگر احساس مسولیت دارند. چنین تعریفی هم با واقعیت ملت های مدرن همسازی دارد و هم از وجود پیوندهای ریشه ای و عمیق تر میان اعضای یک ملت حکایت دارد و ملت را به عناصر مرکز گریزی چون قوم، قبیله و مذهب متکی نمی داند.

اسلاید 5 :

    رعیت: اگر به ظاهر دو مفهوم "رعیت" و "ملت" شبیه هستند اما در حقیقت هرگز مانند هم نیستند، زیرا عنصر تکلیف و الزام در متن رعیت نهفته است و اساساً نمی توان رعیتی یافت که فارغ از انگارههای الزام و اطاعت باشد.

    شهروند: شهروند از شهر (City)ریشه می گیرد و این کلمه از واژه ی لاتین "سویتاس" (Civitas) مشتق است، سویتاس معادل واژه پلیس (Polis) در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین، شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه ای معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می کند.

اسلاید 6 :

   ماهیت نظام شهروندی: ، نظام رعیتی و نظام شهروندی دو الگوی متفاوت از حضور افراد در جامعه است. عمده ترین نرم و معیار بهره مندی از حق و تکلیف در نظام شهروندی "شهروند بودن" فرد است. بدین ترتیب، قوم، نژاد، فبیله، و مذهب نمی توانند منشاء حق و امتیازی شمرده شود. حق و تکلیف بر پایه ای حضور شهروند و صلاحیت و توانایی فنی و علمی وی در سرویس دهی عمومی ارزیابی و مشخص می شود.

اسلاید 7 :

ارزش های فرهنگی ریشه داری که به تقویت نهادهای دموکراتیک کمک می کند

  • روح عقلانی – انتقادی
  • احترام به قانون.
  • بهره مندی از آزادی های مدنی.
  • درک همه جانبه مفهوم شهروند بودن.

اسلاید 8 :

نکات کلیدی که درباره رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری

1-  حقوق شهری در حقیقت حقوق و قوانین ناظر به زندگی شهری است.

2   -دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامه ریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیع فعالیت های مربوط به شهرسازی، معماری، طراحی، توسعه شهری، اقتصادشهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار می دهد.

اسلاید 9 :

3- قوانین و مقررات شهری مناسب، پویا، عینی و انعطاف پذیر پیامدهای مساعدی برای بهبود زندگی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری دارند.

4- ناکارآیی و نامناسب بودن قوانین و مقررات شهری در تمامی زمینه ها، پویایی زندگی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهری را مختل می کند.

5- وجود حقوق شهری مدون، دقیق و دارای ضمانت اجرای حقوقی قانونی قوی برای ادامه کار مدیریت شهری سودمند است.

اسلاید 10 :

شهر و ویژگی های آن

    در تعریف عام از شهر می توان شهر را زیستگاهی انسانی دانست که به وسیله یک قدرت سیاسی مشخص اداره می شود و تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را در درون خود جای داده و فضاهای ویژه براساس تخصص های حرفه ایی به وجود آورده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید